Zrazok

Зразки юридичних документів

Договір про передачу продукції на реалізацію

Договір КОМІСІЇ НА ПРОДАЖ ПРОДУКЦІЇ

м.___________

"___"_______________р.

КОМІТЕНТ: ______________________________________________________________________,

(повне фірмове найменування підприємства)

в особі директора ______________________________________________________________________,

(П.І.Б.)

що діє на підставі __________________________________________, з одного боку, і

КОМІСІОНЕР: ____________________________________________________________________,

(повне фірмове найменування підприємства)

в особі директора _____________________________________________________________________,

(П.І.Б.)

що діє на підставі __________________________________________, з іншого боку,

уклали Даний Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. КОМІСІОНЕР зобов’язується за дорученням КОМІТЕНТА здійснити в інтересах останнього від свого імені угоду з продажу продукції.

1.2. Конкретні умови угоди, кількість, якість та мінімальна ціна продажу продукції, а також інші умови та вказівки КОМІТЕНТА наводяться у Додатку № 1 до Даного Договору.

1.3. Виступаючи від свого імені, КОМІСІОНЕР самостійно укладає угоду купівлі-продажу з третьою особою (надалі ПОКУПЕЦЬ).

2. ОБОВ’ЯЗКИ КОМІСІОНЕРА

КОМІСІОНЕР у відповідності до Даного Договору зобов’язується:

2.1. Самостійно здійснити необхідну комерційно-маркетингову роботу, знайти ПОКУПЦЯ на продукцію КОМІТЕНТА, виконати всю переддоговірну роботу та укласти з ПОКУПЦЕМ договір купівлі-продажу у відповідності до вказівок КОМІТЕНТА та на найбільш вигідних для нього умовах;

2.2. Прийняти у КОМІТЕНТА майно, призначене для комісії, та вжити всіх необхідних заходів для його збереження від втрати, нестачі або пошкодження;

2.3. Оглянути майно, що передається на комісію, перевірити його якість та комплектність, впевнитися у його придатності для продажу;

2.4. У випадку виявлення прихованих недоліків у продукції КОМІТЕНТА, що передана на комісію, негайно повідомити КОМІТЕНТА про виявлені недоліки;

2.5. У термін __________ інформувати КОМІТЕНТА про хід виконання доручення, у термін __________ повідомити останнього про укладену в його інтересах угоду та передачу продукції ПОКУПЦЮ, а також надати КОМІТЕНТОВІ копію укладеної угоди;

2.6. Надати звіт КОМІТЕНТУ та передати останньому всі права та документи стосовно ПОКУПЦЯ, що витікають із угоди;

2.7. У випадку виникнення непередбачених обставин, що перешкоджають укладенню угод на умовах КОМІТЕНТА, у термін __________ повідомити про це КОМІТЕНТА.

3. ОБОВ’ЯЗКИ КОМІТЕНТА

КОМІТЕНТ у відповідності до Даного Договору зобов’язується:

3.1. Передати КОМІСІОНЕРУ майно на комісію протягом _________ з моменту підписання Даного Договору;

3.2. Звільнити КОМІСІОНЕРА від обов’язків, узятих ним на себе щодо виконання до ру чен ня перед ПОКУПЦЕМ та іншими особами, протягом ____ з моменту надання звіту КОМІСІОНЕРА.

3.3. Прийняти звіт КОМІСІОНЕРА, розглянути та затвердити його протягом ____ днів, а також на його підставі відшкодувати витрати, які здійснив КОМІСІОНЕР при виконанні угоди.

4. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧІ МАЙНА НА КОМІСІЮ

Передача майна на комісію здійснюється за актом у наступному порядку:

Місце передачі: ___________________________________________________________________.

(адреса складу КОМІТЕНТА або КОМІСІОНЕРА)

Транспортування: _________________________________________________________________.

Витрати на транспортування несе: ____________________________________________________.

Час приймання: з _____ до ______ годин.

5. ВИНАГОРОДА КОМІСІОНЕРА

5.1. За виконання доручення КОМІТЕНТ сплачує КОМІСІОНЕРОВІ винагороду в розмірі ___________________ від суми угоди з ПОКУПЦЕМ.

