Zrazok

Зразки юридичних документів

Попередній договір на ведення системи реєстру власників іменних цінних паперів

м.__________________                                                                                __________________р.

Ми, що підписались нижче, ВАТ "_____________________", що у подальшому має назву Емітент, в особі голови правління ___________________________, що діє на підставі Статуту, з одного боку, та

ТОВ "_______________________", що у подальшому має назву Реєстратор, в особі директора ___________________________________, що діє на підставі Статуту, з іншого боку, в подальшому Сторони, уклали даний Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Сторони домовились про укладання Договору на ведення системи реєстру власників іменних цінних паперів Емітента після розірвання Емітентом договору на ведення реєстру власників іменних цінних паперів Емітента з попереднім реєстратором.

1.2. Сторони зобов’язуються виконувати вимоги Статутів Сторін та чинного законодавства України.

1.3. Обсяг робіт та послуг, що планує виконувати Реєстратор відповідатиме "Положенню про порядок ведення реєстру власників іменних цінних паперів", затвердженого Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку від 26.05.98р. №60 зі змінами та доповненнями, іншим законодавчим актам.

1.4. Реєстратор виконує зобов’язання щодо ведення реєстру власників іменних цінних паперів Емітента після підписання Договору на ведення реєстру власників іменних цінних паперів та акту приймання - передавання документів та інформації системи реєстру Емітента.

2. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Емітент зобов’язується виконувати всі вимоги законодавства для розірвання договору на ведення реєстру власників іменних цінних паперів з чинним реєстратором та підписання договору на ведення реєстру власників іменних цінних паперів з Реєстратором, а також для передачі документів та інформації системи реєстру Емітента Реєстратору протягом лютого 2004 року.

2.2. Реєстратор зобов’язаний підписати договір на ведення реєстру власників іменних цінних паперів Емітента та прийняти документи та інформацію системи реєстру Емітента.

3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН.

3.1. При невиконанні або неналежному виконанні сторонами своїх зобов’язань відповідно даної Угоди про наміри винна Сторона сплачує іншій стороні штраф в розмірі 1 000 (одна тисяча) гривень.

3.2. В разі порушення Емітентом терміну передачі документів та інформації системи реєстру Реєстратору, Емітент сплачує Реєстратору штраф в розмірі 50 (п’ятдесят) гривень за кожний день прострочки, починаючи з 1 березня 2004 року.

3.3. Суперечності, які можуть виникнути між сторонами при виконанні цієї Угоди, вирішуються шляхом переговорів між ними, а при недосягненні згоди підлягають розгляду в суді.

3.4. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання обов’язків за цим Договором, якщо це невиконання є наслідком обставин непереборної сили (форс-мажор), які виникли після підписання договору, або внаслідок подій надзвичайного характеру, які сторони не могли передбачити.

3.5. У разі виникнення обставин непереборної сили термін виконання сторонами обов’язків за даною Угодою відкладається на час, протягом якого діють такі обставини або їх наслідки.

3.6. Форс - мажорна ситуація розглядається за умов інформування в усній або письмовій формі про факт та обставини виникнення такої ситуації протилежної сторони протягом 15 днів з моменту її виникнення.

4. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

4.1. Реєстратор не є платником податку на додану вартість.

4.2. Будь-які зміни до цієї Угоди вносяться тільки за взаємною згодою сторін при умові їх оформлення в письмовій формі.

4.3. Цю Угоду складено у двох примірниках, по одній для кожної із сторін, що мають однакову юридичну силу.

5. ТЕРМІН ДІЇ УГОДИ

5.1. Ця Угода набуває чинності з моменту підписання, та діє до підписання Сторонами Договору на ведення реєстру власників іменних цінних паперів та підписання Сторонами та чинним реєстратором акту приймання - передавання документів та інформації системи реєстру Емітента.

6. РЕКВІЗИТИ СТОРІН:

Схожі новини

Україні варто чекати можливого потужного військового вторгнення з боку Росії через півроку, навесні 2015-

Систему охорони здоров'я України необхідно серйозно оновити за допомогою введення обов'язкового медичного

Група держав проти корупції (GRECO - Group of States against corruption) на 63-му пленарному засіданні,

Верховна Рада підтримала внесення змін до державного бюджету на 2014 рік. За проголосували 228 народних

Юлія Тимошенко запропонувала Раді на розгляд законопроект про розширення прав громадян України у питанні

Залишити коментар

Обовязкові поля для заповнення позначені *.

*