Zrazok

Зразки юридичних документів

Ліцензійний договір про використання ноу-хау

м.__________________                                                                                __________________р.

_________________________, (надалі іменується "Ліцензіар") в особі ___________________________, що діє на підставі ______________________, з однієї сторони, та

_________________________, (надалі іменується "Ліцензіат") в особі ___________________________,

що діє на підставі ______________________, з іншої сторони, (в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо – "Сторона"), уклали цей Ліцензійний договір про використання ноу-хау (надалі іменується "договір") про таке.

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1.1. Терміни, що використовуються в цьому договорі, означають:

1.1.1. Ноу-хау - знання, досвід, секрети виробництва тощо, точне визначення яких дається в додатку № 1 до цього договору.

1.1.2. Продукція за ліцензією (продукція, що вироблятиметься на основі ліцензії)

________________________________________________________________________________.

1.1.3. Спеціальна продукція - ______________________________________.

1.1.4. Спеціальне обладнання - обладнання, необхідне для виготовлення продукції за ліцензією (додаток № 2 до цього договору).

1.1.5. Конфіденційність - дотримання заходів із запобігання випадкового чи навмисного розголошення відомостей, що стосуються ноу-хау та продукції за ліцензією, третім особам.

1.1.6. Звітний період - період діяльності Ліцензіата щодо виконання умов цього договору протягом ___ місяців, починаючи з моменту набрання чинності цим договором.

1.1.7. Територія (регіони відповідно до політико-адміністративного поділу країни або галузь промисловості тощо) - ___________________________________________________________________.

1.1.8. "Продажна ціна" - визначена ціна за одиницю продукції за ліцензією, на базі якої встановлюється розмір роялті.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Ліцензіар надає Ліцензіатові на строк цього договору та за винагороду, яка виплачується Ліцензіатом, виключну / невиключну ліцензію на використання ноу-хау.

При цьому Ліцензіатові надається право:

- на виробництво, використання та продаж продукції за ліцензією (зокрема, з використанням при потребі спеціального обладнання, комплектуючих вузлів, деталей та сировини, що застосовуються Ліцензіаром на території).

Варіанти п. 2.1.

При виключній ліцензії:

- на надання субліцензії в обсязі переданих виключних прав.

При цьому Ліцензіар не може використовувати вказані права сам, а також передавати їх третім особам.

При невиключній ліцензії:

При цьому Ліцензіар зберігає за собою право самому використовувати вказане право та передавати його третім особам.

3. ТЕХНІЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

3.1. Вся технічна документація, необхідна і достатня для виробництва продукції за ліцензією (додаток № 3), передається Ліцензіаром уповноваженому представникові Ліцензіата у _____________ з моменту набрання чинності цим договором.

Технічна документація та матеріали щодо технічних норм та стандартів, що прийняті у відповідній галузі промисловості Ліцензіата, виготовляються Ліцензіаром за погодженням із Ліцензіатом. За попередньою домовленістю між Сторонами технічна документація може бути пристосована до умов Ліцензіата.

Технічна документація повинна мати розшифровку умовних позначень та заводських норм, на які даються посилання в цій технічній документації.

3.2. При переданні технічної документації складається акт здавання-приймання з підписами уповноважених представників обох Сторін. Якщо Ліцензіат або його уповноважений представник не з'явилися у строк, встановлений для передання, то Ліцензіар може надіслати документацію рекомендованою поштою на адресу та за рахунок Ліцензіата.

Датою передання документації вважатиметься дата акта здавання-приймання або дата поштового штемпеля на накладній відповідно.

3.3. Якщо Ліцензіат при переданні чи протягом 3 (трьох) місяців після отримання ним документації встановить неповноту чи неправильність отриманої від Ліцензіара документації, то Ліцензіар зобов'язаний протягом 3 (трьох) тижнів після надходження письмової рекламації передати документацію, якої не вистачає, або виправити часткові недоліки та передати відкориговану документацію Ліцензіату.

