Zrazok

Зразки юридичних документів

Договір позики (з фізичною особою)

м.__________________                                                                                __________________р.

__________________________, що проживає за адресою: _____________________________________,

(надалі іменується "Позикодавець"), з однієї сторони, та

__________________________, що проживає за адресою: _____________________________________,

(надалі іменується "Позичальник"), з іншої сторони, (в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо - "Сторона") уклали цей Договір позики (надалі іменується "Договір") про наступне.

1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Позикодавець передає Позичальнику у власність грошові кошти в сумі __________________________ гривень (надалі іменується "позика"), а Позичальник зобов'язується повернути позику у визначений цим Договором строк.

2. Позика передається Позикодавцем Позичальнику безпосередньо при підписанні Сторонами цього Договору готівкою.

3. Позика за цим Договором є безпроцентною.

4. Позичальник зобов'язується повернути Позикодавцю позику в строк та на умовах, передбачених цим Договором.

5. Сторони домовилися, що Позичальник розпочне повернення позики з _______________ р. і продовжуватиме повертати її щомісячними рівними частинами по ______ гривень шляхом ______________________.

5.1. Починаючи із другого кожен наступний платіж має бути здійснений не пізніше 5 числа місяця, що йде за звітним.

5.2. Позичальник зобов'язаний повернути всю позику до __________________ р.

5.3. Повернення позики (її частини) підтверджується розпискою Позикодавця.

6. В разі прострочення повернення чергової частини позики Позикодавець має право вимагати дострокового повернення частини позики, що залишилася, а також вправі нараховувати пеню в розмірі ____ % від несплаченої суми за кожен день прострочення.

7. Позичальник має право в будь-який час повністю або частково достроково повернути позику, при цьому Позикодавець зобов'язаний прийняти дострокове виконання та надати розписку про одержання відповідної суми.

8. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорів реквізитів та зобов‘язуються своєчасно (не пізніше ____________________) у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.

9. Підписання цього Договору Позичальником підтверджує факт одержання ним від Позикодавця позики.

9.1. Належним чином підписаний Договір є доказом передання грошей від Позикодавця до Позичальника.

10. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту передання позики Позичальникові.

11. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 10 цього Договору, та визначається часом, достатнім для належного виконання Сторонами своїх обов'язків за цим Договором.

12. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством України, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

13. Зміни до цього Договору набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному законодавстві України.

14. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством України, цей Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

15. Цей Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному законодавстві України.

16. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємними частинами і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі та підписані Сторонами.

17. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної із Сторін.

РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Схожі новини

Україні варто чекати можливого потужного військового вторгнення з боку Росії через півроку, навесні 2015-

Систему охорони здоров'я України необхідно серйозно оновити за допомогою введення обов'язкового медичного

Група держав проти корупції (GRECO - Group of States against corruption) на 63-му пленарному засіданні,

Верховна Рада підтримала внесення змін до державного бюджету на 2014 рік. За проголосували 228 народних

Юлія Тимошенко запропонувала Раді на розгляд законопроект про розширення прав громадян України у питанні

Залишити коментар

Обовязкові поля для заповнення позначені *.

*