Zrazok

Зразки юридичних документів

Договір про постачання матеріалів будівельного призначення на умовах 100- попередньої оплати

Договір про постачання матеріалів будівельного призначення на умовах 100% попередньої оплати

на умовах 100% попередньої оплати

м.__________________                                                                                __________________р.

Продавець: Товариство з обмеженою відповідальністю "____________________" (платник податку на прибуток на загальних підставах), в особі Директора Товариства ______________________________, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, і

Покупець: ________________________________, (платник податку на прибуток на загальних підставах), в особі __________________________, що діє на підставі ___________________, з іншої сторони, уклали даний договір в якості Сторін Договору (надалі - Сторони), про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. У відповідності до умов даного Договору Продавець, на підставі заявки Покупця, зобов'язується передати у власність Покупця матеріали будівельного призначення, а саме матеріали асортимент, кількість, ціна яких визначена в Рахунках-фактурах до Договору (надалі-Рахунок фактура), що надані Продавцем та являють собою невід’ємну частину даного договору (надалі матеріали, що зазначені в Рахунках фактурах - Товар), а Покупець зобов'язується прийняти Товар та оплатити його на умовах даного Договору.

1.2. З моменту підписання даного договору будь-яке постачання Товару Покупцю Постачальником вважається здійсненим в рамках даного договору.

2. УМОВИ ПОСТАВКИ ТОВАРУ.

2.1. Замовлення Покупця на поставку товарів обов’язкові для Постачальника. Замовлення можуть надаватись Постачальникові в усній та письмовій формі, засобами поштового, факсимільного зв’язку, по електронній пошті або у інший спосіб, прийнятний для Покупця. У заявці має бути зазначена кількість, асортиментний перелік Товару та, в разі необхідності, місце поставки товару.

2.2. В підтвердження прийняття Замовлення Постачальник, протягом 2-х банківських днів надає Покупцю відповідний Рахунок-фактуру.

2.3. У випадку погодження Покупця з цінами, кількістю, асортиментом зазначеними у Рахунку-Фактурі він надсилає Постачальнику Замовлення у письмовій формі з обов’язковим посиланням на номер Рахунку-фактури та зазначенням місця та бажаної дати поставки Товару. Замовлення має бути підписано уповноваженою особою та скріплено печаткою Покупця. З моменту отримання Постачальником Замовлення Покупця вважається, що сторони досягли згоди з усіх істотних умов угод купівлі-продажу та поставки Товару.

2.4. Продавець зобов'язаний поставити Товар Покупцеві протягом 20 банківських днів із дня оплати Рахунку - фактури Покупцем (п. 3.3. даного Договору).

2.5. Продавець не гарантує наявність Товару на складі, якщо Покупець не зробив оплату Рахунка-фактури у встановлений Договором (або Специфікацією) термін і/або не одержав Товар у Продавця протягом 25-ти банківських днів із дня оплати Рахунка-фактури Покупцем.

3. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ РОЗРАХУНКІВ.

3.1. Загальна сума Договору визначається сумою вартості всіх окремих постачань на підставі відвантажувальних документів Продавця в період дії даного Договору.

3.2. Вартість Товару вказується в Рахунку-фактурі, що є невід'ємною частиною даного Договору і діє на момент відвантаження Товару. Ціни включають вартість Товару, тари, упакування й маркування, ПДВ. Транспортні витрати також включаються у вартість Товарів (у випадку доставки Товару Постачальником за адресою вказаною Покупцем). Ціни вказуються в накладних і рахунках-фактурах, а в необхідних випадках, також у відповідних протоколах узгодження цін (стають невід'ємними частинами даного Договору). Накладна на кожну окрему партію Товару, що поставляється за даним Договором, визначає вартість кожної окремої партії Товару в цілому. Ціна товару, визначається виходячи з домовленості Сторін, з урахуванням діючої у Постачальника системи знижок. Розмір знижки, при необхідності, встановлюється сторонами у Додатку до даного Договору.

3.3. Покупець оплачує суму, зазначену в Рахунку-фактурі, у формі попередньої оплати протягом 3-ох днів із дня одержання Рахунка-фактури, шляхом безготівкового перерахування коштів на поточний рахунок Продавця. Оплата по даному Договору може здійснюватись у готівковому порядку шляхом внесення грошових коштів Покупця до каси Постачальника.

3.4. Сторони щомісяця проводять звірку взаєморозрахунків, на підставі якої Продавець зобов'язується повертати зайво отримані грошові кошти Покупцеві, а Покупець зобов'язується оплатити виниклу заборгованість протягом п'яти календарних днів з моменту підписання акту звірки взаєморозрахунків Сторін.

