Zrazok

Зразки юридичних документів

Замовлення – договір на виготовлення, доставку та монтаж вікон та дверей

Замовлення – договір на виготовлення, доставку та монтаж вікон та дверей

ЗАМОВЛЕННЯ - Договір № _____

м.__________________                                                                                __________________р.

ПП "_______________", надалі – "Виконавець", в особі директора ____________________________, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та

_________________________, надалі – "Замовник", в особі ____________________________________, з іншої сторони, разом надалі за текстом – "Сторони", уклали даний Договір про нижченаведене:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Замовник доручає, а Виконавець бере на себе наступні зобов’язання:

Виготовлення: вікна і двері (в подальшому – Товар) ;

доставка товару;

монтаж Товару;

демонтаж старих вікон/дверей;

проведення замірів.

Адреса об’єкта: ________ _____________________________________________

Контактний телефон: _________________________________________________.

1.2. Виконавець зобов'язується передати у власність Замовника вікна та двері, надалі – "Товар", а Замовник зобов'язується прийняти та оплатити Товар на умовах цього Договору.

1.3. Найменування, кількість, асортимент, ціна за одиницю, загальна вартість Товару, зазначається в Додатку № 1, що є невід'ємною складовою частиною даного Договору.

2. ЯКІСТЬ ТА КОМПЛЕКТНІСТЬ ТОВАРУ

2.1. Поставлений Товар повинен бути комплектним відповідно до експлуатаційної документації на Товар.

2.2. Якість Товару підтверджується сертифікатом (-ами) відповідності, що передається Покупцю в момент передачі Товару.

3. УПАКОВКА

3.1. Товар поставляється упакованим звичайним для цього Товару способом, що забезпечує схоронність його за звичайних умов зберігання та транспортування.

4. ЦІНА ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1. Замовник по дійсному договору сплачує Виконавцю вартість наступних робіт і послуг:

ВИГОТОВЛЕННЯ ТОВАРУ

СУМА, ГРН.

1.

ПОСЛУГИ:

1

Всього

ПДВ 20%

Разом за Договором

4.2. Сплата загальної вартості Товару здійснюється Замовником в національній валюті України, шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця, зазначений у даному Договорі.

4.3. Розрахунки за Договором здійснюються наступним чином:

4.3.1.Оплата від загальної вартості Товару згідно Акту приймання виконаних підрядних робіт, складає __________ грн., крім того ПДВ розмірі 20%: ______________ грн., всього з урахуванням ПДВ: ____________________ Покупець сплачує протягом 3-х (трьох) робочих днів з дати підписання даного Договору.

4.4. Демонтаж виконується потужностями Виконавця і за його рахунок в порядку і на умовах проведення монтажних робіт, що визначаються по графіку поставки та виробництва монтажних робіт. Під демонтажем – розуміється звільнення віконних отворів від старих вікон. Збереження старих вікон, демонтаж решіток, зрізання нерівностей бетону, вивіз сміття – не входить у вартість демонтажу, та при необхідності додатково обумовлюється та оплачується.

4.5. У вартість замовлення не входить виконання штукатурних робіт, відновлення укосів, виготовлення стяжки під відливи та підвіконня, опорні кронштейни, зрубування та нарощування бетонних поріжків під дверима, зрізання монтажної піни, а також закриття рам та підвіконня захисними плівками, якщо це додатково не обумовлено даним договором.

5. УМОВИ ПОСТАВКИ

5.1.Виконавець зобов'язується поставити Товар протягом ___ (_______________) робочих днів з дати отримання Виконавцем на свій розрахунковий рахунок коштів авансового платежу, зазначеною в п.4.3.1 даного Договору. Дострокова поставка Товару допускається за умови узгодження Сторонами термінів та місця поставки.

5.2. Перехід права власності на Товар, що є предметом поставки за цим Договором, відбувається в момент передачі Товару зі складу Виконавця.

6. ГАРАНТІЇ

6.1. Гарантійний строк експлуатації Товару зазначається у Специфікації.

6.2. Даний договір є гарантійним документом на товар Виконавця.

6.3. Виконавець надає гарантію на готовий виріб на протязі 5 років з моменту монтажу Товару, при умові проведення монтажу Виконавцем і при правильній експлуатації Замовником, без впливу агресивних середовищ, пожеж.

6.4. Умовою гарантійного обслуговування склопакету являється відповідність його типу температурній зоні експлуатації. Замовник ознайомлений з нормативами на типи склопакетів і температурні зони їх експлуатації згідно СНІПу ІІ-3-79 (пункт 5.4.).

