Zrazok

Зразки юридичних документів

Договір про співробітництво у сфері телекомунікацій

м. Київ

______________ року

СТОРОНА-1: Товариство з обмеженою відповідальністю "__________________", в особі директора ______________________, який діє на підставі Статуту, з одного боку, та

СТОРОНА-2: Товариство з обмеженою відповідальністю "___________________", в особі директора ________________________________, що діє на підставі Статуту, надалі – "СТОРОНИ",

підписали Даний Договір про наступне:

1. СТОРОНИ у відповідності до Даного Договору виходять з того, що інтересам кожної з них від повідає реалізація проектів у сфері телекомунікацій, ІТ-технологій та науково-технічної діяльності, а саме: у сфері надання послуг доступу до мережі інтернет та послуг телебачення.

2. Співпраця за даним договором розповсюджується на відповідні райони м. Києва, які зазначаються в Додатках до даного Договору. Кожна сторона в рамках зазначених у додатках районів м. Києва здійснює відповідну діяльність:

- Сторона-1 – надає послуги доступу до мережі Інтернет користувачам;

- Сторона-2 – надає послуги телебачення користувачам.

3. Співпраця за даним Договором полягає у послугах, а саме:

- монтаж телекомунікаційних мереж;

- розвиток, експлуатація, технічна підтримка та ремонт телекомунікаційних мереж;

- проведення спільних рекламних кампаній та акцій;

- реклама послуг іншої Сторони новим та вже існуючим користувачам;

- врегулювання питань та спілкування з відповідними дозвільними органами установами та організаціями, щодо можливості надання відповідних послуг на виконання умов даного Договору.

4. На підставі вищевикладеного СТОРОНИ зобов’язуються спільно діяти для досягнення загальних господарських цілей у відповідності до статутних завдань та економічних інтересів кожної із СТОРІН.

5. Права та обов’язки Сторін.

5.1. Ініціювати та проводити відповідні роботи щодо покриття нових районів для цілей співробітництва згідно пункту 1. Договору

5.2. Підключати спеціалістів та технічні ресурси кожної із Сторін для розвитку, експлуатації, технічної підтримки та ремонту телекомунікаційних мереж та інших питань реалізації проектів згідно пункту 1 Договору.

5.3. Проводити спільні рекламні акції та компанії щодо реалізації проектів згідно пункту 1 Договору.

5.4. На зазначеній в додатках території Сторона-1 не має права надавати послуги телебачення, а Сторона-2 не має послуги доступу до мережі Інтернет.

5.5. На зазначеній в додатках території Сторона-1 не співпрацює з іншими підприємствами та організаціями, які надають послуги телебачення, а Сторона-2 – з підприємствами та організаціями, які надають послуги доступу до мережі Інтернет. Таким чином СТОРОНИ не створюють конкурентних умов щодо пріоритетних завдань на виконання умов даного Договору

5.6. Пропонувати новим та існуючим користувачам послуги іншої Сторони.

5.7. Проведення окремих рекламних акцій та кампаній узгоджується з іншою Стороною.

6. У процесі виконання намічених спільних цілей співробітництва СТОРОНИ прагнутимуть будувати свої взаємовідносини на підставі рівності, чесного партнерства та захисту інтересів один одного.

7. Фінансування для реалізації проектів.

7.1. У випадку необхідності СТОРОНИ можуть виконувати взаємне фінансування спільних проектів на основі технічних завдань планування проектів, та калькулювання усіх видів витрат СТОРОНАМИ, у розрізі даних завдань. Дане положення обов’язково передбачає укладання письмової угоди між сторонами.

7.2. Для задоволення інтересів СТОРІН, згідно пункту 1 Договору, у спільних проектах кошти можуть бути акумульовані на рахунку однієї із СТОРІН. Розмір, сума та порядок їх використання будуть визначені обов’язковою окремою угодою СТОРІН.

7.3. СТОРОНИ мають намір здійснювати взаємне кредитування на цілі, визначені угодами СТОРІН у межах науково-технічного та комерційного співробітництва.