В цьому разі датою передання документації вважатиметься дата передання документації, якої не вистачало, чи відкоригованої документації згідно з положеннями абз. 2 п. 3.2.

3.4. Ліцензіат може розмножити документацію для своїх потреб, але при збереженні обов'язків зі забезпечення конфіденційності.

4. УДОСКОНАЛЕННЯ ТА ПОЛІПШЕННЯ

4.1. Протягом строку цього договору Сторони зобов'язуються негайно інформувати одна одну про всі проведені ними вдосконалення та поліпшення, які стосуються ноу-хау, що є предметом цього договору, і продукції за ліцензією.

4.2. Сторони повинні в першу чергу пропонувати одна одній усі вищевказані вдосконалення і поліпшення. Умови передання цих вдосконалень і поліпшень повинні узгоджуватись Сторонами.

4.3. Передання документації на вдосконалення і поліпшення ноу-хау, що є предметом цього договору, і продукції за ліцензією провадиться Сторонами, як правило, безоплатно з відшкодуванням фактичних витрат по виготовленню і пересиланню документів.

5. ОБОВ'ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

5.1. Ліцензіар заявляє, що на момент підписання цього договору йому нічого не відомо про права третіх осіб, які б могли бути порушені наданням ліцензії на використання ноу-хау.

5.2. Ліцензіар гарантує технічну здійсненність виробництва продукції за ліцензією на підприємстві (-вах) Ліцензіата та по можливості досягнення показників, передбачених цим договором, за умови повного дотримання Ліцензіатом технічних умов та інструкцій Ліцензіара.

Механічні, технологічні, техніко-економічні та інші показники продукції за ліцензією наводяться у додатку до цього договору.

5.3. Ліцензіар заявляє, що технічна документація та інші матеріали, що передаються Ліцензіату, будуть комплектно, якісно виготовлені відповідно до чинних норм і стандартів Ліцензіата (Сторони можуть застерегти й інші вимоги щодо документації та іншої інформації).

5.4. Ліцензіат зобов'язується виготовляти продукцію у повній відповідності з отриманою технічною документацією та інструкціями Ліцензіара в частині, що стосується ноу-хау.

5.5. У випадку порушення зобов'язання, що виникає з цього Договору (надалі іменується "порушення Договору"), Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та (або) чинним в Україні законодавством.

5.5.1. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.

5.5.2. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини (умислу чи необережності).

5.5.3. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору.

6. ТЕХНІЧНА ДОПОМОГА В ОСВОЄННІ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ ЗА ЛІЦЕНЗІЄЮ

6.1. Для надання технічної допомоги Ліцензіату в освоєнні виробництва продукції за ліцензією, а також навчання персоналу Ліцензіата методам та прийомам роботи, що відносяться до виготовлення та застосування продукції за ліцензією, Ліцензіар на прохання Ліцензіата відряджає на підприємство (-ва) Ліцензіата необхідну кількість спеціалістів. Ліцензіат повідомляє Ліцензіара про своє прохання за ______ місяців до дати передбачуваного виїзду спеціалістів.

6.2. Ліцензіат забезпечує спеціалістів Ліцензіара на час їх перебування на підприємстві (-вах) Ліцензіата приміщенням у готелі, транспортними засобами для проїзду до місця роботи і назад, телефонно-телеграфним зв'язком та іншими погодженими видами обслуговування.

6.3. Усі витрати, пов'язані з відрядженням спеціалістів з метою надання необхідної технічної допомоги, враховуючи оплату вартості залізниці чи авіаквитків _______________________________ до місця їх призначення і назад, перевезення ____ кг багажу на одну людину понад дозволені за авіаквитком, а також винагороду залежно від кваліфікації спеціалістів, несе Ліцензіат за такими ставками: ___________________________________________.

6.4. У разі звернення Ліцензіата до Ліцензіара з проханням про відвідування підприємств, що виробляють продукцію за ліцензією, з метою ознайомлення з їх виробництвом та обладнанням на місці, Ліцензіар задовольнить таке прохання.

