Zrazok

Зразки юридичних документів

Типовий договір про добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування

Додаток 2

до Порядку добровільної участі у солідарній

системі загальнообов’язкового державного

пенсійного страхування громадян України,

які працюють за межами України

м.__________________                                                                                __________________р.

_______________________________________________________________________________________

(назва органу Пенсійного фонду України або Пенсійний фонд України)

(далі – Пенсійний фонд) в особі ___________________________________________, що діє на підставі Положення про Пенсійний фонд України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.10.2007 № 1261, та

_______________________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові особи)

(далі - Застрахована особа), далі - Сторони, уклали цей договір про добровільну участь у солідарній системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування (далі - Договір) про нижченаведене:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Цей Договір згідно зі статтею 12 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" (далі - Закон) визначає порядок добровільної участі Застрахованої особи у солідарній системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування.

2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Застрахована особа має право:

отримати в установленому законодавством порядку свідоцтво про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування;

отримувати від Пенсійного фонду підтвердження про сплату страхових внесків, у тому числі в письмовій формі;

отримувати безоплатно в органах Пенсійного фонду відомості, внесені до її персональної облікової картки в системі персоніфікованого обліку в порядку, визначеному Законом;

звертатися із заявою до Пенсійного фонду для уточнення відомостей, унесених до персональної облікової картки в системі персоніфікованого обліку;

обирати порядок здійснення виплати пенсії;

оскаржувати в установленому законодавством порядку дії органів Пенсійного фонду, їх посадових осіб та інших суб'єктів системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування;

здійснювати сплату страхових внесків за попередні періоди;

достроково розривати Договір про добровільну участь у порядку, визначеному Законом;

інші права відповідно до Закону.

2.2. Застрахована особа зобов'язується:

2.2.1. Надавати на вимогу Пенсійного фонду документи, що засвідчують відомості, які мають бути занесені або містяться в її персональній обліковій картці в системі персоніфікованого обліку;

2.2.2. Повідомляти Пенсійний фонд про зміну даних, що вносяться до її персональної облікової картки в системі персоніфікованого обліку, виїзд за межі держави та про обставини, що спричиняють зміну статусу Застрахованої особи, протягом десяти днів з моменту їх виникнення;

2.2.3. Сплачувати страхові внески в порядку і строки, визначені Законом та цим Договором;

2.2.4. Здійснювати доплату до мінімального страхового внеску.

2.3. Пенсійний фонд має право:

2.3.1. Перевіряти достовірність відомостей, наданих Застрахованою особою;

2.3.2. Безоплатно отримувати від Застрахованої особи за її згодою інформацію відповідно до чинного законодавства, необхідну для виконання обов'язків, покладених на нього Законом та цим Договором;

2.3.3. Отримувати від Застрахованої особи підтвердження про сплату нею страхових внесків.

2.4. Пенсійний фонд зобов'язується:

2.4.1. Надавати безоплатно Застрахованій особі та на вимогу - членам сім'ї померлої Застрахованої особи відомості про суми сплачених страхових внесків та інші відомості, що стосуються Застрахованої особи та подаються до Пенсійного фонду;

2.4.2.Узяти на облік Застраховану особу в системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування та видати свідоцтво про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування Застрахованій особі;

2.4.3. Вести облік внесків у системі персоніфікованого обліку;

2.4.4. Здійснювати розрахунок сум страхових внесків за попередні періоди.

3. РОЗМІР ТА ПОРЯДОК СПЛАТИ СТРАХОВИХ ВНЕСКІВ

3.1. Застрахована особа сплачує страхові внески в сумі не менше мінімального страхового внеску та не більше максимального страхового внеску.

3.2. Застрахована особа сплачує страховий внесок за кожний місяць у сумі _______ грн. до 20 квітня, 20 липня, 20 жовтня, 20 січня перерахування коштів на рахунок Пенсійного фонду в іноземній валюті ________________________________________________________________________________

(номер рахунку Пенсійного фонду

______________________________________________________________________________________

та реквізити банку)

На момент підписання Договору:

розмір мінімальної заробітної плати становить __________ грн.;

розмір прожиткового мінімуму на одну працездатну особу в розрахунку на місяць _____ грн.;

максимальна величина, з якої справляються страхові внески, ____ грн.;

розмір страхового внеску ______ %;

мінімальний страховий внесок становить _____________ грн. (визначається як добуток мінімальної заробітної плати на розмір страхового внеску) ;

максимальний страховий внесок становить _____________ грн. (визначається як добуток п’ятнадцяти прожиткових мінімумів на одну працездатну особу на розмір страхового внеску) ;

3.3. Застрахована особа сплачує розраховані Пенсійним фондом страхові внески за попередні періоди з ______ до ______ в сумі _______ грн. однією сумою протягом 10 днів з моменту підписання Договору.

3.4. Сплачені в іноземній валюті страхові внески обліковуються в особових рахунках Застрахованої особи у гривнях за курсом Національного банку України на момент продажу коштів в іноземній валюті, але не пізніше 5 робочих днів з дня надходження коштів на окремі рахунки Пенсійного фонду.

3.5. Інформацію про зміну показників, зазначених у підпункті 3.2 пункту 3 Договору, органи Пенсійного фонду України оприлюднюють на веб-сайті Пенсійного фондуwww.pfu.gov.ua.

Застрахована особа у будь-який час у період дії Договору здійснює доплату до мінімального страхового внеску. Суми надміру сплачених страхових внесків повертаються або зараховуються в рахунок майбутніх платежів страхових внесків.

До цього Договору можуть вноситися зміни шляхом укладення додаткової угоди в письмовій формі.

4. Умови набуття Застрахованою особою права на пенсійні виплати відповідно до Закону

4.1. Застрахована особа має право на призначення пенсії за віком після досягнення чоловіками 60 років, жінками 55 років та наявності страхового стажу не менше п'яти років.

Пенсії призначаються відповідно до статей 26-45 Закону.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. У разі порушення своїх зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність у порядку, визначеному чинним законодавством України.

5.2. Усі спори, що виникають у процесі виконання умов цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між уповноваженими представниками Сторін. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку.

6. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

6.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором.

6.2. Термін дії цього Договору: від _____________ до ___________ (але не менше одного року).

7. Умови розірвання Договору

7.1. Цей Договір може бути достроково розірваний:

Застрахованою особою:

за умови дії Договору не менше одного року;

у разі систематичного порушення Пенсійним фондом умов Договору;

за згодою Сторін, якщо Договір діяв не менше одного року;

Пенсійним фондом у разі:

набуття Застрахованою особою відповідно до Закону зобов'язань щодо участі в системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування;

виникнення обставин, що не відповідають визначеним Законом вимогам до осіб, які мають право брати участь у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування;

систематичного порушення Застрахованою особою умов Договору;

смерті Застрахованої особи.

В інших випадках дострокове розірвання не допускається.

Про розірвання Договору Сторони повідомляють одна одну в місячний строк з моменту прийняття рішення щодо розірвання.

8. РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Схожі новини

Україні варто чекати можливого потужного військового вторгнення з боку Росії через півроку, навесні 2015-

Систему охорони здоров'я України необхідно серйозно оновити за допомогою введення обов'язкового медичного

Група держав проти корупції (GRECO - Group of States against corruption) на 63-му пленарному засіданні,

Верховна Рада підтримала внесення змін до державного бюджету на 2014 рік. За проголосували 228 народних

Юлія Тимошенко запропонувала Раді на розгляд законопроект про розширення прав громадян України у питанні

Залишити коментар

Обовязкові поля для заповнення позначені *.

*