Zrazok

Зразки юридичних документів

Договір про нерозголошення конфіденційної інформації

Договір №

м.Київ "____"__________________р.

______________________________________________________ (надалі _____________________), в особі генерального директора _____________________________________________, що діє на підставі Статуту, з одного боку, та

гр. ________________________________________________________________________________, паспорт серії ________________, виданий __________________________________________________
"____" ________________ 19__р., що проживає за адресою: ________________________________ _______________________________ (надалі - Працівник), з іншого боку, що разом надалі можуть іменуватися як "сторони", а окремо "сторона" уклали даний Договір про наступне:

1.Предмет Договору

1.1. За даним Договором ______________________ довіряє Працівнику конфіденційну інформацію, яка є необхідною для виконання ним своїх обов'язків, а Працівник зобов’язується зберігати надану конфіденційну інформацію, яка стала йому відома випадково, у зв'язку з виконанням ним своїх зобов'язань за укладеним з ______________________ трудовим договором, або поза таким виконанням та використовувати її виключно в порядку, передбаченому цим Договором.

1.2. Сторони домовляються, що в даному Договорі терміни вживаються в наступному значенні:

1.2.1.Конфіденційна інформація -будь-яка інформація, на будь-яких носіях (паперових, електронних, магнітних тощо), а також інформація, передана Працівнику в усній формі чи будь-яким іншим способом, що стосується здійснення ______________________ своєї господарської або будь-якої іншої діяльності, стала відома Працівнику в ході або поза виконанням його трудових функцій та належить до переліку видів інформації, що додається до цього Договору. До конфіденційної інформації не відноситься інформація, що відповідає вищенаведеним ознакам повноваження на розголошення якої Працівник одержав за письмовим підписом генерального директора ______________________.

1.2.2.Розголошення конфіденційної інформації –будь-яка передача конфіденційної інформації обмеженому або не обмеженому колу осіб, здійснена Працівником у будь-який спосіб, а також невжиття всіх заходів, необхідних для збереження інформації, внаслідок чого стався перехід інформації до інших осіб.

1.2.3.Використання конфіденційної інформації –використання Працівником конфіденційної інформації ______________________ в будь-який спосіб з метою одержання прибутку або без такої без спеціального на те дозволу ______________________.

1.2.4.Вартість конфіденційної інформації –вартість конфіденційної інформації, що передається Працівнику відповідно до цього Договору становить _____________________ грн.

1.3. Право власності на конфіденційну інформацію, що є предметом цього Договору, належить ______________________. При будь-якій передачі інформації від однієї сторони до іншої право власності на інформацію не переходить, якщо інше не передбачене в спеціально укладеній сторонами угоді.

1.4. Обов'язки, що бере на себе Працівник відповідно до цього Договору є його трудовими обов'язками, які розглядаються в контексті укладеного з ним трудового договору.

1.5. Конфіденційна інформація може бути передана Працівнику як усно так і письмово (на паперових, магнітних, електронних носіях) або в будь-якому іншому вигляді, в тому числі навмисно або випадково здобута Працівником.

Права та обов'язки сторін

2.1 Працівник зобов’язується:

2.1.1. Протягом3-ох роківз моменту одержання конфіденційної інформації не розголошувати та не використовувати її, вживаючи всіх необхідних заходів для збереження інформації. Працівник звільняється від розголошення інформації лише в тому випадку, якщо таке розголошення стало наслідком дії непереборної сили, під якою в даному Договорі розуміється виключно дія сил природи.

2.1.2. При передачі конфіденційної інформації третім особам в межах виконання свого трудового обов'язку, вжити всіх необхідних заходів для того, щоб інформація, що передається іншій стороні не була розголошена з її вини.

2.1.3. Вживати всіх необхідних заходів для збереження конфіденційної інформації, що включають в себе але не обмежуються:

  1. замикання документів, що містять конфіденційну інформацію в сейфах, шкафах, тумбах, інших призначених для цього пристроях, доступ до яких має лише Працівник, під час виходу з приміщення (залишення свого робочого місця;
  2. усунення можливості ознайомлення з конфіденційною інформацією третіх осіб в присутності Працівника;
  3. встановлення додаткових кодів доступу на комп'ютерні системи, на яких працює Працівник з метою усунення можливості доступу до них третіх осіб;

2.1.4. Не повідомляти конфіденційну інформацію засобами телефонного зв’язку, електронною поштою, через мережу інтернет в рвзі, якщо інше спеціально не буде обумовлене розпорядженням генерального директора ______________________.

2.1.5. Працювати з документами, що містять конфіденційну інформацію виключно на своєму робочому місці.

