Zrazok

Зразки юридичних документів

Договір відповідального зберігання нафтопродуктів

м.__________________ __________________р.

_________ "____________________", надалі — "Товароволоділець", в особі директора ___________, що діє на підставі Статуту товариства, та

ТзОВ "_____________", надалі — "Зберігач", в особі директора ______________________, що діє на підставі Статуту товариства, керуючись положеннями ст. 956—966 Цивільного кодексу України зі зберігання на товарному складі, уклали договір про нижченаведене:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Товароволоділець передає, а Зберігач приймає на відповідальне зберігання нафтопродукти, далі пойменовані "Товар", -у кількості, асортименті, по ціні, на суму, на термін зберігання та інших обов'язкових умов договору, що визначаються попередньо погодженими сторонами Заявками — специфікаціями на кожну товарну партію.

1.2. Товар вважається переданим на зберігання з моменту підписання Сторонами Акту приймання-передачі товару. При цьому, право власності на товар до Зберігача не переходить.

1.3. Якість товару, що є предметом даного договору, повинна відповідати вимогам стандартів, технічних умов, інших нормативних документів, які є обов’язковими для виконання на території України.
1.4. Товароволоділець оплачує послуги за договором шляхом перерахування на рахунок Зберігача суми, належної до сплати за кожною із Заяв-специфікацій.

Підставою для розрахунку є Акт приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг). У суму винагороди за зберігання включаються витрати, пов’язані зі зливом товару в резервуари Зберігача, зберіганням та відвантаженням товару зі схову. Розмір винагороди за зберігання погоджується Сторонами щомісячно шляхом підписання Протоколу погодження ціни.

1.5. Дозволяється додатковою угодою сторін встановлення розрахунків за зберігання переданням у власність Зберігача частини товару (за закупівельною ціною Товароволодільця) на суму, що підлягає сплаті.

2. ОБСЯГ, ТЕРМІНИ ТА УМОВИ ПРИЙМАННЯ ТОВАРУ

2.1. Поставка товару на зберігання здійснюється залізничним або автомобільним транспортом за рахунок та під ризик Товароволодільця з базисом постачання резервування ТзОВ "_______________" ("_______________ нафтобаза", що розташована за адресою – ________________________ область, місто ________________, вул. ______________________).

2.2 Зберігач забезпечує приймання товару по закінченні трьох діб від погодження сторонами Заяви-специфікації на кожну з товарних партій (та Протоколу погодження ціни оплати за зберігання. Погодження цих документів може бути здійснене шляхом обміну по телефаксу або електронній почті текстів Заяви та Протоколу з посвідченими печатками підписами перших керівників сторін.
До погодження Заяви-специфікації та Протоколу погодження ціни оплати за зберігання на кожну товарну партію, товар на зберігання не приймається.

2.3. У випадку поставки товару залізничним транспортом Товароволоділець являється одержувачем вантажу від перевізника з усіма відповідними повноваженнями, обов’язками та платежами.
2.4. Товар приймається на зберігання за кількістю та якістю уповноваженими представниками Сторін, згідно з транспортними документами та сертифікатом якості виробника. У разі приймання здійснюється обов'язковий відбір арбітражних проб згідно з вимогами ГОСТ 2517—85 "Нафта та нафтопродукти. Засіб відбору проб".

2.5. При прийманні товару за кількістю сторони керуються вимогами ГОСТ 26976—86 "Нафта та нафтопродукти. Засоби виміру маси" та Інструкцією "Про порядок приймання, транспортування, зберігання, відпуску та обліку нафти і нафтопродуктів на підприємствах і в організаціях України" (затверджена Наказом від 02.04.98 року № 81/38/101/235/122) надалі Інструкція, а також діючими транспортними правилами.

2.6. Приймання товару на зберігання здійснюється Зберігачем за фактичною кількістю, яка вказана в Акті приймання-передачі нафтопродуктів за кількістю (форма 5-НП).

3. ОБСЯГ, ТЕРМІНИ, УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ ТА ВІДВАНТАЖЕННЯ

3.1. Загальний обсяг товарної партії, що передається на зберігання у резервуарах Зберігача, не повинен перевищувати одночасно __________________ тон (_______________м3).

