Zrazok

Зразки юридичних документів

Договір про представництво фірми

м.__________________                                                                                __________________р.

__________________________________, надалі "Фірма", в особі _______________________________,

діє на підставі _____________________, з одного боку, і

__________________________________, надалі "Представник," в особі __________________________,

діє на підставі ________________________, з іншого боку, уклали цей договір, надалі "Договір", про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Фірма надає Представнику виключне право на укладення угод з продажу від імені Фірми наступних вироблених нею товарів:

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

та допомогу у наданні таких послуг _____________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

на території ____________________, що іменується в подальшому Територією Представництва.

1.2. Представництво здійснюється в такій формі:

1.2.1. Угоди, здійснені за посередництва Представника, вважаються прийнятими остаточно тільки тоді, коли Фірма підтвердить їх листом чи телексом.

1.2.2. Рахунки виставляються й інкасуються Фірмою.

1.2.3. Листування з клієнтами здійснюється Фірмою, а передачу листів здійснює Представник.

1.2.4. Інші форми: ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

1.3. Договір укладено на підставі _______________________________________________________.

2. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Представник зобов'язаний представляти інтереси фірми з сумлінністю комерсанта, насамперед у період дії цього Договору, не представляти інтересів ніяких фірм - конкурентів і не реалізовувати їх продукції. При порушенні цієї умови Договір може бути достроково розірваний в односторонньому порядку.

2.2. Представник в ході своєї діяльності зобов'язаний слідувати вказівкам і директивам Фірми.

2.3. Представник зобов'язаний зберігати в таємниці надані йому комерційні секрети і умови Фірми навіть після закінчення терміну дії цього Договору.

2.4. Якщо між Представником і клієнтами на Території представництва листування ведеться безпосередньо, то Представник зобов'язаний пересилати копії Фірмі і стежити, щоб у цьому листуванні було однозначно вказано на представництво Фірми, а саме _________________________.

2.5. Представник зобов'язаний регулярно, але не рідше _______ разів на місяць, направляти Фірмі письмові звіти про відповідному ринку (за досконалим і планованим угодам) і про динаміку цін на території представництва.

2.6. Представник зобов'язаний прикладати розумні зусилля, щоб активізувати справжні угоди на Території представництва, підтримувати Фірму при здійсненні операцій і особливо надавати допомогу ФІРМІ в отриманні розрахунків.

2.7. Фірма зобов'язана без зволікання прийняти від Представника все виконане останнім відповідно до договору.

2.8. Фірма зобов'язана забезпечити Представника документами, матеріальними та грошовими коштами, необхідними для виконання доручення, і відшкодувати Представнику понесені витрати, які були необхідні для виконання доручення.

2.9. ________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

3. РОЗРАХУНКИ ЗА ДОГОВОРОМ

3.1. Винагорода Представника становить __________% від доходу нетто Фірми по всіх здійснюваним через Представника контрактів.

3.2. При надходженні запитів від Представника на товар для території Представництва, Фірма розраховує свої ціни на базі відповідних фрахтових витрат і з урахуванням кон'юнктури ринку. Якщо Представнику на цій базі вдається одержати більш високу виручку, то різниця буде розподілятися між сторонами порівну. Якщо Представник зажадає від Фірми зниження запропонованої ціни і згодом йому вдасться одержати більш високу ціну, то розподіл прибутку у вищезгаданому випадку не проводиться.

Можливість забезпечення ціни на розраховується Фірмою базі визначається окремо з урахуванням діючих на даний період умов ринку.

3.3. Право Представнику на отримання винагороди надається виключно на період надходження по рахунках Фірми у розмірі надходжень сум від клієнтів. Розрахунок і виплата винагороди за квартал проводиться в кінці кварталу без виплати відсотків за період.

3.4. Відшкодування загальних (накладних) витрат (поштові витрати, витрати по відправці телеграм, телексів, відрядження і т.д.), а також витрат, сплачених готівкою не здійснюється.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1. За невиконання або невідповідні виконання своїх зобов'язань сторони несуть відповідальність, передбачену правом ___________________________________________________________________.

4.2. Додаткові санкції: _________________________________________________________________.

5. ОСОБЛИВІ УМОВИ

5.1. Дія цього Договору обмежується вищезазначеними комерційними сферами. Якщо Представник частково стане посередником в інших комерційних угодах, то ці угоди сторони зобов'язані обговорити додатково, в тому числі, розмір винагороди і порядок її виплати.

5.2. Якщо одна або кілька умов цього Договору втрачають свою силу, це не поширюється на окремі умови.

5.3. Інші умови: ______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________.

6. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

6.1. Усі спори чи розбіжності, що виникають між сторонами за цим Договором або у зв'язку з ним, вирішуються шляхом переговорів між сторонами.

6.2. У разі неможливості вирішення розбіжностей шляхом переговорів, вони підлягають розгляду в арбітражному суді у встановленому законодавством порядку.

7. ПОРЯДОК ЗМІНИ І ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

7.1. Всі зміни, доповнення даного Договору дійсні лише в тому випадку, якщо вони оформлені в письмовій формі і підписані обома сторонами.

7.2. Заголовки статей призначені для зручності користування текстом і вони не будуть прийматися до уваги при тлумаченні цього Договору.

7.3. При порушенні цього Договору однією зі сторін він може бути достроково розірваний інший в односторонньому порядку, протилежна сторона повідомляється рекомендованим листом, договір вважається розірваним з цього моменту.

7.4. Цей Договір становить і виражає всі договірні умови та розуміння між сторонами стосовно всіх згаданих тут питань, при цьому всі попередні обговорення, обіцянки та подання між сторонами, якщо такі були, крім згаданих у п. 1.3, втрачають силу.

7.5. Підписаний Договір набуває чинності з ______________ р. по ______________ р.

7. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ І ПІДПИСИ СТОРІН

Схожі новини

Україні варто чекати можливого потужного військового вторгнення з боку Росії через півроку, навесні 2015-

Систему охорони здоров'я України необхідно серйозно оновити за допомогою введення обов'язкового медичного

Група держав проти корупції (GRECO - Group of States against corruption) на 63-му пленарному засіданні,

Верховна Рада підтримала внесення змін до державного бюджету на 2014 рік. За проголосували 228 народних

Юлія Тимошенко запропонувала Раді на розгляд законопроект про розширення прав громадян України у питанні

Залишити коментар

Обовязкові поля для заповнення позначені *.

*