2.1.6. Транспортувати документи, що містять конфіденційну інформацію в закритих сумках, портфелях тощо, що забеспечує неможливість викрадення документів

2.1.7. Негайно повідомити генерального директора ______________________ про факт втрати (розголошення) з вини Працівника або у зв'язку з дією обставин непереборної сили конфіденційної інформації.

2.1.8. Ключі від сейфу, шафи, тумби тощо, де зберігаються документи, що містять конфіденційну інформацію зберігати при собі, забеспечуючи їх схоронність.

2.1.9. Не допускати осіб, що не пов’язані з ______________________ трудовими відносинами без попереднього закриття документів та їх електронних носіїв у сейфи, тумби, шафи.

2.1.10. Повідомити ______________________ про необхідність вжиття розумних заходів та забеспечення Працівника розумними засобами для забеспечення ним збереження конфіденційної інформації.

2.1.11. Після розірвання трудового договору з ______________________ передати відповідальним працівникам ______________________, вказаним генеральним директором ______________________ всі документи (проект документів), що містять конфіденційну інформацію, включаючи документи, записані на електронних носіях, під розпис, та повідомити їм коди доступу до конфіденційної інформації, що міститься в комп'ютерних системах.

2.1.12. Виконувати додаткові заходи по захисту конфіденційної інформації, що проводяться ______________________, з якими його було ознайомлено під розпис.

2.1.13. Розмножувати документи, що містять конфіденційну інформацію лише з дозволу безпосереднього керівника, який має доступ до такої інформації або генерального директора ______________________.

2.2. ______________________зобов'язується:

2.2.1. Створювати необхідні умови для виконання Працівником своїх зобов’язань за цим Договором.

2.2.2. Ознайомити Працівника зі всіма заходами забеспечення безпеки конфіденційної інформації, непередбаченими Договором під розпис.

2.3. ______________________ має право перевіряти хід виконання Працівником умов цього Договору.

3. Відповідальність сторін

3.1. Працівник, що допустив розголошення конфіденційної інформації в порушення своїх зобов'язань за цим Договором зобов'язується:

3.1.1. Відшкодовувати всі прямі дійсні збитки ______________________, заподіяні розголошенням конфіденційної інформації в межах, передбачених трудовим законодавствам, а у випадку розголошення інформаціїпісля розірвання трудового договору з ______________________ – також і неодержану ______________________ вигоду, яку б ______________________ одержало в разі, якщо така інформація залишалась у нього в розпорядженні.

3.1.2. Передати ______________________ всі доходи, що були одержані, або повинні були бути одержані в майбутньому Працівником від розголошення конфіденційної інформації (без вирахування витрат на розголошення).

3.1.3. Сплатити ______________________ вартість переданої працівнику конфіденційної інформації, а у випадку розголошення інформації після розірвання трудового договору з ______________________ – також штраф в розмірі _____________ грн.

3.2. Працівник, що використав конфіденційну інформацію ______________________ після розірвання з ______________________ трудового договору зобов'язується:

3.2.1. Відшкодувати всі збитки ______________________, заподіяні використанням конфіденційної інформації. Причому до збитків включається і втрачена вигода (доходи, які б ______________________ могло одержати від використання інформації за вирахуванням витрат на організацію заходів по її використанню).

3.3. Вказані в п.п.3.1., 3.2. дії Працівник здійснює в сукупності, перераховуючи суму належних до сплати по кожному пункту коштів на поточний рахунок ______________________ у 5-тиденний строк з моменту виявлення ______________________ порушення умов даного Договору.

3.4. Сума заподіяних ______________________ збитків може бути стягнута також і безпосередньо з заробітньої платні Працівника відповідно до вимог трудового законодавства.

3.5. Застосування до Працівника заходів матеріальної (майнової) відповідальності, передбаченої цим Договором не виключає можливості застосування до нього заходів дисциплінарного стягнення, передбачених чинним трудовим законодавством.

4. Строки

4.1. Даний Договір є укладеним з моменту підписання його сторонами та діє протягом 11 (одинадцяти) років.

4.2. Даний Договір розірванню в одностороньому порядку не підлягає.

5. Інші положення

5.1. Жодна з сторін не буде розголошувати факт існування Договору без попередньої згоди другої сторони.

6. Реквізіти сторін

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________

Схожі новини

Україні варто чекати можливого потужного військового вторгнення з боку Росії через півроку, навесні 2015-

Систему охорони здоров'я України необхідно серйозно оновити за допомогою введення обов'язкового медичного

Група держав проти корупції (GRECO - Group of States against corruption) на 63-му пленарному засіданні,

Верховна Рада підтримала внесення змін до державного бюджету на 2014 рік. За проголосували 228 народних

Юлія Тимошенко запропонувала Раді на розгляд законопроект про розширення прав громадян України у питанні

Залишити коментар

Обовязкові поля для заповнення позначені *.

*