Zrazok

Зразки юридичних документів

Договір про спільну діяльність (в галузі правового забезпечення, юридичних, інформаційних послуг тощо)

м.__________________                                                                                __________________р.

__________________________________________________________, іменована надалі Центр, в особі ______________________________________, що діє на підставі __________________, з одного боку і

___________________________________________________________, іменована надалі Фірма, в особі ______________________________________, що діє на підставі __________________, з іншого боку, уклали цей Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Сторони зобов'язуються шляхом об'єднання зусиль, а у випадках, передбачених окремими угодами, також шляхом об'єднання грошових коштів і майна, спільно діяти з метою успішного вирішення статутних завдань Центру на взаємовигідній основі.

2. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ СТОРІН:

2.1. Фірма зобов'язується:

- На основі окремих договорів здійснювати правове забезпечення проведених Центром заходів;

- Брати участь у реалізації програм і проектів Центру у випадках, коли сторони визнають таку участь необхідним;

- Надавати на договірній основі юридичні та інші послуги громадянам і організаціям, які співпрацюють з Центром;

- Вирішувати інші завдання, що випливають з цього договору та інших угод, укладених між сторонами.

2.2. Центр зобов'язується:

- Надавати сприяти Фірмі в пошуку ділових партнерів;

- Надавати організаційне, матеріальне та інше сприяння ФІРМІ в ході реалізації спільних програм і проектів;

- Виділити Фірмі необхідні приміщення для успішної реалізації завдань, що випливають з цього Договору, за адресою: __________________________________________________________________;

- Вирішувати інші завдання, що випливають з цього договору.

3. ВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ СПРАВ

3.1. Керівництво спільною діяльністю в рамках цього Договору і ведення спільних справ учасників покладається на Фірму в особі _______________________________, який діє на підставі довіреності на ведення спільних справ, підписаної учасниками, і регулярно інформує іншого учасника про хід реалізації спільних заходів і програм.

3.2. Учасники мають право встановити інший порядок керівництва спільною діяльністю.

3.3. Угоди, пов'язані з спільної діяльності, полягають у встановленому законодавством порядку Фірмою за згодою Центру, якщо учасники не домовляться про інше.

3.4. Права і обов'язки, породжені такими угодами, є правами та обов'язками учасників Договору про спільну діяльність, якщо це не суперечить чинному законодавству.

4. СПІЛЬНЕ МАЙНО

4.1. Для досягнення цілей спільної діяльності Спільне майно учасниками не утворюється, якщо інше не буде передбачено окремими договорами або угодами.

4.2. Центр виділяє в користування Фірмі необхідну кількість меблів, оргтехніки, інших канцелярського приладдя для облаштування відповідного приміщення.

5. РОЗПОДІЛ РЕЗУЛЬТАТІВ СПІЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МІЖ УЧАСНИКАМИ

5.1. Загальні витрати, передбачені цим Договором, і збитки, що виникли в результаті спільної діяльності, покриваються за рахунок коштів учасників в порядку і розмірах, передбачених окремими договорами, які регулюють відносини учасників з реалізації окремих програм і конкретних угод.

5.2. Розподіл доходів від спільної діяльності здійснюється відповідно до окремих угод, що укладаються на виконання цього договору.

6. ІНШІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УЧАСНИКІВ

6.1. Учасники цього договору зобов'язуються:

- Здійснювати фінансування і інше матеріальне забезпечення спільних проектів і програм у порядку, розмірі і всіма засобами, передбаченими окремими договорами та угодами, укладеними на виконання даного Договору;

- Не розголошувати інформацію, визнану учасниками конфіденційною;

- Сумлінно здійснювати управління та розпорядження майном, виділеним учасниками для досягнення цілей спільної діяльності;

- Своєчасно здійснювати взаємні розрахунки та платежі, необхідні для здійснення спільної діяльності;

- Призначити на весь період здійснення спільної діяльності по одному відповідальній особі від кожного учасника для оперативного вирішення проблем, що виникають у ході виконання зобов'язань за цим договором.

6.2. Фірма зобов'язується в період дії цього договору відшкодовувати Центру витрати з оренди приміщення, використовуваного для цілей спільної діяльності, в розмірах, порядку і в строки, що визначаються додатковими протоколами до цього договору.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ УЧАСНИКІВ

7.1. У разі невиконання або неналежного виконання зобов'язання Учасник договору зобов'язаний відшкодувати іншому учаснику заподіяні цим збитки.

7.2. Під збитками розуміються витрати, зроблені іншим учасником на виконання договору, втрата або пошкодження його майна.

8. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

8.1. Цей договір укладено строком на один рік і діє з моменту підписання до _____________ року.

8.2. Дія договору може бути продовжено учасниками, про що укладається додаткова угода.

9. ФОРС-МАЖОР

9.1. Учасники звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за цим договором, якщо це невиконання стало наслідком обставин непереборної сили, що виникли після укладення договору в результаті подій надзвичайного характеру, які учасник не міг ні передбачити, ні запобігти розумними заходами.

9.2. До обставин непереборної сили відносяться події, на які користувач не може впливати і за виникнення яких не несе відповідальності, наприклад, землетрус, повінь, пожежа, а також страйк, урядові постанови або розпорядження державних органів, військові дії будь-якого характеру, що перешкоджають виконанню даного договору.

9.3. Сторона, що посилається на обставини непереборної сили, зобов'язана негайно інформувати іншого учасника у письмовій формі, причому на вимогу будь-якого учасника повинні бути представлені всі необхідні документи.

9.4. Якщо стан невиконання зобов'язань, що випливають з договору, триває більше двох місяців учасник має право розірвати цей договір в односторонньому порядку, сповістивши про це іншого учасника.

10. ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ

10.1. Цей договір припиняє свою дію після закінчення терміну, зазначеного в п. 8.1. Учасники мають право продовжити дію Договору на той самий чи інший термін.

10.1. Договір, крім того, може бути розірваний у наступних випадках:

- За ініціативою одного з учасників договору у разі невиконання іншим учасником умов цього договору;

- Достроково за взаємною згодою сторін;

- В інших, передбачених законом, випадках.

11. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

11.1. Усі суперечки та розбіжності, які можуть виникнути з цього договору, будуть по можливості вирішуватися шляхом переговорів між учасниками.

11.2. У разі неврегулювання спорів і розбіжностей шляхом переговорів, вирішення спорів здійснюється в господарському суді відповідно до чинного законодавства.

12. Юридичні адреси і реквізити сторін

Схожі новини

Україні варто чекати можливого потужного військового вторгнення з боку Росії через півроку, навесні 2015-

Систему охорони здоров'я України необхідно серйозно оновити за допомогою введення обов'язкового медичного

Група держав проти корупції (GRECO - Group of States against corruption) на 63-му пленарному засіданні,

Верховна Рада підтримала внесення змін до державного бюджету на 2014 рік. За проголосували 228 народних

Юлія Тимошенко запропонувала Раді на розгляд законопроект про розширення прав громадян України у питанні

Залишити коментар

Обовязкові поля для заповнення позначені *.

*