Zrazok

Зразки юридичних документів

Договір відповідального зберігання з правом користування

_________________ р.

Сторони:
1. Депонент ________________________, в особі ______________, що діє на підставі _________ (статуту), з одного боку, і

2. Виконавець ____________________________, в особі ____________________, що діє на підставі __________________, з іншого боку, уклали цей Договір про подане нижче.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Депонент передає, а Виконавець приймає на відповідальне зберігання наступне майно (матеріали, речи) :______________________________________________________
1.2. Депонент передає майно Виконавцю згідно до акту прийому-передачі, який є невід'ємною частиною цього Договору.

1.3. Вартість майна, переданого на зберігання: __________ грн.

1.4. Строк зберігання:

2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

2.1. Виконавець зобов'язаний:

2.1.1. Прийняти всі необхідні міри для забезпечення зберігання майна в належному стану в період дії цього Договору;

2.1.2. Нести повну відповідальність за втрату або ушкодження майна Депонента, що знаходиться у нього, незалежно від причини ушкодження або втрати, з моменту одержання майна від Депонента до закінчення терміну його зберігання;

2.1.3. Повернути майно Депоненту по першій вимозі в __денний термін.

2.2. Якщо при прийманні Виконавцем майна, переданого Депонентом, в цьому майні виявляються ушкодження або недоліки, котрі можуть бути виявлені при поверхневому огляді Виконавець зобов'язаний документально оформити виявленні вади (зробити відповідні помітки у акті прийому-передачі), інакше при поверненні майна Депоненту, він буде нести відповідальність за ці вади як за ушкодження майна з його провини.

2.3. Виконавець має право користуватись майном, переданим на зберігання для своїх промислових потреб за умови використання майна за його призначенням, своєю згодою відшкодувати вартість зносу майна у розмірах, узгоджених з Депонентом або викупити майно, сплативши його вартість згідно з п.1.3 Договору.

3. ОБОВ’ЯЗКИ ДЕПОНЕНТА

3.1. Депонент зобов'язаний:

3.1.1. Надати Виконавцю майно в __________ денний термін з моменту підписання цього договору.
3.2. Депонент має право у будь-який час вимагати у Виконавця повністю або частково майно, яке знаходиться на зберіганні.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1. Виконавець несе відповідальність за збереження і цілісність майна з дати передачі на зберігання і до дати повернення Депоненту. У випадку знищення або ушкодження майна, яке зберігається, або його частини, Виконавець повинен за свій рахунок повернути Депоненту рівну кількість аналогічного майна в належному стані.

4.2. У випадку відмови Виконавця прийняти майно на зберігання останній повинен виплатити Депоненту неустойку у розмірі 10% від вартості майна.

4.3. У випадку неповернення майна Депоненту за першою вимогою, Виконавець повинен виплатити Депоненту неустойку у розмірі 0,5% від вартості майна за кожний день затримки.

4.4. Якщо Виконавець зазнає в результаті зберігання майна збитків внаслідок властивостей майна, про які він не знав і не повинен був знати, Депонент повинен відшкодувати Виконавцю ці збитки

5. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

5.1. Усі спірні питання, що виникають при використанні цього Договору, повинні вирішуватись шляхом переговорів між Сторонами, а у разі недосягнення згоди, спор вирішується в Господарчому суді за місцем знаходження відповідача.

6. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1. Цей Договір вступає в силу з моменту підписання та діє до ________________ р.

6.2. Усі додатки до цього Договору є його невід'ємними частинами.

6.3. Ніякі зміни в Договорі не можуть бути внесені без письмової згоди, завіреної вповноваженими представниками обох Сторін.

6.4. Договір складений у двох екземплярах, по одному для кожної із Сторін.

7. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

7.1. Даний Договір набирає чинності з моменту підписання його сторонами і діє до _________ р.

7.2. У випадку, якщо жодна із сторін не заявить про свій намір розірвати або змінити договір за _____________ до його закінчення, даний Договір вважається пролонгованим на строк ____________

8. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Депонент

Виконавець

Схожі новини

Україні варто чекати можливого потужного військового вторгнення з боку Росії через півроку, навесні 2015-

Систему охорони здоров'я України необхідно серйозно оновити за допомогою введення обов'язкового медичного

Група держав проти корупції (GRECO - Group of States against corruption) на 63-му пленарному засіданні,

Верховна Рада підтримала внесення змін до державного бюджету на 2014 рік. За проголосували 228 народних

Юлія Тимошенко запропонувала Раді на розгляд законопроект про розширення прав громадян України у питанні

Залишити коментар

Обовязкові поля для заповнення позначені *.

*


>