Усі витрати, пов'язані з відвідуванням та перебуванням спеціалістів на підприємствах Ліцензіара, несе Ліцензіат.

6.5. На прохання Ліцензіата та за його рахунок Ліцензіар поставить йому зразки продукції за ліцензією та матеріалів, а також спеціальне обладнання, необхідне для виробництва продукції за ліцензією.

7. ПЛАТЕЖІ

7.1. За надання прав, що передбачені цим договором, за технічну документацію та іншу інформацію, що вказана у додатку 4 до цього договору, Ліцензіат виплачує Ліцензіарові винагороду відповідно до наступного:

Варіант 1

(передбачає одночасні та поетапні виплати суми, що була обумовлена наперед)

а) сума у розмірі ______________________________ гривень виплачується за пред'явленням _______ у трьох примірниках _____________________________ протягом днів з дати ______________ ____;

б) сума у розмірі ______________________________ гривень виплачується за пред'явленням _______ у трьох примірниках _____________________________ протягом ______ днів з дня набрання чинності цим договором;

в) сума в розмірі ______________________________ гривень виплачується за пред'явленням ________, у трьох примірниках ____________________________ та копії акта здавання-приймання або копії накладної, передбачених у п. 3.2 цього договору, протягом ______ днів з дати приймання технічної документації;

г) сума у розмірі ______________________________ гривень виплачується протягом _______ днів з дати початку виробництва/серійного виробництва.

Сторони визначають, що вважається початком виробництва/серійного виробництва.

Варіант 2

(передбачає одночасні або поетапні платежі та подальші поточні відрахування
протягом строку цього договору)

а) початкова виплата у розмірі __________________________________ гривень виплачується протягом _______________ днів з дня набрання чинності цим договором ________________________;

- поточні відрахування (роялті) виплачуються Ліцензіарові у розмірі ____ % від продажної ціни продукції за ліцензією і ____ % від продажної ціни спеціальної продукції, виготовленої та реалізованої Ліцензіатом;

- поточні відрахування (роялті) виплачуються Ліцензіарові у розмірі ___________________ гривень за одиницю (штуку, кілограм тощо) продукції за ліцензією ____________________ гривень за одиницю спеціальної продукції, виготовленої та реалізованої Ліцензіатом.

З урахуванням специфіки предмета цього договору Сторони можуть домовитися про платежі у вигляді роялті, без попередньої оплати;

б) початкова оплата у розмірі _______________________________ гривень, з яких:

- сума у розмірі ___________________________________________ гривень виплачується за пред'явленням _______ у трьох примірниках __________________ протягом ________ днів з дня набрання чинності цим договором (інкасо з негайною оплатою, з наступним акцептом тощо) ;

- сума у розмірі ___________________________________________ гривень виплачується протягом _____ днів після передання технічної документації, вказаної у розділі 3 цього договору. Виплата проводиться в тому самому порядку, з ___________ додаванням до ___________ копії акта здавання-приймання або копії відправленої поштою накладної, як це передбачено п. 3.2 цього договору;

- поточні відрахування (роялті) у відсотках або гривнях, як це передбачено у підпункті "а" Варіанта 2.

7.2. Поточні відрахування (роялті) здійснюються Ліцензіатом протягом ___ днів, що настають за звітним періодом.

8. ІНФОРМАЦІЯ ТА ЗВІТНІСТЬ

8.1. Ліцензіат протягом ___ календарних днів, які настають за звітним періодом, надає Ліцензіару зведені бухгалтерські дані щодо обсягу виробництва та реалізації продукції за ліцензією та спеціальної продукції протягом звітного періоду, а також дані про продажні ціни на продукцію за ліцензією та спеціальну продукцію.

