Zrazok

Зразки юридичних документів

Договір позики (співробітнику підприємства)

м. Київ

____________________р.

ТОВ ___________________, в особі генерального директора _____________________________, що діє на підставі Статуту, надалі"Позикодавець", з одного боку, та

Громадянин України ____________________________, надалі"Позичальник", з другого боку, підписали дійсний Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1.Позикодавець передає у власність Позичальнику грошові кошти в сумі 75 000,00 (Сімдесят п’ять тисяч грн. 00 коп.) (надалі –"Позика"), а останній зобов’язується їх повернути на умовах передбачених, дійсним Договором.

2. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОЗИКИ

2.1.Позикодавець зобов’язується надати Позику протягом 45 календарних днів з моменту підписання дійсного Договору.

2.2.Позика надається готівкою з каси підприємства по видатковому ордеру.

2.3. Позика по дійсному Договору є безвідсотковою.

3. СТРОК ПОЗИКИ

3.1.Максимальний строк надання Позики Позичальнику складає 5 (п’ять) років з моменту підписання дійсного Договору.

3.2.Строк, що вказано у п. 3.1. дійсного Договору, може бути подовжено за згодою Сторін, шляхом підписання Додаткової угоди до дійсного Договору.

3.3. У разі звільнення з роботи Позичальника строк повернення позики вважається таким, що настав та виконуються такі безумовні дії:

3.3.1.Непогашена сума позики вважається додатковим благом у грошовій формі, одержаним Позичальником від Позикодавця, з одночасним скасуванням заборгованості Позичальника перед Позикодавцем по цій позиці.

3.3.2.У разі дії на момент звільнення Позичальника вимог податкового законодавства, що регулюють нарахування ПДФО з додаткового блага, Позичальник за свій рахунок сплачує ПДФО у розмірі діючої на момент звільнення ставки від суми позики, непогашеної на день звільнення.

3.3.3.Позичальник звільняється від обов’язків, покладених на нього п.4.1 дійсного Договору.

3.3.4.ДійснийДоговір припиняє свою дію.

4. СТРОК ТА ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ ПОЗИКИ

4.1.По закінченню строку, вказаного в п. 3.1. дійсного Договору, Позичальник зобов’язується в строк 30 календарних днів повернути суму Позики у повному обсязі Позикодавцю, якщо вона з якихось причин не була погашена у порядку, вказаному п. 4.2. або п.3.3 дійсного Договору.

4.2.Позика повертається Позичальнику шляхом вирахування з його заробітної плати щомісячно 30% суми.

5. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

5.1.Дійсний Договір вступає в силу з моменту його підписання Сторонами та діє до погашення заборгованості Позичальником перед позикодавцем по цій позиці.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1.У разі, якщо Позичальник порушив строки повернення Позики, які визначаються п.3.1, 3.3 та п.4.1, то згідно ст. 625 та 1050 ЦКУ він зобов’язаний сплатити суму заборгованості, з урахуванням індексу інфляції за весь час прострочення, а також 3 відсотки річних від простроченої суми.

7. ІНШІ УМОВИ

7.1.Всі спірні питання, які виникають у ході виконання умов дійсного Договору, Сторони зобов’язуються вирішувати шляхом переговорів.

7.2.Умови дійсного Договору мають обов’язкову силу для Сторін та можуть бути змінені по взаємній згоді, з обов’язковим складанням письмового документу – Додаткової угоди.

7.3.Договір складений в двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із Сторін.

7.4.У випадках, не передбачених дійсним Договором, Сторони керуються Діючим законодавством України.

РЕКВІЗИТИ СТОРІН:

Схожі новини

Україні варто чекати можливого потужного військового вторгнення з боку Росії через півроку, навесні 2015-

Систему охорони здоров'я України необхідно серйозно оновити за допомогою введення обов'язкового медичного

Група держав проти корупції (GRECO - Group of States against corruption) на 63-му пленарному засіданні,

Верховна Рада підтримала внесення змін до державного бюджету на 2014 рік. За проголосували 228 народних

Юлія Тимошенко запропонувала Раді на розгляд законопроект про розширення прав громадян України у питанні

Залишити коментар

Обовязкові поля для заповнення позначені *.

*