Група резервуарного парку для зберігання світлих нафтопродуктів має загальну місткість (об’єм) 5 400 м3 и складається з таких резервуарів: РВС-1000 1 (резервуар вертикальний стальний, об’ємом 1000 м3) – 4 штуки, РВС-200 17 – 1 штука, РВС-400 19 – 3 штуки.

3.2. Зберігач веде забалансовий облік руху прийнятого на зберігання товару і здійснює його відвантаження за рознарядками (довіреностями) Товароволодільця з додержанням мінімальних норм відвантаження. Вивезення товару може здійснюватися залізничним транспортом чи автомобільними транспортними засобами Товароволодільця, Покупця чи Зберігача (на додатково погоджених умовах). При використанні автотранспорту Зберігача Товароволоділець здійснює оплату транспортування у розмірі та порядку, узгоджених додатково.

3.3. Сторони передбачають безповоротні втрати товару відповідно до норм природної нестачі нафтопродуктів, встановлених Постановою Держпостачу СРСР № 40 від 26 березня 1986 р., що оформляється Розрахунком природних втрат нафтопродуктів (форма 28-НП).

3.4. При поверненні товару зі зберігання на умовах даного договору, Зберігач зобов’язаний надати Товароволодільцю відомість кількості відвантаженого товару, Акти списання природних втрат за протоколами інвентаризаційної комісії та інші документи, що обґрунтовують фактичну кількість Товару.

3.5. Кількість товару, що підлягає поверненню Товароволодільцю, визначається як різниця між кількістю товару, переданого на зберігання, та кількістю товару, повернутого Зберігачем зі зберігання на умовах даного договору, з врахуванням кількості товару, списаного Зберігачем за погодженням з Товароволодільцем внаслідок природних втрат.

Кількість товару, повернутого зі зберігання відображається в Акті приймання-передачі, котрий підписується уповноваженими представниками Сторін.

3.6. Зберігач проводить відвантаження товару зі зберігання за фактичною густиною (проба відбирається з наливного стояка у відповідності до п. 4.1.2.21. Інструкції). В товаротранспортній накладній (залізничній накладній) Зберігач зобов’язаний вказати номер ареометра, яким проведено вимірювання густини товару.

3.7. Приймання товару від Зберігача Товароволодільцем (або одержувачем, покупцем) оформляються під час відвантаження з резервуарів Зберігача. На відвантажений товар оформляється Відвантажувальна відомість на з/д цистерну (форма 4-НП), або Відомість на автоцистерну (форма 32-НП), Товарно-транспортна накладна (форма 1-ТТН) за участю представника Товароволодільця (одержувача, покупця) та з відбором арбітражних проб.

3.8. Товар вважається повернутим зі зберігання з моменту підписання Сторонами Акту приймання-передачі товару.

3.9. Зберігач зобов’язаний повернути весь товар або його частину на вимогу Товароволодільця, навіть якщо строк дії договору не закінчився.

У випадку пред’явлення Товароволодільцем вимоги про повернення товару до закінчення строку дії договору, Зберігач зобов`язаний повернути товар протягом 7 (семи) календарних днів після пред’явлення такої вимоги.

У разі закінчення строку дії договору або його розірвання, Зберігач зобов`язується повернути товар зі зберігання Товароволодільцю протягом 5 (п`яти) календарних днів з дати закінчення строку дії чи розірвання договору.

4. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Зберігач зобов’язується:

4.1.1. - прийняти товар на зберігання згідно умов розділу 2 даного договору;

4.1.2. - вживати всіх необхідних у конкретній ситуації заходів по збереженню товару;

4.1.3. - у разі необхідності, забезпечити загальногосподарську охорону прийнятого на зберігання товару;

4.1.4. – відпускати зі зберігання товар уповноваженим представникам Товароволодільця;

4.1.5. - нести повну відповідальність за втрату, нестачу, пошкодження товару, переданого на зберігання;

4.1.6. - повернути рівну кількість товару того ж самого роду та якості на першу вимогу Товароволодільця з врахуванням природних втрат під час зберігання товару, обчислених згідно Постанови № 40 від 26.03.1986р. "Про затвердження норм природних втрат нафтопродуктів при прийманні, зберіганні, відпуску і транспортуванні";