8. Для швидшого досягнення цілей за даним Договором СТОРОНИ зобов'язуються обмінюватися наявною у їхньому розпорядженні інформацією з аспектів взаємного інтересу, проводити спільні консультації і семінари, встановлювати науково-технічні та комерційно-фінансові зв'язки з третіми особами й інформувати один одного про результати подібних контактів.

9. Форс-мажор

9.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання чи неналежне виконання зобов’язань за цим Договором, якщо таке невиконання є наслідком дій обставин непереборної сили, таких як: стихійні лиха, воєнні дії, страйки, масові безпорядки, акти органів державної влади тощо, якщо такі обставини роблять неможливим виконання цього Договору.

9.2. Сторона, що зазнала впливу зазначених вище обставин, зобов’язана протягом п’яти днів із моменту виникнення цих обставин повідомити про них іншу Сторону. Виникнення обставин непереборної сили підтверджується компетентним державним органом.

9.3. Несвоєчасне повідомлення про виникнення обставин непереборної сили позбавляють Сторону права посилатись на них у подальшому.

9.4. Строк виконання зобов’язань за цим договором автоматично продовжується на час дії вказаних обставин.

9.5. У випадку, коли обставини непереборної сили чи їх наслідки продовжують діяти більше трьох місяців, чи якщо в момент їх виникнення, є очевидним, що вони будуть діяти більше цього строку, Сторони мають провести переговори щодо визначення прийнятних шляхів виконання цього Договору.

10. Заключні положення

10.1. Інформація, пов’язана з укладенням та виконанням цього договору є комерційною таємницею та не підлягає розголошенню інакше, як у відповідності до вимог Закону чи за згодою Сторін. На Сторони покладається зобов’язання із збереження конфіденційності протягом трьох років з моменту припинення дії цього Договору.

10.2. Будь-які зміни чи доповнення до цього Договору дійсні лише за умови, якщо вони укладені у письмовій формі і підписані Сторонами. Усі додатки до цього Договору складають його невід’ємну частину.

10.3. У всьому, що не передбачено цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

10.4. Договір вступає в силу з моменту його підписання уповноваженими представниками Сторін та діє до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором. Дія даного Договору розповсюджується на строк до моменту, доки СТОРОНИ здійснюють передбачену даним договором діяльність в зазначених районах міста. У разі припинення відповідного виду діяльності, Сторона має попередити іншу Сторону за 30 календарних днів, та узгоджує пов’язані з цієї подією взаєморозрахунки з іншою Стороною в межах виконання умов даного Договору. У випадку реорганізації, ліквідації, злиття будь-кого із Сторін, даний договір є чинним для правонаступників.

10.5 Цей Договір складений у двох примірниках українською мовою, по одному примірнику для кожної із Сторін. Обидва примірники цього Договору мають рівну юридичну силу.

10.6. Конкретні форми та розміри участі СТОРІН у здійсненні спільних проектів будуть визначатися протоколами узгодження капіталовкладень в спільні проекти, додатковими угодами і договорами, що будуть складати невід’ємну частину Договору.

10.7. Даний Договір складено українською мовою у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із СТОРІН.

10.8. СТОРОНИ зобов'язуються при виконанні даного Договору не зводити співробітництво до дотримання лише наявних у ній вимог, підтримувати ділові контакти та вживати всіх необхідних заходів для забезпечення ефективності та розвитку комерційних зв'язків СТОРІН.

11. Юридичні адреси та банківські реквізити сторін.

11.1. СТОРОНА-1:

11.2 СТОРОНА-2:

Схожі новини

Україні варто чекати можливого потужного військового вторгнення з боку Росії через півроку, навесні 2015-

Систему охорони здоров'я України необхідно серйозно оновити за допомогою введення обов'язкового медичного

Група держав проти корупції (GRECO - Group of States against corruption) на 63-му пленарному засіданні,

Верховна Рада підтримала внесення змін до державного бюджету на 2014 рік. За проголосували 228 народних

Юлія Тимошенко запропонувала Раді на розгляд законопроект про розширення прав громадян України у питанні

Залишити коментар

Обовязкові поля для заповнення позначені *.

*