8.2. Ліцензіар має право проводити перевірку даних щодо обсягу виробництва та реалізації продукції за ліцензією та спеціальної продукції на підприємствах Ліцензіата за зведеними бухгалтерськими даними відповідно до __________________. Ліцензіат зобов'язується забезпечити можливість такої перевірки.

9. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

9.1. Сторони беруть на себе обов'язки зі збереження конфіденційності отриманих від Ліцензіара технічної документації та інформації, що стосуються виробництва продукції за ліцензією та спеціальної продукції.

Сторони вживуть усіх необхідних заходів для того, щоб попередити повне чи часткове розголошення вказаних відомостей чи ознайомлення з ними третіх осіб без взаємної домовленості.

9.2. З переданою документацією, інформацією будуть ознайомлені тільки ті особи з персоналу підприємств Ліцензіата та партнерів з кооперації, які безпосередньо пов'язані з виробництвом продукції за ліцензією.

9.3. У разі розголошення Ліцензіатом чи його партнерами з кооперації відомостей, що містяться у вказаній документації та інформації, Ліцензіат відшкодує Ліцензіарові понесені ним у зв'язку з цим збитки.

9.4. Зобов'язання зі збереження конфіденційності зберігають свою силу і після закінчення строку цього договору чи його дострокового розірвання протягом наступних ___ (днів, місяців) років.

10. ЗАХИСТ ПРАВ, ЩО ПЕРЕДАЮТЬСЯ

10.1. У разі якщо до Ліцензіата будуть пред'явлені претензії чи позов з приводу порушення ним прав третіх осіб у зв'язку з використанням ліцензії за цим договором Ліцензіат повідомляє про це Ліцензіара. Ліцензіат за згодою Ліцензіара зобов'язується врегулювати такі претензії або здійснити інші дії, які виключають виникнення витрат та збитків для Ліцензіата. Понесені Ліцензіатом витрати та збитки у результаті врегулювання вказаних претензій чи закінчення судових процесів будуть розподілені між Сторонами за їх домовленістю.

11. РЕКЛАМА

11.1. Ліцензіат має право/зобов'язується вказувати у відповідних рекламних матеріалах, а також на продукції за ліцензією та спеціальній продукції, що випускається на його підприємстві, що ця продукція виробляється за ліцензією Ліцензіара.

11.2. Питання про використання Ліцензіатом торговельної марки Ліцензіара Сторони врегульовують окремим договором.

12. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

12.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства.

13. ДІЯ ДОГОВОРУ

13.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та його скріплення печатками Сторін.

13.2. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, встановлений у п. 13.1 цього Договору та закінчується ____________________________.

13.3. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

13.4. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні законодавством, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

13.5. Зміни у цей Договір набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному в Україні законодавстві.

13.6. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні законодавством, цей Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

13.7. Цей Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному в Україні законодавстві.

14. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

14.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства, а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

14.2. На момент укладення цього Договору Ліцензіар є платником податку на прибуток підприємств на загальних умовах.

14.3. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть братися до уваги при тлумаченні умов цього Договору.

14.4. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та зобов'язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.

14.5. Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за цим Договором однією із Сторін до третіх осіб допускається виключно за умови письмового погодження цього із іншою Стороною.

14.6. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємними частинами і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.

14.7. Всі виправлення за текстом цього Договору мають силу та можуть братися до уваги виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені їх печатками.

14.8. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, – по одному для кожної із Сторін.

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Схожі новини

Україні варто чекати можливого потужного військового вторгнення з боку Росії через півроку, навесні 2015-

Систему охорони здоров'я України необхідно серйозно оновити за допомогою введення обов'язкового медичного

Група держав проти корупції (GRECO - Group of States against corruption) на 63-му пленарному засіданні,

Верховна Рада підтримала внесення змін до державного бюджету на 2014 рік. За проголосували 228 народних

Юлія Тимошенко запропонувала Раді на розгляд законопроект про розширення прав громадян України у питанні

Залишити коментар

Обовязкові поля для заповнення позначені *.

*