Zrazok

Зразки юридичних документів

ДОГОВІР

застави квартири

м.______________                                                                                                ______________р.

Ми, що підписалися нижче: з однієї сторони - ____________________________ (далі - Заставодавець), який мешкає _________________________________________, і є майновим поручителем Товариства з обмеженою відповідальністю «______________________», що знаходиться ______________________, та з другої сторони - Акціонерний банк «___________» (далі - Заставодержатель), котрий знаходиться __________________________________________, від імені якого на підставі доручення, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу _______________________________ ____________ р. за реєстром за № _______, діє ____________________________________________________________________, який мешкає ____________________________________________, уклали цей договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

  1.1. Цим договором забезпечується виконання товариством з обмеженою відповідальністю «______», майновим поручителем якого є Заставодавець, зобов'язань перед Заставодержателем, що випливають з укладеного між ними ___________ р. Договору про надання кредитної лінії (для оплати контракту з фірмою «_____________» від _____________ р. за № ____) за № ________ (далі - Основний договір на суму ________ (__________________________) доларів США, згідно з яким товариство з обмеженою відповідальністю «_______________» у строк до _________ р. (з контрольною датою ___________ р.) зобов'язується сплатити Заставодержателю суми кредиту та нарахованих відсотків по ньому (____ відсотків річних) пені у разі прострочення повернення боргу та несвоєчасного погашення відсотків, штрафів і неустойки у розмірі та на підставах, передбачених кредитним договором.

   1.2. Предметом застави за цим договором є належна Заставодавцю на праві приватної власності квартира під № _______ (___________), що в будинку під № ___ (___________), розташованому на вул. ______________________ у місті _____________. Квартира, що заставляється, складається з двох кімнат жилою площею _______ (______________________) кв.м., а також підсобних приміщень і має загальну площу ___________________________ (__________________________) кв.м.

  1.3. Право власності Заставодавця на заставлюване майно підтверджується Дублікатом договору купівлі-продажу, виданного українською біржею «______________» ____________ р. за реєстром ___,

зареєстрованим у Київському міському бюро інвентаризації ___________ р. в реєстровій книзі під № _______. Квартира, яка є спільною сумісною власністю подружжя, мною, _______________________, заставляється за згодою дружини ____________________, викладеною у вигляді заяви на примірнику договору, що призначається для зберігання у справах нотаріуса.

  1.4. За даними довідки-характеристики, виданої Київським міським бюро технічної інвентаризації ____________ р. за № ______________, загальна дійсна вартість квартири становить __________ грн.

    1.5. Виходячи з реальної (ринкової) вартості майна та з урахуванням практичної складності при його реалізації у разі невиконання Заставодавцем своїх зобов'язань, сторони оцінюють предмет застави в __________ (______________________) грн.

   1.6. Заставодавець гарантує, що предмет застави на момент посвідчення цієї угоди нікому іншому не проданий, не подарований, не відчужений іншим способом, під заставою не перебуває.

   1.7. Заставодавець свідчить, що до укладення цього договору майно, яке заставляється, не перебуває під забороною відчуження і підтверджує цю обставину довідкою, виданою _______________ державною нотаріальною конторою ___________ р. за № _______________.

2. УМОВИ ДОГОВОРУ

   2.1. Право застави виникає з моменту нотаріального посвідчення цього договору.

 2.2. Зобов'язання, забезпечені заставою, вважаються виконаними, якщо Заставодавець сплатив усі належні Заставодержателю платежі згідно з кредитним договором, та інші витрати, пов'язані з виконанням зобов'язань за основним договором.

   2.3. Заставлене майно залишається у володінні Заставодавця.

 2.4. У разі, якщо предмет застави, який не передано Заставодержателю, буде знищено, пошкоджено або зіпсовано, Заставодавець повинен надати йому рівноцінне за вартістю майно.

        При відсутності заміни Заставодержатель задовольняє свої вимоги за рахунок сум страхового відшкодування.

   2.5. Заставодавець не має права розпоряджатись заставленим майном без письмової згоди Заставодержателя.

   2.6. Заміна предмета застави допускається лише за письмовою згодою Заставодержателя.

   2.7. Ризик випадкової загибелі предмета застави несе власник майна (Заставодавець).

   2.8. Наступні застави заставленого майна в період дії цього договору не допускаються.

 2.9. До третьої особи (за умови обов'язкового погодження та письмової згоди Заставодержателя щодо цієї третьої особи), яка задовольнила у повному обсязі вимоги Заставодержателя, переходить разом з правом вимоги забезпечена нею застава.

  2.10. Сторони за цим договором обумовлюють накладення заборони відчуження предмета застави.

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

  3.1. Заставодержатель має право:

 3.1.1. Перевіряти документально та шляхом огляду цільове використання, наявність, стан та умови зберігання предмета застави.

 3.1.2. Вимагати від Заставодавця вжиття заходів, необхідних для збереження предмета застави.

  3.1.3. Вимагати від будь-якої третьої особи припинення посягання на предмет застави, яке б загрожувало втратою або пошкодженням його.

 3.1.4. Звернути стягнення на предмет застави в разі, якщо в момент настання строку виконання зобов'язань, забезпечених заставою, вони не будуть виконані.

