Zrazok

Зразки юридичних документів

Договір про комерційну експлуатацію бази (баз даних)

м.__________________                                                                                __________________р.

_______________________________________________________________________________________,

(назва інтерактивної служби)

в особі _______________________________________________, що діє на підставі ________________, що іменується надалі Служба, і

_______________________________________________________________________________________,

(назва виробника БД)

в особі _______________________________________________, що діє на підставі ________________, іменований надалі Виробник, уклали цей Договір про таке.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Служба і Виробник будуть здійснювати співробітництво з комерційної експлуатації БД, список яких наведено у додатку 1 до цього Договору.

2. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1. У відповідності з предметом цього Договору Виробник:

- Надає вихідну інформацію для завантаження БД на хост-ЕОМ Служби в електронній формі згідно з регламентом, визначеним у додатку 2 до цього Договору;

- Надає нову інформацію для актуалізації БД відповідно до регламенту, визначеним у додатку 2 до цього Договору;

- Надає інші матеріали, необхідні для комерційної експлуатації БД;

- Гарантує ліцензійну чистоту інформації в поставляються їм БД (додаток 3 до цього Договору).

2.2. У відповідності з предметом цього Договору Служба:

- Завантажує БД Виробника на хост-ЕОМ і здійснює комплекс робіт з її адміністрування і комерційної експлуатації;

- Від свого імені укладає договори з користувачами на їх доступ до БД Виробника;

- Виставляє рахунки користувачам і здійснює розрахунки з ними;

- Здійснює розробку та розмноження необхідної супровідної документації (керівництв користувача і т.п.).

2.3. У відповідності з предметом цього Договору Служба і Виробник спільно:

- Здійснюють консультування один одного з предмету Договору;

- Проводять рекламну кампанію по просуванню БД на інформаційний ринок (кошторис витрат на проведення спільних рекламних заходів затверджується протоколом, що підписується обома сторонами) ;

- Встановлюють і змінюють ціни на інформаційні послуги, пов'язані з доступом користувачів до БД і визначені у додатку 1 до цього Договору.

2.4. Сторони зобов'язуються компенсувати один одному прямі документально підтверджені збитки в разі порушення ними умов Договору (у тому числі в іноземній валюті).

2.5. Служба зобов'язується на вимогу Виробника:

- У всіх розповсюджуваних Службою рекламних документах на доступ до БД Виробника вказувати його назву;

- Включати в контракти з користувачами положення, що охороняють авторські права Виробника на інформацію;

- Надавати йому зведену інформацію про комерційну експлуатацію БД, реєстровану програмними засобами хост-ЕОМ.

2.6. Служба і Виробник зобов'язуються не передавати третім особам інформацію, яку одна зі сторін визначає як конфіденційну.

3. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

3.1. Надходження від користувачів по сплачених рахунках Служби за роботу з БД Виробника відповідно до цін, визначених у додатку 1, утворюють дохід, який підлягає розподілу між Службою та Виробником в пропорції:

Служба - ________%,

Виробник - _______%.

3.2. Служба перераховує на рахунки Виробника його частку доходу, отриманого в результаті комерційної експлуатації БД за кожний піврічний період з моменту вступу Договору в силу, один раз на півроку не пізніше тридцяти днів після закінчення періоду.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором сторони несуть майнову відповідальність згідно з чинним законодавством.

4.2. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за цим Договором, якщо це невиконання стало наслідком обставин непереборної сили.

Під обставинами непереборної сили розуміються обставини, які виникли після укладення Договору в результаті непередбачених і невідворотних сторонами подій надзвичайного характеру.

4.3. Спори, що виникають за цим Договором, вирішуються сторонами у судовому порядку.

5. ІНШІ УМОВИ

5.1. Всі зміни та доповнення до цього Договору дійсні в тому випадку, якщо вони оформлені в письмовому вигляді і підписані представниками сторін.

6. ТЕРМІН ДІЇ

6.1. Цей Договір укладається на невизначений термін і набуває чинності з моменту його підписання.

6.2. Умовами припинення дії Договору є:

- Взаємна згода сторін;

- Вимогу однієї із сторін після закінчення річного строку з моменту набрання чинності Договором;

- Ненадання Виробником вихідної інформації для завантаження БД протягом тридцяти днів після набуття чинності Договору;

- Систематичні порушення Виробником регламенту надання нової інформації.

6.3. При припиненні дії Договору сторони повідомляють одна одну в письмовій формі за тридцять днів до дати його розірвання.

7. Юридичні адреси і реквізити сторін:

КОМЕНТАРІ:

Відносини між виробником БД та інтерактивною службою будуються на основі укладається між ними договору про комерційну експлуатацію БД.

Відповідно до його умов інтерактивна служба завантажує БД, отримані від виробника, в АБД і здійснює їх комерційну експлуатацію. Виробник БД у свою чергу відповідає за достовірність і ліцензійну чистоту інформації, а також за її регулярне оновлення. Найважливішим розділом цього договору є положення про фінансові розрахунки між сторонами. Відомі такі дві основні схеми розрахунків: орендна та розподільна.

При виборі орендної схеми розрахунків інтерактивна служба платить виробнику БД деяку фіксовану суму за право експлуатації БД, забираючи, таким чином, весь можливий дохід собі. Механізм оренди вигідний інтерактивній службі, якщо вона вважає БД комерційно перспективною, а орендну плату - невисокою. Він також може бути вигідний виробникові БД, який в даному випадку перекладає весь ризик, пов'язаний з невизначеністю попиту, на інтерактивну службу (правда, в той же час він втрачає частину доходу за умови, що попит буде досить великим).

Розподільна схема не передбачає жодних попередніх платежів виробнику БД, бо розподілу підлягає лише реально отриманий дохід. Судячи з наявних даних, вона переважає в ринковій практиці, оскільки більш рівномірно "розміщує" неминучий ризик серед учасників договору.

Схожі новини

Україні варто чекати можливого потужного військового вторгнення з боку Росії через півроку, навесні 2015-

Систему охорони здоров'я України необхідно серйозно оновити за допомогою введення обов'язкового медичного

Група держав проти корупції (GRECO - Group of States against corruption) на 63-му пленарному засіданні,

Верховна Рада підтримала внесення змін до державного бюджету на 2014 рік. За проголосували 228 народних

Юлія Тимошенко запропонувала Раді на розгляд законопроект про розширення прав громадян України у питанні

Залишити коментар

Обовязкові поля для заповнення позначені *.

*