Zrazok

Зразки юридичних документів

Договір про надання правової допомоги

м. Київ

_______________р.

Товариство з обмеженою відповідальністю "________________________", в особі генерального директора ________________________________________, що діє на підставі Статуту, і зветься в подальшому "ЗАМОВНИК", та

Адвокатське об'єднання "________________________________________", в особі голови об'єднання ________________________________________, що діє на підставі Статуту і зветься в подальшому "ВИКОНАВЕЦЬ", надалі - "СТОРОНИ", на підставі двосторонніх переговорів підписали даний Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ.

1.1. ЗАМОВНИК доручає, а ВИКОНАВЕЦЬ бере на себе зобов'язання надавати правову допомогу ЗАМОВНИКУ в обсязі та на умовах, передбачених даним Договором.

2. ОБОВ'ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ.

2.1. ВИКОНАВЕЦЬ зобов'язується:

  1. надавати ЗАМОВНИКУ усні та письмові консультації з правових питань в усіх галузях законодавства;
  2. надавати юридичні висновки з окремих питань діючого законодавства України;
  3. надавати юридичну допомогу при складанні відповідних договорів, що використовуються ЗАМОВНИКОМ в ході його господарської діяльності;
  4. надавати правову допомогу під час досудового врегулювання спорів ЗАМОВНИКА з контрагентами;
  5. надати правову допомогу ЗАМОВНИКУ під час спілкування з представниками органів державної влади та правоохоронних органів;
  6. вживати всіх необхідних законних заходів для виконання доручень ЗАМОВНИКА;
  7. не розголошувати конфіденційну інформацію чи відомості, що стали йому відомі у ході виконання Договору. Будь-яка конфіденційна інформація, одержана ВИКОНАВЦЕМ від ДОВРИТЕЛЯ, становить адвокатську таємницю, за розголошення якої ВИКОНАВЕЦЬ несе відповідальність згідно Закону України "Про адвокатуру";
  8. повідомляти ЗАМОВНИКУ на його вимогу всі відомості про хід виконання його доручень.

2.2. При виконанні зазначених обов'язків ВИКОНАВЕЦЬ керується Конституцією України, чинним законодавством України та положеннями даного Договору.

2.3. У випадку виконання доручень ЗАМОВНИКА, що виходять за рамки предмету даного Договору, СТОРОНИ укладають про це окремий Договір.

2.3. Для належного виконання даного Договору ВИКОНАВЕЦЬ призначає відповідальним за його виконання адвоката Паламарчука Олега Степановича.

3. ОБОВ'ЯЗКИ ЗАМОВНИКА.
3.1. ЗАМОВНИК зобов'язується:

  1. забезпечити ВИКОНАВЦЯ засобами, необхідними для виконання доручення, в тому числі документами в потрібній кількості примірників та внутрішніми актами, що регулюють діяльність ЗАМОВНИКА;
  2. своєчасно сплачувати кошти за надану допомогу в розмірі та порядку, передбачених розділом 4 цього Договору.

4. ПОРЯДОК ОПЛАТИ.

4.1. За виконання зобов'язань, передбачених даним Договором, ЗАМОВНИК зобов'язується щомісячно перераховувати на поточний рахунок ВИКОНАВЦЯ платіжним дорученням грошові кошти в розмірі 2 500 (дві тисячі п'ятсот) гривень.

4.2. ЗАМОВНИК перераховує вказані в п. 4.1 грошові кошти в строк до 5 числа кожного поточного місяця.

4.3. У випадку неперерахування ДОВІРИТЕЛЕМ грошових коштів на рахунок ВИКОНАВЦЯ у вказаний в п.4.2 термін, Договір вважається припиненим в односторонньому порядку.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН.

5.1. За невиконання чи неналежне виконання зобов'язань сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

5.2. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання чи неналежне виконання зобов'язань за даним Договором, якщо причиною їх невиконання чи неналежного виконання стали обставини форс-мажору, які належним чином підтверджені нормативними актами органів влади.

6. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ.

6.1. Договір набирає чинності з _______________року та діє до _____________________року. Дія Договору вважається продовженою, якщо за два тижні до закінчення його дії жодна із сторін не виявить бажання його припинити, направивши про це письмове повідомлення іншій стороні.

6.2. Договір може бути розірваний в будь-який момент за ініціативою однієї із сторін в порядку, передбаченому діючим законодавством України, з обов'язковим письмовим повідомленням про це іншої сторони не менше, ніж за два тижні.

6.3. Кожна сторона зобов'язана виконувати обов'язки, покладені на неї цим Договором та сприяти іншій стороні у виконанні її обов'язків.

6.4. Відмова ЗАМОВНИКА від Договору не є підставою для відшкодування збитків, завданих ВИКОНАВЦЮ припиненням договору.

6.5. Відмова ВИКОНАВЦЯ від Договору не є підставою для відшкодування збитків, завданих ЗАМОВНИКУ припиненням Договору, крім випадку відмови ВИКОНАВЦЯ від Договору за таких умов, коли ЗАМОВНИК позбавлений можливості інакше забезпечити свої інтереси.

6.6. Даний Договір складений та підписаний у двох примірниках, які мають рівну юридичну силу: по одному примірнику для кожної із сторін.

ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН:

Схожі новини

Україні варто чекати можливого потужного військового вторгнення з боку Росії через півроку, навесні 2015-

Систему охорони здоров'я України необхідно серйозно оновити за допомогою введення обов'язкового медичного

Група держав проти корупції (GRECO - Group of States against corruption) на 63-му пленарному засіданні,

Верховна Рада підтримала внесення змін до державного бюджету на 2014 рік. За проголосували 228 народних

Юлія Тимошенко запропонувала Раді на розгляд законопроект про розширення прав громадян України у питанні

Залишити коментар

Обовязкові поля для заповнення позначені *.

*