  3.1.5. При настанні страхового випадку переважно перед іншими задовольнити свої вимоги із сум страхового відшкодування.

  3.1.6. Вимагати дострокового виконання забезпечених заставою зобов'язань, якщо предмет застави втрачено не з вини Заставодержателя і Заставодавець його не відновив або за письмовою згодою із Заставодержателем не замінив іншим майном, що має таку ж вартість.

   3.1.7. Звернути стягнення на заставлене майно до настання строку погашення кредитів у разі порушення Заставодавцем відповідних умов зберігання та експлуатації предмета застави.

 3.2. Заставодавець має право:

 3.2.1. Володіти та користуватись предметом застави відповідно до його цільового  призначення.

  3.2.2. Реалізувати за письмовою згодою Заставодержателя предмет застави з переведенням на набувача зобов'язань та боргів, забезпечених цим договором.

   3.3. Заставодержатель зобов'язується:

 3.3.1. Прийняти від Заставодавця на відповідальне зберігання, Дублікат договору купівлі-продажу, виданого Українською біржею «______________» ___________ р. за реєстраційним № __________.

 3.3.2. Повернути прийняті на зберігання документи протягом наступного дня з моменту виконання Заставодавцем усіх зобов'язань за кредитним (основним) договором.

   3.4. Заставодавець зобов'язується:

  3.4.1. На період фактичної дії цього договору застрахувати за свій рахунок предмет застави в повному обсязі на користь Заставодержателя.

 3.4.2. Вживати заходів, передбачених цим договором або необхідних для збереження предмета застави, включаючи проведення капітального та поточного ремонту.

 3.4.3. У разі загибелі предмета застави надати Заставодержателю у визначений ним строк аналогічне за вартістю нерухоме майно, а у випадку ненадання такого майна незалежно від настання строку виконати забезпечені цим договором зобов'язання в повному обсязі.

 3.4.4. Одержати письмову згоду Заставодержателя на вчинення дій, пов'язаних із зміною власника предмета застави.

  3.4.5. Не надавати квартиру в користування іншим особам для тимчасового проживання, не передавати її у встановленому порядку за договорами оренди, найму тощо.

 3.4.6. Передати Заставодержателю на відповідальне зберігання правоустановчий документ - Дублікат договору купівлі-продажу, виданого Українською біржею «_____________» ____________ р. за реєстраційним № ____________.

4. ЗВЕРНЕННЯ СТЯГНЕННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ЗАСТАВЛЕНОГО МАЙНА

   4.1. Заставодержатель набуває право звернення стягнення на предмет застави відповідно до ст. 20 Закону України «Про заставу» з моменту настання кінцевого строку погашення заборгованості за кредитним договором.

  4.2. Звернення стягнення на заставлене майно здійснюється в порядку, передбаченому чинним законодавством.

 4.3. Реалізація заставленого майна провадиться у порядку, передбаченому чинним законодавством.

  4.4. Сторони домовилися про те, що у разі невиконання зобов'язань за кредитним договором реалізація заставленого майна може бути проведена Заставодержателем самостійно або третьою особою, яку він визначить. Повноваження Заставодержателя або визначеної ним третьої особи щодо реалізації заставленого майна мають грунтуватися на дорученні Заставодавця, яке він зобов'язується видати протягом п'яти днів з моменту виникнення у Заставодержателя права вимоги.

5. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ.

  5.1. Договір набуває чинності з моменту підписання його сторонами та нотаріального посвідчення і дія його може бути припинена у разі:

- виконання Заставодавцем усіх зобов'язань за кредитним (основним) договором;

- набуття Заставодержателем на підставах, передбачених чиним законодавством, права власності на заставлене майно.

   5.1. Спори між сторонами, які випливають з цього договору або до нього відносяться, в тому числі спори, що породжені його тлумаченням або відносяться до його недійсності, невиконання умов розглядаються у порядку, встановленому чинним законодавством України.

 5.2. Витрати, пов'язані з нотаріальним оформленням цього договору, сплачуються Заставодавцем.

6. У разі кожної пролонгації кредитного договору Заставодержатель зобов'язаний проводити перегляд вартості заставленого за цим договором майна. Угода про внесення змін до цього договору застави щодо зміни вартості заставленого майна має бути посвідчена в нотаріальному порядку.

        Цей договір складено в трьох примірниках, один з яких залишається у справах приватного нотаріуса _____________________________________________________________

(м. ____________________, вул. _________________________, ____), а інші, викладені на бланках нотаріальних документів (_________________________), призначені для Заставодавця та Заставодержателя.

 Підписи сторін:

 

Схожі новини

Україні варто чекати можливого потужного військового вторгнення з боку Росії через півроку, навесні 2015-

Систему охорони здоров'я України необхідно серйозно оновити за допомогою введення обов'язкового медичного

Група держав проти корупції (GRECO - Group of States against corruption) на 63-му пленарному засіданні,

Верховна Рада підтримала внесення змін до державного бюджету на 2014 рік. За проголосували 228 народних

Юлія Тимошенко запропонувала Раді на розгляд законопроект про розширення прав громадян України у питанні

Залишити коментар

Обовязкові поля для заповнення позначені *.

*