4.1.7. – на вимогу Товароволодільця надавати всі документи, необхідні для перевірки щодо виконання Зберігачем умов договору зберігання, зокрема, товаротранспортні накладні, залізничні накладні, видаткові накладні, журнал вимірювань нафтопродуктів тощо;

4.1.8. - не проводити змішування (злив в термінал) товару, який не відповідає якісним показникам на даний вид товару і може призвести до погіршення якості товару, переданого Товароволодільцем на зберігання;

4.1.9. - забезпечити відповідність градуювання резервуарів, трубопроводів, які використовуються Зберігачем при виконанні зобов‘язань по договору зберігання, встановленим вимогам (п.4.1.2.4. Інструкції "Про порядок приймання, транспортування, зберігання, відпуску та обліку нафти і нафтопродуктів на підприємствах і в організаціях України" (затверджена Наказом від 02.04.98 року № 81/38/101/235/122).

4.1.10. - вести облік нафтопродуктів із записом у журналі вимірювань нафтопродуктів у резервуарах за формою 7-НП (п.4.1.4.1. Інструкції "Про порядок приймання, транспортування, зберігання, відпуску та обліку нафти і нафтопродуктів на підприємствах і в організаціях України" (затверджена Наказом від 02.04.98 року № 81/38/101/235/122).

4.1.11. - забезпечити повірку засобів вимірювальної техніки, що засвідчується свідоцтвом про повірку або відтиском повірочного тавра у паспорті засобів вимірювальної техніки (п.4.1.1.2. Інструкції "Про порядок приймання, транспортування, зберігання, відпуску та обліку нафти і нафтопродуктів на підприємствах і в організаціях України" (затверджена Наказом від 02.04.98 року № 81/38/101/235/122).

4.1.12. - забезпечити технічно придатний стан резервуарного парку, в тому числі відсутність протікань трубопроводів, наявність дихальних клапанів, прокладок під кришками люків на резервуарах тощо.

4.1.13. - у випадку поставки товару на зберігання залізничним транспортом, Зберігач зобов‘язується протягом 24 годин з дня надходження товару на термінал збереження (п. 2.1.) відправити порожні цистерни.

4.1.14. - допускати представників Товароволодільця для перевірки кількості, якості та умов зберігання товару, що передане на зберігання.

4.2.. Товароволоділець зобов’язується:

4.2.1. - передати товар Зберігачу на зберігання та надати вcі супровідні документи, в тому числі, документи, що підтверджують якість товару: сертифікат відповідності або свідоцтво про визнання та паспорт якості;

4.2.2. – здійснювати поставку товару на зберігання маршрутами, окремими партіями (не більше десяти цистерн) та окремими цистернами;

4.2.3. - здійснювати поставку товару в технічно справних залізнодорожніх цистернах (вагонах), без наявності механічних ушкоджень (ум’ятин, тріщин) та справними зливними пристроями;

4.2.4. – забезпечити подачу технічно справної та чистої тари під відпуск нафтопродуктів відповідно до вимог ГОСТ 1510 після пред’явлення ними свідоцтва про повірку автоцистерни, виданого територіальним органом Держспоживстандарту України;

4.2.5. - представнику, уповноваженому, що буде брати участь в прийманні та відпуску нафтопродуктів за кількістю, видати довіреність за підписом уповноваженої особи підприємства і скріпленої гербовою печаткою підприємства;

4.2.6. – щомісячно, не пізніше 5 числа місяця наступного за звітним, сплачувати винагороду Зберігачу за виконані роботи (надані послуги) по зберіганню товару. Підставою для розрахунку є Акт приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг). У суму винагороди за зберігання включаються витрати, пов’язані зі зливом товару в резервуари Зберігача, зберіганням та відвантаженням товару зі схову. Розмір винагороди за зберігання погоджується Сторонами щомісячно шляхом підписання Протоколу погодження ціни та складає __ % від кількості переданого на зберігання товару.

4.2.7. - відшкодувати Зберігачу понесені ним додаткові витрати, що виникли по вині Товароволодільця, або його представників, покупців (псування майна та обладнання нафтобази). Відшкодування витрат здійснюється на підставі документів, що підтверджують понесені Зберігачем збитки, витрати.

