Zrazok

Зразки юридичних документів

Договір суборенди

м.___________

"___"_______________р.

ОРЕНДАР:_________________________________________________________,

в особі директора_________________________________________________,

що діє на підставі Статуту, з одного боку, і

СУБОРЕНДАР:______________________________________________________,

в особі___________________________________________________________,

що діє на підставі довіреності № __________ від <_____>_________р.,

з іншого боку,

уклали Даний Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. ОРЕНДАР передає, а СУБОРЕНДАР бере у тимчасове володіння та

користування майно згідно з переліком, що додається до Даного До-

говору (Додаток № 1).

1.2. Майно, що орендується, знаходиться у володінні та користу-

ванні ОРЕНДАРЯ у відповідності до договору оренди № ______ від

<____>_______________р. між ОРЕНДАРЕМ і___________________, надалі

ОРЕНДОДАВЕЦЬ.

2. МЕТА І ПОРЯДОК ОРЕНДИ

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧІ МАЙНА В ОРЕНДУ

3.1. Зазначене в п.1 Даного Договору майно повинно бути передане

ОРЕНДАРЕМ та прийняте СУБОРЕНДАРЕМ протягом ____________________ з

моменту ________________.

3.2. Передача майна в оренду здійснюється за актом передачі.

3.3. Сторони при передачі майна зобов'язані перевірити справність

майна, що орендується, про що в акті передачі має бути зазначено.

4. ТЕРМІН ОРЕНДИ

4.1. Термін оренди складає _____________ з моменту прийняття

об'єкту, що орендується, за актом приймання.

4.2. Термін оренди може бути скорочений лише за згодою сторін.

5. ОРЕНДНА ПЛАТА ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

5.1. СУБОРЕНДАР сплачує орендну плату в розмірі _____________ грн.

у ________________________________________________________ (з ПДВ).

(термін)

5.2. Орендна плата сплачується в безготівковому порядку на розра-

хунковий рахунок ОРЕНДАРЯ не пізніше числа кожного місяця.

5.3. Орендна плата за узгодженням сторін може вноситися в нату-

ральній або змішаній формі продуктами харчування, товарами, послу-

гами.

6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ОРЕНДАРЯ

6.1. ОРЕНДАР має право здійснювати перевірку порядку використання

СУБОРЕНДАРЕМ майна, що орендується, у відповідності до умов Даного

Договору.

7. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СУБОРЕНДАРЯ

7.1. СУБОРЕНДАР зобов'язується:

- використовувати майно, що орендується, за його цільовим призна-

ченням у відповідності до п.2 Даного Договору;

- утримувати майно, що орендується, у повній справності.

- здійснювати за власний рахунок профілактичне обслуговування та

поточний ремонт майна, що орендується;

- за власний рахунок усувати несправності та поломки майна.

7.2. Додаткові обов'язки СУБОРЕНДАРЯ:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8. ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ МАЙНА ОРЕНДАРЮ

8.1. Після закінчення терміну оренди за Даним Договором СУБОРЕН-

ДАР зобов"язаний протягом_______________________повернути майно,

що орендується, ОРЕНДАРЮ за актом.

8.2. Майно, що орендується, повинно бути передано ОРЕНДАРЮ у

справному стані з урахуванням нормального зносу.

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

9.1. ОРЕНДАР несе наступну відповідальність за Даним Договором:

______________________________________________________________________________________________________________________________________

9.2. СУБОРЕНДАР несе наступну відповідальність за Даним Договором:

______________________________________________________________________________________________________________________________________

10. ПІДСТАВИ ДОСТРОКОВОГО РОЗІРВАННЯ ДАНОГО ДОГОВОРУ

10.1. Даний Договір розірванню в односторонньому порядку не

підлягає, за винятком випадків, коли одна із сторін систематично

порушує умови договору і свої зобов'язання.

10.2. Даний Договір припиняє свою дію у випадку розірвання дого-

вору оренди між ОРЕНДАРЕМ і ОРЕНДОДАВЦЕМ від <___> _______________

200__р. з будь-якої підстави. У цьому випадку СУБОРЕНДАР має право

вимагати від ОРЕНДАРЯ відшкодування збитків, завданих достроковим

припиненням Даного Договору.

11. ОСОБЛИВІ УМОВИ ДАНОГО ДОГОВОРУ

___________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________

12. ІНШІ УМОВИ

12.1. Даний Договір складено у двох оригінальних примірниках, по

одному для кожної з сторін.

12.2. У випадках, непередбачених Даним Договором, сторони керу-

ються чинним громадянським законодавством, а також умовами догово-

ру оренди № ________ від <___> __________ 200 __ р. між ОРЕНДАРЕМ

і ОРЕНДОДАВЦЕМ.

12.3. Даний Договір не змінює умов договору оренди № ________ від

<___> __________ 200 __ р. між ОРЕНДАРЕМ і ОРЕНДОДАВЦЕМ.

13. ДОДАТКИ ДО ДАНОГО ДОГОВОРУ

13.1. До Даного Договору додається Додаток № 1 <Перелік майна, що

надається в суборенду>.

13.2. Додатки до Даного Договору складають його невід'ємну части-

ну.

Юридичні адреси, банківські реквізити і підписи сторін

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

УЗГОДЖЕНО

ОРЕНДОДАВЕЦЬ: __________________________________________________

(повне фірмове найменування підлриємства)

в особі директора ________________________________________________,

(П.І.Б.)

що діє на підставі Статуту________________________ (..............)

"___"____________________ р. М. П.

Схожі новини

Україні варто чекати можливого потужного військового вторгнення з боку Росії через півроку, навесні 2015-

Систему охорони здоров'я України необхідно серйозно оновити за допомогою введення обов'язкового медичного

Група держав проти корупції (GRECO - Group of States against corruption) на 63-му пленарному засіданні,

Верховна Рада підтримала внесення змін до державного бюджету на 2014 рік. За проголосували 228 народних

Юлія Тимошенко запропонувала Раді на розгляд законопроект про розширення прав громадян України у питанні

Залишити коментар

Обовязкові поля для заповнення позначені *.

*