Zrazok

Зразки юридичних документів

Договір про заставу валютних коштів

Договір про заставу валютних коштівДоговір

м.___________

"___"_______________р.

ЗАСТАВНИК:________________________________________________________,

в особі __________________________________________________________,

що діє на підставі _________________,з одного боку, і

ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЬ: _______________________________________________,

в особі __________________________________________________________,

що діє на підставі _________________,з іншого боку,

уклали Даний Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

У відповідності до Даного Договору ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЬ має право у

випадку невиконання ЗАСТАВНИКОМ своїх зобов'язань за договором у

п.2.1 (далі за текстом - <основний договір>) отримати задоволення

за рахунок майна, заставленого на нижчевказаних умовах.

2. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ, ЗАБЕЗПЕЧЕНЕ ЗАСТАВОЮ

2.1. Підстава появи зобов'язання, забезпеченого заставою за Даним

Договором: договір № ______ від <____> ____________________р.

2.2. ЗАСТАВНИКОМ за основним договором виступає___________________

___________________________________________________________________

ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЕМ за основним договором виступає__________________

________________________________________________________________

2.3. Предметом основного договору є_______________________________

___________________________________________________________________

2.4. Термін виконання зобов'язання, забезпеченого Даним Догово-

ром: ______________________________________________________________

3. РОЗМІР ЗАБЕЗПЕЧЕНОЇ ЗАСТАВОЮ ВИМОГИ

Розмір забезпеченої заставою вимоги складає:

3.1. ___________________________________________________________.

3.2. ____________________________________________________________.

3.3. ____________________________________________________________.

Усього: _________________________________________________________.

4. ПРЕДМЕТ ЗАСТАВИ (СКЛАД ЗАСТАВЛЕНОГО МАЙНА)

4.1. Предметом застави є наступні валютні цінності:

4.1.1. Найменування валюти, що заставляється: ___________________.

4.1.2. Кількість валюти, що заставляється: ______________________.

4.1.3. Узгоджений за Даним Договором курс (ціна) валюти, що зас-

тавляється:_______________________________________________________.

4.1.4. Ймовірні якісні зміни товару:______________________________

__________________________________________________________________.

4.2. Предметом застави не є валютні кошти, отримані ЗАСТАВОДЕРЖА-

ТЕЛЕМ від використання майна, вказаного у п.4.1 Даного Договору.

4.3. Валюта належить ЗАСТАВНИКУ на праві _____________ та відно-

ситься до валютних коштів останнього, що залишилися після обов'яз-

кового продажу валютної виручки у відповідності до чинного законо-

давства.

4.4. Заставлене майно передається у володіння ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЮ у

наступному порядку:

4.4.1. Валютні кошти перераховуються ЗАСТАВНИКОМ на валютний ра-

хунок ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЯ.

4.4.2. Термін перерахування:_____________________________________

з моменту _______________________________________________________.

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЗАСТАВНИКА

5.1. ЗАСТАВНИК має наступні права з розпорядження заставленим

майном:___________________________________________________________

5.2. Наступна застава заставленого майна ________________________

(допускається,

__________________________________________________________________

допускається за згодою ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЯ, не допускається)

5.3. ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЬ повинен в строк ___________ після виконання

зобов'язань ЗАСТАВНИКА за основним договором повернути заставлені

валютні кошти останнього.

6. ПОРЯДОК РЕАЛІЗАЦІЇ ПРЕДМЕТУ ЗАСТАВИ

6.1. Якщо основне зобов'язання не буде виконано належним чином,

ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЬ має право використати заставлену валюту з метою

погашення боргу ЗАСТАВНИКА за основним договором.

6.2. Обіг на валютні кошти здійснюється за курсом не нижче існую-

чого на цей момент обігу.

6.3. Валютні кошти, що залишились, повертаються шляхом їх перера-

хування на валютний пахунок ЗАСТАВНИКА.

7. ІНШІ УМОВИ

7.1. У випадках, не передбачених Даним Договором, сторони керу-

ються чинним цивільним законодавством України.

7.2. Даний Договір складено у двох оригінальних примірниках, по

одному для кожної з сторін.

Юридичні адреси, банківські реквізити і підписи сторін

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Схожі новини

Україні варто чекати можливого потужного військового вторгнення з боку Росії через півроку, навесні 2015-

Систему охорони здоров'я України необхідно серйозно оновити за допомогою введення обов'язкового медичного

Група держав проти корупції (GRECO - Group of States against corruption) на 63-му пленарному засіданні,

Верховна Рада підтримала внесення змін до державного бюджету на 2014 рік. За проголосували 228 народних

Юлія Тимошенко запропонувала Раді на розгляд законопроект про розширення прав громадян України у питанні

Залишити коментар

Обовязкові поля для заповнення позначені *.

*