5.2. Грошові кошти за продаж продукції КОМІТЕНТА надходять на розрахунковий рахунок КОМІСІОНЕРА.

5.3. Підставою для отримання винагороди КОМІСІОНЕРОМ є отримання ним грошей від ПО КУПЦЯ.

5.4. Якщо доручення виконано КОМІСІОНЕРОМ частково, то винагорода йому виплачуєть ся пропорційно виконаному.

Можливий варіант.

1. Розмір винагороди у випадку продажу товару на більш вигідних для КОМІТЕНТА умо вах може складатися з А відсотків від суми за мінімальними цінами, встановленими у дору чен ні КОМІТЕНТОМ, і Б відсотків (як правило вищих) від отриманої вигоди (премія).

6. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

6.1. Винагорода КОМІСІОНЕРУ виплачується шляхом утримання належних останньому сум із грошових коштів, перерахованих ПОКУПЦЕМ КОМІСІОНЕРОВІ за продаж майна КОМІТЕНТА.

6.2. Грошові кошти КОМІТЕНТУ виплачуються КОМІСІОНЕРОМ протягом __________ з моменту надходження коштів на його розрахунковий рахунок.

6.3. Порядок оплати: _______________________________________________________________.

(поштовий, телеграфний)

6.4. Вид розрахунків: _______________________________________________________________.

(готівковий, безготівковий, змішаний)

6.5. Форма розрахунків: _____________________________________________________________.

(платіжне доручення, чек, вимога-доручення)

6.6. КОМІСІОНЕР зобов’язаний повідомити КОМІТЕНТА про здійснення платежу в термін _______ з моменту ________________ шляхом _______________________________.

(телеграма з повідомленням, факс та ін.)

7. ВІДШКОДУВАННЯ ВИТРАТ

7.1. До витрат КОМІСІОНЕРА, що відшкодовуються останньому КОМІТЕНТОМ за Даним Договором, належать:___________________________________________________________________.

7.2. У будь-якому випадку розмір витрат КОМІСІОНЕРА не може складати більше ніж ______% від суми угоди з ПОКУПЦЕМ.

7.3. Усі інші витрати КОМІСІОНЕРА, не зазначені в п.7.1 договору, відшкодовуються останнім із винагороди.

7.4. Усі витрати КОМІСІОНЕРА відбиваються в його звіті, який складається та подається КОМІТЕНТУ в письмовій формі з додатком усіх виправдних документів.

7.5. Термін надання звіту __________ з моменту _______________________________.

7.6. В усіх випадках відшкодовуються витрати КОМІСІОНЕРА, здійснені ним з відома та згоди КОМІТЕНТА, а також допущені ним без вини першого за непередбачуваних обставин.

7.7. Витрати КОМІСІОНЕРА відшкодовуються шляхом утримання грошових коштів із отриманих від ПОКУПЦЯ.

8. ТЕРМІН ДОГОВОРУ

8.1. КОМІСІОНЕР зобов’язаний виконати доручення протягом ___________________ з моменту ____________________________________________________________________________________.

8.2. Договір може бути пролонгований за згодою сторін.

9. ПРАВА КОМІСІОНЕРА ЩОДО ВИКОНАННЯ ДОРУЧЕННЯ

9.1. У випадку, якщо КОМІСІОНЕР, незважаючи на всі вжиті ним заходи, у строк _________ не зможе реалізувати продукцію, передану КОМІТЕНТОМ на комісію, і це відбудеться через дуже високу призначену КОМІТЕНТОМ ціну, то КОМІСІОНЕР має право без згоди КОМІТЕН ТА знизити його ціну на __________%.

9.2. Якщо подібні обставини повторяться протягом ________________ з моменту ________, то КОМІСІОНЕР має право в тому самому порядку знизити ціну на _______%.

9.3. В усіх випадках КОМІСІОНЕР зобов’язаний інформувати КОМІТЕНТА про зниження ціни негайно.

10. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

10.1. Якщо КОМІСІОНЕР реалізує майно за ціною, нижчою за призначену йому КОМІТЕНТОМ, останній, не бажаючий вдовольнитися такою, зобов’язаний заявити про це КОМІСІОНЕРУ в _______ строк після отримання повідомлення про укладення угоди з ПОКУПЦЕМ. У протилежному випадку угода визнається такою, що прийнята КОМІТЕНТОМ.

10.2. Якщо КОМІСІОНЕР повідомить, що приймає різницю в ціні за свій рахунок, КОМІТЕНТ не має права відмовитися від укладеної для нього угоди.

10.3. Відповідальність КОМІСІОНЕРА: __________________________________________________

____________________________________________________________________________________.

10.4. Відповідальність КОМІТЕНТА: ____________________________________________________

____________________________________________________________________________________.

10.5. За односторонню необгрунтовану відмову від виконання своїх зобов’язань протягом дії Даного Договору винна сторона сплачує штраф у розмірі _________________.

11. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ЗА ДАНИМ ДОГОВОРОМ

_____________________________________________________________________________________

(можуть передбачатися умови про заставу, страхування або поручництво

____________________________________________________________________________________.

з боку як КОМІТЕНТА, так і КОМІСІОНЕРА)

12. ПОРЯДОК РОЗВ’ЯЗАННЯ СПОРІВ

12.1. Усі спори між сторонами, з яких не було досягнуто згоди, розв’язуються у відповід ності до законодавства України в Арбітражному суді (третейському суді із зазначенням конкрет ного третейського суду або зазначенням порядку формування цього третейського суду).

12.2. Сторони визначають, що всі ймовірні претензії за Даним Договором повинні бути роз глянуті сторонами протягом ___________ днів з моменту отримання претензії.

13. ЗМІНА УМОВ ДАНОГО ДОГОВОРУ

13.1. Умови Даного Договору мають однакову зобов’язувальну силу для сторін і можуть бути змінені за взаємною згодою сторін з обов’язковим укладанням письмового документу.

13.2. Жодна із сторін не має права передавати свої права за Даним Договором третій сто роні без письмової згоди другої сторони.

14. УМОВИ УЗГОДЖЕННЯ ЗВ’ЯЗКУ МІЖ СТОРОНАМИ

Повноважними представниками сторін за Даним Договором є:

КОМІСІОНЕР: _____________________________ телефон _______________________.

КОМІТЕНТ: _______________________________ телефон _______________________.

15. ОСОБЛИВІ УМОВИ ДАНОГО ДОГОВОРУ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

16. ІНШІ УМОВИ

16.1. Даний Договір укладено у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із сторін.

16.2. У випадках, не передбачених Даним Договором, сторони керуються чинним цивільним законодавством.

16.3. Після підписання Даного Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються Даного Договору, втрачають юридичну силу.

16.4. Усі виправлення за текстом Даного Договору мають юридичну силу лише при взаємному їх посвідченні представниками сторін у кожному окремому випадку.

16.5. Сторони зобов’язуються при виконанні Даного Договору не зводити співробітництво лише до дотримання вимог, що містяться в Даному Договорі, підтримувати ділові контакти та вживати всіх необхідних заходів для забезпечення ефективності та розвитку їх комерційних зв’язків.

16.6. Сторони зобов’язуються негайно письмово повідомляти одна одну у випадку зміни відо мостей, зазначених у п.17 Даного Договору.

17. ДОДАТКИ ДО ДАНОГО ДОГОВОРУ

17.1. До Даного Договору додається:

Додаток № 1 на __________ стор.

17.2. Додатки до Даного Договору становлять його невід’ємну частину.

Юридичні адреси, банківські реквізити і підписи сторін

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Схожі новини

Україні варто чекати можливого потужного військового вторгнення з боку Росії через півроку, навесні 2015-

Систему охорони здоров'я України необхідно серйозно оновити за допомогою введення обов'язкового медичного

Група держав проти корупції (GRECO - Group of States against corruption) на 63-му пленарному засіданні,

Верховна Рада підтримала внесення змін до державного бюджету на 2014 рік. За проголосували 228 народних

Юлія Тимошенко запропонувала Раді на розгляд законопроект про розширення прав громадян України у питанні

Залишити коментар

Обовязкові поля для заповнення позначені *.

*