4. ТЕРМІНИ І ПОРЯДОК ПОСТАЧАННЯ ТОВАРУ

4.1. Товар поставляється окремими партіями на основі письмової Заявки Покупця (п.2.3.) за умови дотримання Покупцем п.3.3. Договору. Якщо Сторонами не визначено інше, - Поставка товару здійснюється в межах території складу Постачальника. Поставка Товару здійснюється з урахуванням того, що Сторони, відповідно до діючого законодавства України, є резидентами України та постачання Товару відбувається в межах території України, на наступних умовах:

4.1.1. EXW (Інкотермс 2000) склад Постачальника _______________________________________;

4.1.2. FCA (Інкотермс 2000) місце поставки партії Товару, додатково погоджене Сторонами відповідно до умов Договору.

При необхідності, місце поставки погоджується Сторонами у відповідних Специфікаціях до Договору та/або може бути визначене Замовленням Покупця (п.2.3. даного Договору).

4.2. Поставка вважається виконаною якщо місце поставки склад Постачальника (_________________) – коли Товар завантажено на транспортний засіб Перевізника, визначеного Покупцем або іншої особи що діє від імені Покупця. Вивіз Товару зі складу Продавця здійснюється Покупцем за власний рахунок.

Якщо місце поставки знаходиться поза складом (приміщенням) Постачальника – коли не відвантажений з транспортного засобу Товар наданий у розпорядження Перевізника, визначеного Покупцем або іншої особи що діє від імені Покупця. Розвантаження Товару здійснюється Покупцем власними силами та засобами. Покупець зобов’язаний забезпечити розвантаження товару транспортного засобу на протязі _________ годин з моменту отримання повідомлення Постачальника про готовність до відвантаження товару в місці призначення.

4.3. Умови постачання Товару, викладені в п. 4.2. даного Договору, можуть бути змінені Сторонами для окремого постачання на підставі затвердженої Сторонами Специфікації до Договору.

4.4. Перехід права власності на Товар відбувається в момент прийняття Покупцем партії Товару в місці постачання.

4.5. Постачання Товару і його прийняття оформляються в накладній на відвантаження Товару, що підписується уповноваженими представниками Сторін. Повноваження представника Покупця повинні бути підтверджені дорученням.

4.6. Ризик випадкової загибелі або псування Товару переходить Покупцеві одночасно з переходом права власності на Товар.

4.7. Прийом Товару по кількості і якості здійснюється Сторонами відповідно до Інструкцій № П-6 від 15 червня 1965 р. і № П-7 від 25 квітня 1966 р., затверджених постановою Держарбітражу при Раді Міністрів СРСР.

4.8. Товар вважається поставленим Продавцем і прийнятим Покупцем:

a) по кількості - згідно накладної, що підтверджується підписом уповноваженого представника Покупця на всіх екземплярах накладної;

б) по якості - згідно наданого Продавцем Покупцеві документа, що засвідчує відповідність Товару якості визначеній Виробником Товару.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. За порушення умов даного Договору Сторони несуть відповідальність у вигляді пені в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми боргу за кожний день прострочення виконання зобов'язань за даним Договором.

5.2. У випадку порушення Постачальником обумовлених Сторонами строків поставки, Постачальник, за вимогою Покупця, повинен сплатити Покупцеві пеню в розмірі 0,5% від вартості недопоставленого Товару за кожний день прострочення поставки Товару, але не більше подвійної облікової ставки НБУ, що діє в період, за який платиться пеня. Виплата пені не звільняє Постачальника від виконання зобов'язань відповідно до даного Договору.

5.3. Усі суперечки між Сторонами підлягають розв’язанню відповідно до діючого законодавства України в господарському суді за місцем перебування відповідача.

6. ФОРС-МАЖОР.

6.1. Сторони не несуть відповідальності за невиконання зобов'язань за цим договором, якщо це невиконання стало наслідком обставин нездоланної сили, таких, як: пожежа, повінь, землетрус, епідемія, оголошення війни й інших обставин, підтвердженими довідкою ТПП України, що можуть виникнути після укладання Договору і не могли бути передбачені Сторонами в момент його підписання.

7. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Усі Замовлення, повідомлення, вимоги, запити чи інший обмін інформацією згідно Договору повинні бути зроблені у письмовій формі і передаватися особисто чи відправлятися електронною поштою, кур’єрською поштою з доставкою наступного дня, листом на замовлення з повідомленням про вручення, або відправлятися факсимільним повідомленням з підтвердженням за наступними адресами та номерами:

7.2. Даний Договір підписаний у двох екземплярах, що мають рівну юридичну чинність, по одному для кожної зі Сторін.

7.3. У випадках, не передбачених даним Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

7.4. Даний Договір набирає сили з дня його підписання Сторонами і діє до ____________р.

ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ І БАНКІВСЬКІ РЕКВЗИТИ СТОРІН:

Сторінказ

Схожі новини

Україні варто чекати можливого потужного військового вторгнення з боку Росії через півроку, навесні 2015-

Систему охорони здоров'я України необхідно серйозно оновити за допомогою введення обов'язкового медичного

Група держав проти корупції (GRECO - Group of States against corruption) на 63-му пленарному засіданні,

Верховна Рада підтримала внесення змін до державного бюджету на 2014 рік. За проголосували 228 народних

Юлія Тимошенко запропонувала Раді на розгляд законопроект про розширення прав громадян України у питанні

Залишити коментар

Обовязкові поля для заповнення позначені *.

*