Zrazok

Зразки юридичних документів

Договір про надання послуг (прихована оренда)

м.__________________                                                                                __________________р.

_______________________, (надалі іменується "Замовник") в особі _____________________________,

що діє на підставі ___________________, з однієї сторони, та

______________________, (надалі іменується "Виконавець") в особі ___________________________,

що діє на підставі ___________________, з іншої сторони, (в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо - "Сторона") уклали цей Договір про надання послуг (надалі іменується "Договір") про наступне:

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. В порядку та на умовах, визначних цим Договором, Виконавець зобов'язується за завданням Замовника протягом визначеного в Договорі строку надавати за плату наступні послуги (надалі іменуються "послуги") :

- надання робочих місць для працівників Замовника

- послуги, щодо обслуговування робочих місць (комунальні, електропостачання, водопостачання, прибирання тощо)

- інші послуги, а Замовник зобов'язується прийняти та оплатити надані послуги.

1.2. Детальна інформація щодо послуг, які надаються за цим Договором, міститься у Додатку № 1 "Послуги, що надаються Замовнику".

2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Виконавець зобов'язаний:

- протягом 3-х робочих днів з моменту підписання даного договору надати Замовнику необхідну кількість робочих місць для працівників Замовника (за Актом) ;

- не перешкоджати працівникам Замовника користуватися наданими робочими місцями;

- надати вільний доступ працівникам замовника до наданих згідно цього договору робочих місць;

- у випадку реорганізації Виконавця до припинення чинності цього договору правонаступник зобов`язаний переукласти цей договір на тих самих умовах, за згодою Замовника;

- забезпечувати якість послуг, що надаються відповідно до вимог, які узгоджені Виконавцем із Замовником в Додатку № 1 "Послуги, що надаються Замовнику";

- раз на квартал проводити обстеження робочих місць, що надаються Замовнику;

- на вимогу Замовника негайно проводити відповідні роботи, щодо приведення робочих місць, що надаються Замовнику, до відповідного робочого стану;

2.2. Виконавець має право:

- отримувати за надані послуги оплату в розмірах і строки, передбачені цим Договором;

- ініціювати переговори з Замовником, щодо внесення змін до цього Договору;

- у випадку наявності заборгованості Замовника на момент припинення дії цього договору за погодженням з Замовником прийняти на свій баланс в рахунок погашення заборгованості майно Замовника, яке потрібно Виконавцю для здійснення своєї статутної діяльності;

2.3. Замовник зобов'язаний:

- приймати від Виконавця результати надання послуг шляхом підписання актів приймання-передачі наданих послуг, якщо надані послуги відповідають умовам Договору, і оплачувати їх в розмірах і в строк, передбачені цим Договором;

- своєчасно та в повному обсязі сплачувати якісно та своєчасно надані послуги (якісне та своєчасне надання послуг підтверджується актами приймання-передачі наданих послуг) ;

- забезпечити належну поведінку своїх працівників під час надання послуг Виконавцем;

- виконувати відомчі документи Виконавця з питань щодо режиму роботи;

- дотримуватись вимог чинного законодавства щодо питань охорони праці, охорони здоров`я, пожежної безпеки на робочих місцях.

2.4. Замовник має право:

- відмовитись від прийняття результатів надання послуг, якщо надані послуги не відповідають умовам Договору, і вимагати від Виконавця відшкодування збитків, якщо вони виникли внаслідок невиконання або неналежного виконання Виконавцем взятих на себе обов'язків за цим Договором;

- обладнати, надані згідно даного договору, робочі місця необхідним для здійснення своєї статутної діяльності обладнанням та/або необхідним для роботи працівників Замовника;

- ініціювати переговори з Замовником, щодо внесення змін до цього Договору;

- достроково розірвати даний договір письмово попередивши Виконавця за 1 місяць;

- використовувати надані Виконавцем послуги для здійснення своєї статутної діяльності.

3. ОПЛАТА ПОСЛУГ І ПОРЯДОК ЇХ ПРИЙМАННЯ

3.1. За надання передбачених Договором послуг Замовник виплачує Виконавцю ______________ грн. протягом 3-х банківських днів з моменту підписання акту приймання-передачі наданих послуг, але не пізніше 20 числа поточного місяця (але не раніше підписання акту).

3.2. Факт надання послуг Виконавцем та приймання їх результатів Замовником оформлюється Актом приймання-передачі наданих послуг, який підписується повноважними представниками Сторін протягом 3 (трьох) робочих днів після фактичного надання послуг. Акт надається Виконавцем не пізніше 10 числа кожного поточного місяця за минулий місяць.

3.3. Підписання Акта приймання-передачі наданих послуг повноважним представником Замовника є підтвердженням відсутності претензій з його боку.

3.4. Замовник може відмовитись підписувати акт приймання-передачі наданих послуг з наданям письмового обґрунтування такої відмови. В такому разі, Виконавець як найшвидше має усунути зазначені в обґрунтуванні недоліки в наданні послуг та надати новий акт приймання-передачі наданих послуг.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ ДОГОВОРУ

4.1. У випадку порушення Договору Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та чинним законодавством України.

4.1.1. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.

4.1.2. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини.

4.1.3. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору.

4.2. У випадку порушення строку надання послуг Виконавець сплачує Замовнику неустойку в розмірі 10% від суми ненаданих послуг.

4.3. У разі прострочення оплати послуг, наданих Виконавцем, Замовник сплачує пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожний день прострочення від суми заборгованості.

4.4. Сплата штрафних санкцій не звільняє Сторони від виконання зобов`язань за Договором.

5. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

5.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

5.2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.

6. ДІЯ ДОГОВОРУ

6.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та скріплення печатками Сторін і діє до ___________ року.

6.2. Якщо за один місяць до закінчення даного договору жодна із Сторін письмово не відмовиться від даного договору, цей договір вважається продовженим на тих самих умовах і на той самий строк.

6.3. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

6.4. Зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

6.5. Зміни у цей Договір набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді.

6.6. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством України, цей Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

6.7. Цей Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному законодавстві України.

7. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регулюються цим Договором та відповідними нормами чинного законодавства України, а також звичаями ділового обороту, які застосовуються до таких правовідносин на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

7.2. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть враховуватися при тлумаченні умов цього Договору.

7.3. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та зобов'язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.

7.4. Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за цим Договором однією із Сторін до третіх осіб допускається виключно за умови письмового погодження цього із іншою Стороною.

7.5. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.

7.6. Всі виправлення за текстом цього Договору мають юридичну силу та можуть враховуватися виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені їх печатками.

7.7. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної із Сторін.

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Схожі новини

Україні варто чекати можливого потужного військового вторгнення з боку Росії через півроку, навесні 2015-

Систему охорони здоров'я України необхідно серйозно оновити за допомогою введення обов'язкового медичного

Група держав проти корупції (GRECO - Group of States against corruption) на 63-му пленарному засіданні,

Верховна Рада підтримала внесення змін до державного бюджету на 2014 рік. За проголосували 228 народних

Юлія Тимошенко запропонувала Раді на розгляд законопроект про розширення прав громадян України у питанні

Залишити коментар

Обовязкові поля для заповнення позначені *.

*


>