Zrazok

Зразки юридичних документів

Примірний договір про надання безробітному безпроцентної позики для зайняття підприємницькою діяльністю

Додаток
до Положення про порядок надання
безпроцентної позики безробітним

м.__________________                                                                                __________________р.

_______________________________________________________________________________________

(найменування центру зайнятості)

(далі - Центр), в особі _____________________________________________, з однієї сторони, і

громадянин ____________________________________________________________________________,

(прізвище, ім'я, по батькові)

який (яка) зареєстрований (а) безробітним (-ою), з _________________________________________, (дата)

в ______________________________________________________________________________________

(найменування центру зайнятості)

паспорт: серія ____ № __________, виданий ________________________________________________,

_________________ р., з другої сторони, уклали цей договір про надання безпроцентної позики для зайняття підприємницькою діяльністю.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1. Центр надає громадянину ______________________________________________________________

(прізвище, ініціали)

згідно із статтею 22 Закону України "Про зайнятість населення" позику в розмірі ___________ (__________________________) гривень на строк _______________ місяців з _________________ р. по ___________________ р.

2. Громадянин повертає суму безпроцентної позики на кореспондентський рахунок _______________

_______________________________________________________________________________________

(найменування установи банку, номер

_______________________________________________________________________________________розрахункового рахунка центру зайнятості)

не пізніше _________________ р.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПРОЦЕНТНОЇ ПОЗИКИ

3. Безпроцентна позика надається під_______________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

(вид забезпечення)

4. Забезпеченням є договір про заставу № __________________ від ______________ р. або запорука організації-гаранта, які є невід'ємною частиною цього договору.

ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

5. Кожна із сторін повинна сприяти виконанню прийнятих договором зобов'язань.

6. Громадянин _____________________________________ зобов'язується:

а) зайнятись підприємницькою діяльністю ___________________________________________;

б) подати Центру згідно з пунктом 10 Положення про порядок надання безпроцентної позики безробітним для зайняття підприємницькою діяльністю необхідні для отримання безпроцентної позики документи;

в) наступного дня після реєстрації подати до державної служби зайнятості копію свідоцтва про державну реєстрацію як суб'єкта підприємницької діяльності;

г) заповнювати створені робочі місця в кількості _____________________ працівниками, направленими __________________________________________________________________________

(найменування районного (міського) центру зайнятості)

д) за вимогою Центру не рідше одного разу на квартал подавати:

- у разі створення юридичної особи - копії декларацій про доходи до державної податкової адміністрації, документи бухгалтерського обліку та інші документи, які підтверджують зайняття підприємницькою діяльністю;

- фінансові звіти про цільове використання безпроцентної позики;

- без створення юридичної особи - довідку державної податкової адміністрації та фінансові звіти про цільове використання безпроцентної позики;

е) повернути позику в зазначений вище строк.

7. Центр зобов'язується:

а) перерахувати необхідну суму на особистий рахунок в установі банку

_______________________________________________________________________________________

для виплати суми, зазначеної в пункті 1 цього договору;

б) створені додаткові робочі місця комплектувати переважно за рахунок осіб, зареєстрованих як такі, що шукають роботу (безробітні).

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

8. У разі прострочення встановленого строку повернення безпроцентної позики неповернена сума вважається недоїмкою і стягується з нарахуванням пені.

Пеня з суми недоїмки нараховується із розрахунку 120 відсотків річних від облікової ставки Національного банку від суми недоплати, розрахованої за кожний день прострочення платежу (стаття 4 Декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 р. № 8 "Про стягнення не внесених у строк податків і неподаткових платежів").

9. У разі порушення цільового використання безпроцентної позики та інших умов договору безпроцентна позика має бути повернена протягом 10 днів з дня встановлення порушення з наступним стягненням, протягом місяця з дня встановлення порушення, штрафних санкцій, які визначаються за весь період користування позикою у розмірах, визначених законодавством.

10. У разі непогашення заборгованості понад 30 днів Центр реалізує своє право за запорукою або договором застави.

СТРОКИ ТА УМОВИ ДІЇ ДОГОВОРУ

11. Цей договір набирає чинності з дати списання коштів з рахунка Центру, а припиняє - з дати зарахування всієї суми на рахунок Центру.

12. Дострокове розірвання договору допускається у випадках порушення цільового використання безпроцентної позики або за письмовою заявою громадянина.

Зміни, які виникають протягом строку дії договору, мають бути погоджені між сторонами, оформлені додатком, що є частиною цього договору.

13. Спори вирішуються в установленому законодавством порядку.

АДРЕСИ СТОРІН

Схожі новини

Україні варто чекати можливого потужного військового вторгнення з боку Росії через півроку, навесні 2015-

Систему охорони здоров'я України необхідно серйозно оновити за допомогою введення обов'язкового медичного

Група держав проти корупції (GRECO - Group of States against corruption) на 63-му пленарному засіданні,

Верховна Рада підтримала внесення змін до державного бюджету на 2014 рік. За проголосували 228 народних

Юлія Тимошенко запропонувала Раді на розгляд законопроект про розширення прав громадян України у питанні

Залишити коментар

Обовязкові поля для заповнення позначені *.

*