4.3. Зберігач має право:

4.3.1. – отримувати винагороду за виконані роботи (надані послуги) по зберіганню товару.

4.4. Товароволоділець має право:

4.4.1. - в будь-який час заявити вимогу про повернення всього або частини товару;

4.4.2. – вимагати відшкодувати вартість товару на умовах даного Договору, в випадку його (товару) нестачі, або погіршення якісних показників, що виникли по вині Зберігача;

4.4.3. - перевіряти кількість, якість та умови зберігання товару, що переданий на зберігання.

5. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

5.1. Вартість послуг Зберігача за кожною товарною партією визначається при прийнятті та узгодженні Заяви-специфікації на кожну з товарних партій та Протоколу погодження ціни оплати за зберігання.
Цим документом можуть встановлюватися умови натуроплати послуг Зберігача.

5.2. Щомісячно, не пізніше 5 числа місяця наступного за звітним, Товароволоділець сплачує винагороду Зберігачу за виконані роботи (надані послуги) по зберіганню товару. Підставою для розрахунку є Акт приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг). У суму винагороди за зберігання включаються витрати, пов’язані зі зливом товару в резервуари Зберігача, зберіганням та відвантаженням товару зі схову. Розмір винагороди за зберігання погоджується Сторонами щомісячно шляхом підписання Протоколу погодження ціни.

5.3. Розрахунки за додаткові послуги (п.4.2.7.) здійснюються за викладеними у цій статті правилами в той же термін від дня пред'явлення Зберігачем відповідних рахунків.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. Сторони несуть повну відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов даного договору відповідно до чинного законодавства України. Сплата штрафних санкцій не звільняє винну Сторону від виконання зобов’язання в натурі.

6.2. У разі втрати (розкрадання, псування) переданого на зберігання товару, або відмови Зберігача повернути Товароволодільцю товар в терміни передбачені в п.3.9. та п.4.1.6. Зберігач зобов'язується відшкодувати нестачу шляхом оплати вартості неповернутого товару, виходячи з рівня середньої гуртової ціни на нафтопродукти у Івано-Франківській області, що склалися на день відшкодування, але не нижче початкової (оціночної) вартості, зафіксованої в Заявці-специфікації (п.1.1.), у термін не більш як 5 днів. Та зобов’язується сплатити на користь Товароволодільця штраф в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми оціночної вартості товару, який не повернуто Товароволодільцю, за кожен день від моменту пред’явлення вимоги Товароволодільцем про видачу (повернення) товару до моменту відшкодування його вартості Зберігачем.

Сторони погодили, що з моменту пред’явлення Товароволодільцем претензії (вимоги про сплату грошових коштів), зобов’язання Зберігача про повернення товару в натурі припиняється відповідно до п. 2 ст. 604 ЦК України та виникає нове (грошове) зобов’язання Зберігача про відшкодування вартості товару на умовах, передбачених даним договором.

6.3. Сторони домовились, що моментом пред’явлення вимоги про повернення товару п.3.9. та/або претензії (вимоги про сплату грошових коштів) для випадків, описаних в п.6.2. даного договору, вважається дата їх відправлення Товароволодільцем (дата календарного штемпеля відділення зв’язку Товароволодільця).

6.4. У випадку пошкодження товару, переданого Зберігачу, внаслідок якого якість товару змінилась настільки, що воно не може бути використано за первісним призначенням, Товароволоділець вправі відмовитись від цього товару, а Зберігач зобов’язаний відшкодувати Товароволодільцю повну вартість пошкодженого товару шляхом перерахування грошових коштів на рахунок Товароволодільця. При цьому Зберігач відшкодовує Товароволодільцю вартість пошкодженого товару, яка обраховується Зберігачем відповідно до п. 6.2. даного договору.

6.5. У випадку поставки товару на схов залізничним транспортом (п.4.2.2.), Зберігач зобов‘язується протягом 24 годин з дня його надходження відправити порожні цистерни.

