Zrazok

Зразки юридичних документів

Договір про надання наукових патентно-інформаційних робіт (послуг)

м. Київ

_________________р.

Товариство з обмеженою відповідальністю "_______________________" (далі - Ліцензіар), в особі директора ____________________________________, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, і

Фізична особа-підприємець ___________________________________, особисто, який іменується далі "Виконавець", з другої сторони, уклали цей Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Замовник доручає, а Виконавець за відповідну оплату виконує поетапний комплекс наукових патентно-інформаційних та консультаційних робіт і послуг щодо об'єктів інтелектуальної промислової власності.

2. ОБОВ'ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

2.1. Виконавець зобов'язується:

 1. На підставі діючих норм чинного законодавства України підготувати і передати Замовнику проект Договору "Про надання дозволу на використання знаку для товарів і послуг за свідоцтвом № 52235" між Замовником та юридичною особою.
 2. Підготувати Заяву та Супроводжувальний лист в Державний департамент інтелектуальної власності України про внесення до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відомості про надання ліцензії на знак за свідоцтвом № 52235.
 3. Надати Замовнику інформацію по сплаті державного збору за здійснення процедури передачі права на знак.
 4. Вести діловодство та, при необхідності, вести переговори с представниками Державного департаменту інтелектуальної власності України відносно процедури реєстрації Ліцензійного договору. Отримати і передати Замовнику рішення про реєстрацію та зареєстрований Ліцензійний договір.
 5. Здійснити консультації щодо порядку та термінів сплати державних зборів за підтримання чинності патентів України на винаходи та корисні моделі.
 6. Здійснити патентні дослідження по тематиці: "Матеріал для біологічного очищення екосистем, забруднених нафтою та нафтопродуктами, що містить консорціум мікроорганізмів".
 7. Здійснити аналіз результатів досліджень по п. 2.6. цього Договору щодо можливості складання та оформлення матеріалів заявок на одержання патентів України на корисні моделі та/або винаходи по цій тематиці.

Замовник зобов'язується своєчасно:

 1. Надавати Виконавцю всю необхідну для виконання робіт інформацію, документацію.
 2. Ознайомитись з Ліцензійним договором, внести до нього потрібні зміни і надати Виконавцю три примірника підписаного Ліцензійного договору. Сплатити держаний збір за реєстрацію цього Ліцензійного договору.
 3. Оплачувати Виконавцю платежі відповідно до розділу 3 цього Договору "Вартість
  робіт та порядок розрахунків".

3. ВАРТІСТЬ РОБІТ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

3.1. Вартість робіт (послуг) складає 4000,00 (чотири тисяча грн. 00 коп.).

3.2. Роботи (послуги) Замовник оплачує Виконавцю на підставі Рахунку - фактури у вигляді попередньої оплати з наступним підтвердженням виконаних робіт (послуг) відповідним Актом здачі-прийняття виконаних робіт (послуг).

3.3. За угодою Сторони вправі вибрати інший порядок розрахунків.

4. ІНШІ УМОВИ

4.1. Сторони забезпечують конфіденційність.

4.2. Відносини у межах цього Договору Сторони можуть регулювати Додатковими угодами.

4.3. Замовник є платником податку на прибуток на загальних підставах.

4.4. Виконавець є платником єдиного податку.

5. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН

5.1. Строк дії Договору:

Договір вступає в силу після передачі Замовником Виконавцю усіх необхідних даних для виконання роботи.

Початок: _______________р. Закінчення: _______________р.

5.2. У випадку форс-мажорних обставин строк дії цього Договору продовжується на строк дії таких обставин.

5.3. Договір складений в 2-х примірниках на 2-х сторінках українською мовою, кожний з яких має однакову юридичну силу.

АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН:

Схожі новини

Україні варто чекати можливого потужного військового вторгнення з боку Росії через півроку, навесні 2015-

Систему охорони здоров'я України необхідно серйозно оновити за допомогою введення обов'язкового медичного

Група держав проти корупції (GRECO - Group of States against corruption) на 63-му пленарному засіданні,

Верховна Рада підтримала внесення змін до державного бюджету на 2014 рік. За проголосували 228 народних

Юлія Тимошенко запропонувала Раді на розгляд законопроект про розширення прав громадян України у питанні

Залишити коментар

Обовязкові поля для заповнення позначені *.

*


>