6.5. У випадку поломки або неналежного функціонування Товару з вини Виконавця на протязі гарантійного терміну, Виконавець зобов’язується провести ремонт або заміну частин товару, що вийшли з ладу.

6.6. Гарантія не розповсюджується на фурнітуру у випадку попадання на неї будівельного сміття.

6.7. У випадках, коли монтаж виробів не замовлений, Виконавець не несе відповідальності за герметизацію віконно-дверних блоків і надійність їх кріплення, за правильність роботи механізмів відкривання з причин неякісного монтажу.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН, ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

7.1. За невиконання чи неналежне виконання зобов’язань, сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України та цим договором.

7.2. За випадку порушення Постачальником з його вини строків поставки Товару, Постачальник сплачує пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України від вартості договору за кожний день прострочення.

7.3. За порушення термінів оплати виконаних робіт Покупець сплачує пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України від суми заборгованості за договором за кожний день прострочення.

7.4. Сплата неустойки не звільняє сторони від виконання своїх зобов’язань за даним договором.

8.ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

8.1 Усі спори та розбіжності, які можуть виникнути під час виконання цього договору чи в зв’язку з його виконанням, будуть вирішуватись сторонами шляхом переговорів.

8.2. Якщо спори та розбіжності не можуть бути вирішені шляхом переговорів, вони передаються на розгляд до суду в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

9. ФОРС-МАЖОР

9.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань згідно Договору, якщо це невиконання сталося внаслідок настання обставин непереборної сили, а саме: пожежа, повінь, землетрус, військові дії, блокада, страйк, адміністративні акти державних органів, рішення місцевих органів влади, тощо, якщо ці обставини безпосередньо вплинули на хід виконання умов даного Договору.

9.2. Сторона, яка не може виконати взяті на себе зобов'язання, повинна повідомити письмово протягом 5 (п’яти) календарних днів іншу Сторону та підтвердити це довідкою Торгівельно-промислової палати України. В такому разі Сторона, що зазнала дії обставин непереборної сили, звільняється від відповідальності.

9.3. Після припинення обставин непереборної сили перебіг терміну дії виконання зобов'язань поновлюється. Про припинення дії обставин непереборної сили Сторона, яка їх зазнала, повідомляє письмово іншу Сторону Договору.

9.4. Якщо дія обставин непереборної сили триває більше ніж 1 (один) календарний місяць поспіль, Сторони мають право припинити дію даного Договору з повідомленням протилежної Сторони не пізніше ніж за 15 календарних днів до дати розірвання. При цьому збитки, заподіяні припиненням дії Договору, не відшкодовуються і штрафні санкції не сплачуються.

10. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

10.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання уповноваженими представниками та скріплення печатками Сторін і діє до ____________ року, але в будь-якому випадку, до повного виконання Сторонами зобов'язань за цим Договором.

11. ІНШІ УМОВИ

11.1. Цей Договір складений українською мовою на 2-х аркушах, в двох примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу.

11.2. Зміни і доповнення до цього Договору мають юридичну силу, якщо вони викладені в письмовій формі, підписані уповноваженими представниками Сторін та скріплені печатками.

11.3. Всі додатки до даного Договору є його невід’ємними складовими частинами.

11.4. Правовідносини, що виникають у зв'язку з виконанням умов цього Договору і не врегульовані ним, регламентуються нормами чинного законодавства України.

11.5. Права та обов'язки Покупця за цим Договором не можуть бути передані іншим особам.

11.6. Сторони є платниками податку на прибуток підприємства на загальних умовах, встановлених Законом України „Про оподаткування прибутку підприємств".

12.ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ, ПЛАТІЖНІ РЕКВІЗИТИ, ПІДПИСИ СТОРІН

Схожі новини

Україні варто чекати можливого потужного військового вторгнення з боку Росії через півроку, навесні 2015-

Систему охорони здоров'я України необхідно серйозно оновити за допомогою введення обов'язкового медичного

Група держав проти корупції (GRECO - Group of States against corruption) на 63-му пленарному засіданні,

Верховна Рада підтримала внесення змін до державного бюджету на 2014 рік. За проголосували 228 народних

Юлія Тимошенко запропонувала Раді на розгляд законопроект про розширення прав громадян України у питанні

Залишити коментар

Обовязкові поля для заповнення позначені *.

*