6.6. За несвоєчасне проведення розрахунків у відповідності до умов п.5.2. та п.5.3. даного договору Зберігач має право стягнути завдані збитки, спричинені несвоєчасним проведення розрахунків за послуги в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від вартості неоплачених послуг за кожен день затримки (пеня нараховується і сплачується за весь період затримки), та зміною курсу долара США до гривні, які обраховуються за формулою:

S = (С х A0) - С

А1

де:

S — завдані збитки, які підлягають сплаті Зберігачу;

Ао — вартість долара США у гривнях на день пред’явлення вимоги до Товароволодільця ;

А1 — вартість долара США у гривнях на день передачі товару на схов (п.2.2. даного договору) ;

С — вартість неоплачених послуг відповідно до умов договору.

При цьому Сторони приймають курс долара США до гривні встановлений Національним банком України.

6.7. За невиконання п.4.2.2. даного договору Товароволоділець зобов‘язується сплатити Зберігачу неустойку у вигляді штрафу в розмірі 750 гривень.

6.8. За невиконання п.4.2.3. даного договору Товароволоділець зобов‘язується сплатити Зберігачу неустойку у вигляді штрафу в розмірі 500 гривень за кожну несправну з/д цистерну.

6.9. За невиконання п.4.2.4. даного договору Товароволоділець зобов‘язується сплатити Зберігачу неустойку у вигляді штрафу в розмірі 500 гривень за кожну автоцистерну.

6.10. Форс-мажор. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання зобов'язань, якщо таке невиконання викликане обставинами, що не залежать від волі сторін та є поза їх компетенцією, а саме: стихійним лихом, техногенними аваріями, воєнними діями, страйками, локаутами або рішеннями державних органів влади (управління), що унеможливили виконання договору.
Належна сторона зобов'язана письмово повідомити другу сторону про настання таких обставин з вказівкою на офіційне джерело інформації про них. З дня такого повідомлення дія договору припиняється на три місяці. Якщо по закінченні цього терміну форс-мажорні обставини не припиняються, договір втрачає силу. Але сторони зобов'язані повернути за належністю одна одній все одержане без підстави до припинення дії договору.

Достатнім доказом дії фоpс-мажоpних обставин є документ, виданий Торгово-промисловою палатою України.

7. РОЗГЛЯД СПІРНИХ ПИТАНЬ

7.1. Всі спори, що виникатимуть з даного договору будуть вирішуватись Сторонами шляхом переговорів, а у випадку недосягнення згоди передаються на розгляд компетентного господарського суду, в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

8. ІНШІ УМОВИ

8.1. Сторони за взаємною згодою мають право змінити умови договору.

8.2. Сторонами погоджено, що зобов`язання за даним договором між Сторонами можуть бути припинені шляхом проведення заліку зустрічної однорідної вимоги, строк якої настав або строк якої не вказаний, чи визначений моментом вимоги у відповідності ст.ст. 601-603 ЦК України;

8.3. Сторони підтверджують, що є платниками податку на прибуток за ставкою передбаченою п.10.1. ст.10 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" в редакції від 22.05.1997 р. № 283/97-ВР зі змінами та доповненнями.

8.4. Всі доповнення і зміни до даного договору, підписані обома Сторонами, мають однакову юридичну силу і є невід’ємною частиною даного договору.

8.5. Договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до _______________ року.

8.6. Дострокове припинення договору та внесення до нього змін можуть мати місце за письмовою угодою сторін.

8.7. Договір складено в двох примірниках, на українській мові, по одному для кожної з Сторін, кожен з яких має однакову юридичну силу.

8.8. Сторони негайно інформують один одну про зміну адреси і реквізитів.

ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ, БАНКІВСЬКІ ТА ТРАНСПОРТНІ РЕКВІЗИТИ:

Схожі новини

Україні варто чекати можливого потужного військового вторгнення з боку Росії через півроку, навесні 2015-

Систему охорони здоров'я України необхідно серйозно оновити за допомогою введення обов'язкового медичного

Група держав проти корупції (GRECO - Group of States against corruption) на 63-му пленарному засіданні,

Верховна Рада підтримала внесення змін до державного бюджету на 2014 рік. За проголосували 228 народних

Юлія Тимошенко запропонувала Раді на розгляд законопроект про розширення прав громадян України у питанні

Залишити коментар

Обовязкові поля для заповнення позначені *.

*