Zrazok

Зразки юридичних документів

Договір про маркетингове обслуговування (просування торгової марки товарів)

м.__________________                                                                                __________________р.

__________________________________ (надалі за текстом – "Виконавець"), в особі генерального директора __________________, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони та

____________________________________________ (надалі за текстом – "Замовник"), в особі ________________ ______________________, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони, (надалі за текстом разом – "Сторони"), уклали цей Договір про нижченаведене:

1. ТЕРМІНОЛОГІЯ

У розумінні цього Договору нижчевикладені терміни вживаються у наступному значенні:

1.1. Маркетингове обслуговування (або маркетингові послуги) – просування, у спосіб визначений предметом цього Договору, торгової марки товарів, що поставляються Замовником Виконавцю.

1.2. Товар Замовника – товар, поставлений Виконавцю Замовником згідно Договорів купівлі-продажу продукції.

1.3. Поточний обліковий період – період протягом якого здійснюються продажі Товару Замовника.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1 Згідно умов цього Договору, Виконавець надає Замовнику, а Замовник приймає та оплачує, маркетингові, інформаційно-консультаційні та інші послуги; надає Замовнику, за його письмовою вимогою, інформацію про об'єм продажу товару, що поставляється останнім.

3. ФІНАНСОВІ ВЗАЄМОВІДНОСИНИ СТОРІН

3.1. Розмір оплати за маркетингове обслуговування Замовника визначається Додатками до цього Договору, які є його невід’ємною частиною.

3.2. Поточний обліковий період складає один календарний місяць. За угодою Сторін, викладеною у відповідному протоколі, обліковий період може змінюватись.

3.3. Виконавець, щомісячно, до 5-го числа, слідуючого за звітним, надає Замовнику на підпис Акт виконаних послуг (далі за текстом – Акт) та Рахунок-фактуру.

3.4. В разі, якщо на протязі 5-ти календарних днів, з моменту зазначеному в п.п. 3.3, Виконавець не отримав підписаний Замовником Акт або аргументовану претензію до виконання послуг, послуги вважаються такими, що виконані в повному обсязі та належним чином, Сторони при цьому одна до іншої претензій не мають.

3.5. Оплата за цим Договором проводиться Замовником щомісячно, на протязі 5-ти (п’яти) календарних днів з моменту зазначеному в п.п. 3.3, у т.ч. якщо маркетингове обслуговування не відбувається з незалежних від Виконавця причин.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1. У випадку невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань по даному Договору, Сторони несуть відповідальність згідно чинного законодавства України не залежно від наявності вини за винятком настання випадку обумовленого п. 5 цього Договору.

4.2. У випадку порушення Замовником строків визначених п.п. 3.1, 3.5 цього Договору, останній оплачує Виконавцю неустойку у розмірі 1 % від вартості маркетингового обслуговування за кожен день прострочки.

4.3. Замовник несе відповідальність за відповідність рекламної кампанії умовам чинного законодавства України.

4.4. У випадку порушення Замовником умов цього Договору, Виконавець має право припинити маркетингове обслуговування Замовника до моменту повного усунення Замовником усіх порушень даного Договору, виявлених Виконавцем. При цьому Замовник не звільняється від оплати усіх платежів визначених цим Договором.

5. ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

5.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору лише у випадку виникнення форс-мажорних обставин (дій непереборної сили, які не залежать від волі Сторін).

5.2. Форс-мажорними обставинами визнаються надзвичайні події, що включають військові дії, блокади, страйки, пожежі, повені, інші надзвичайні події, які будуть визнані та оголошені обставинами непереборної сили у визначеному українським законодавством порядку.

5.3. Виникнення форс-мажорних обставин має підтверджуватись відповідним документом Торгово-промислової палати України або відповідним нормативно-правовим актом центрального органу державної влади України.

5.4. Про факт виникнення форс-мажорних обставин, Сторони зобов'язуються негайно повідомити одна одну. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення позбавляє відповідну Сторону права посилатися на вищевказані обставини, як на підставу для звільнення від відповідальності.

6. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

6.1. Даний Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до __________ року

6.2. Дія цього Договору може бути припинена за обопільною згодою Сторін, що має бути викладена у письмовому вигляді, скріплена підписами їх представників та печатками.

6.3. Дія цього Договору може бути припинена за письмовою вимогою Виконавця, заявленою не менш як за 10 (десять) календарних днів до запланованої дати припинення дії Договору. При цьому Замовник не звільняється від необхідності виконати усі зобов'язання, прийняті на себе відповідно до умов цього Договору.

7. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

7.1 усі спори, що виникають між Сторонами, вирішуються шляхом переговорів, а у разі недосягнення згоди – у судових органах.

8. ІНШІ УМОВИ

8.1. Замовник є платником податку на прибуток на загальних підставах.

8.2. Виконавець є платником податку на прибуток на загальних підставах.

8.3. Усі зміни, доповнення або виправлення до цього Договору мають бути складені у письмовому вигляді, підтверджені підписами уповноважених представників та скріплені печатками Сторін.

8.4. Даний Договір укладено у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної Сторони.

8.5. У випадках, не передбачених даним Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

8.6. Після підписання даного Договору усі попередні переговори, листування, угоди та протоколи про наміри з питань, що стосуються даного Договору, втрачають юридичну силу.

8.7. Жодна з Сторін не вправі передавати свої права за даним договором третій Стороні без попередньої письмової згоди на це іншої Сторони.

8.8. Усі повідомлення, що направляються Сторонами одна одній згідно цього Договору мають бути здійснені в письмовій формі і будуть вважатись поданими належним чином, якщо вони надіслані листом на замовлення, або телеграфом, факсом з одночасним повідомлення про отримання, або доставлені особисто за вказаними адресами Сторін.

9. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

ДОДАТОК № 1

до Договору про маркетингове обслуговування

№ ________ від _________________ р.

м.__________________                                                                                __________________р.

____________________________ (надалі за текстом – "Виконавець"), в особі генерального директора _______________, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони та

___________________________________ (надалі за текстом – "Замовник"), в особі директора ________________________, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони (надалі за текстом разом – "Сторони"), уклали цей Додаток про наступне:

1. Сторони погодили наступний перелік товарів Замовника для вивчення маркетингового попиту:

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

2. Плата за маркетингові послуги складає:

2.1. За перший обліковий період:

Сума без ПДВ - _______________________________________,

ПДВ 20% - _______________________________________,

Загальна сума – ________________________________, і сплачується, як 100 % попередня оплата.

2.2. За другий та всі послідуючі періоди плата за маркетингове обслуговування становить 5% (в т.ч. ПДВ) від суми перерахованих коштів за товар, що постачається Замовником за один обліковий період.

3. Даний Додаток набирає чинності з моменту його підписання і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.

4. Цей Додаток укладений українською мовою у двох ідентичних примірниках, по одному для кожної сторони і є невід’ємною частиною Договору про маркетингове обслуговування № _____ від ______ р.

ПІДПИСИ СТОРІН:

Схожі новини

Україні варто чекати можливого потужного військового вторгнення з боку Росії через півроку, навесні 2015-

Систему охорони здоров'я України необхідно серйозно оновити за допомогою введення обов'язкового медичного

Група держав проти корупції (GRECO - Group of States against corruption) на 63-му пленарному засіданні,

Верховна Рада підтримала внесення змін до державного бюджету на 2014 рік. За проголосували 228 народних

Юлія Тимошенко запропонувала Раді на розгляд законопроект про розширення прав громадян України у питанні

Залишити коментар

Обовязкові поля для заповнення позначені *.

*