Zrazok

Зразки юридичних документів

Зразковий договір купівлі-продажу (акцій з розстроченням платежів)

______________________________________________________________

(назва підприємства)

__________________

(місце укладення Договору)

___________________

(число, місяць, рік - літерами)

_____________________________________________________________________________________

(назва та місцезнаходження органу приватизації)

в особі __________________________________, що діє на підставі ____________________________,

надалі - Продавець, та

____________________________________________________________________________________

(назва та місцезнаходження відкритого акціонерного товариства)

яке зареєстроване ___________________________________, в особі __________________________,

що діє на підставі _____________________________, надалі - Покупець (надалі - сторони) уклали цей Договір про таке:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Продавець продає, а Покупець купує акції відкритого акціонерного товариства (надалі - акції Товариства) _________________________________________________, що знаходиться за адресою: ________________________________, на підставі плану приватизації _________________________,

затвердженого наказом ______________________________________ від _____________________ року № _______, на користь працівників Товариства та прирівняних до них осіб (надалі - Працівники) та зобов'язується оплатити їх вартість у порядку і на умовах, передбачених цим Договором.

1.2. Вид акцій: прості іменні.

1.3. Кількість акцій: _________ (__________________________) шт., що становить _____ відсотків від статутного фонду Товариства.

1.4. Номінальна вартість однієї акції становить _________ (__________________________) гривень.

1.5. Ціна акцій Товариства, що є предметом купівлі-продажу за цим Договором, визначається як добуток кількості акцій, які продаються за цим Договором, та номінальної вартості однієї акції і становить _________ (_________________________________) гривень.

Якщо на момент здійснення чергового платежу відбулося збільшення статутного фонду Товариства, у зв'язку зі зміною вартості майна Товариства, то несплачені акції Товариства викуповуються за ціною, що визначена з урахуванням таких змін.

2. ПЕРЕДАННЯ АКЦІЙ ТОВАРИСТВА ТА ПРАВО ВЛАСНОСТІ

2.1. Право власності на акції Товариства переходить до Працівників з моменту підписання сторонами цього Договору. Право власності підтверджується відповідним записом у реєстрі власників іменних цінних паперів.

3. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

3.1. Товариство зобов'язане в порядку, передбаченому цим Договором, сплатити _____________ (_____________________________________) гривень за акції Товариства протягом ____ місяців з дня укладення цього Договору. Якщо на момент здійснення чергового платежу відбулося збільшення статутного фонду Товариства в зв'язку зі зміною вартості майна Товариства, то несплачені акції Товариства викуповуються за ціною, що визначена з урахуванням таких змін.

3.2. Засобом платежу за акції Товариства є грошові кошти. Працівники мають право використовувати власні і запозичені грошові кошти.

3.3. Акції вартістю ______________ (_______________________) гривень передаються на виплату строком на ______________ років з моменту укладення цього Договору (але не більше ніж 5 років) за грошові кошти Працівників з урахуванням зміни цін на момент розрахунків, і вартість цих акцій сплачується Працівниками в такі терміни та в таких обсягах:

3.3.1. ____ відсотків належної до сплати суми перераховуються Покупцем не пізніше 12 місяців від дати укладення цього Договору, тобто не пізніше ____________ року, з урахуванням індексу інфляції за зазначений період. Індекс інфляції визначається згідно з офіційним повідомленням Державного комітету статистики України.

3.3.2. ____ відсотків належної до сплати суми перераховуються Покупцем не пізніше 24 місяців від дати підписання цього Договору, тобто не пізніше _________________ року, з урахуванням індексу інфляції за зазначений період. Індекс інфляції визначається згідно з офіційним повідомленням Державного комітету статистики України.

3.3.3. _____ відсотків належної до сплати суми перераховуються Покупцем не пізніше 36 місяців від дати підписання цього Договору, тобто не пізніше __________________ року, з урахуванням індексу інфляції за зазначений період. Індекс інфляції визначається згідно з офіційним повідомленням Державного комітету статистики України.

3.3.4. ____ відсотків належної до сплати суми перераховуються Покупцем не пізніше 48 місяців від дати підписання цього Договору, тобто не пізніше __________________ року, з урахуванням індексу інфляції за зазначений період. Індекс інфляції визначається згідно з офіційним повідомленням Державного комітету статистики України.

3.3.5. ____ відсотків належної до сплати суми перераховуються Покупцем не пізніше 60 місяців від дати підписання цього Договору, тобто не пізніше __________________ року, з урахуванням індексу інфляції за зазначений період. Індекс інфляції визначається згідно з офіційним повідомленням Державного комітету статистики України.

4. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Кожна сторона зобов'язується виконувати обов'язки, покладені на неї цим Договором, та сприяти іншій стороні у виконанні її обов'язків.

4.2. Сторони несуть майнову відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору, згідно з чинним законодавством України.

5. ОБОВ'ЯЗКИ ПОКУПЦЯ

5.1. Розподілити акції Товариства серед Працівників відповідно до порядку, затвердженого загальними зборами (зборами уповноважених).

5.2. В установлені цим Договором терміни сплатити в повному обсязі ціну продажу акцій Товариства.

5.3. Повідомити орган приватизації про розподіл акцій Товариства серед Працівників Товариства, а також надавати інші документи про виконання умов цього Договору.

6. ОБОВ'ЯЗКИ ОРГАНУ ПРИВАТИЗАЦІЇ

6.1. Повідомляти Покупця про несвоєчасне внесення платежів за акції Товариства.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПОКУПЦЯ

7.1. У разі порушення термінів оплати вартості акцій Товариства, визначених у п. 3.3 цього Договору, Товариство сплачує органу приватизації пеню в розмірі ___ відсотків від несплаченої суми за кожний день прострочення.

7.2. Орган приватизації має право у порядку, встановленому чинним законодавством України, розірвати Договір у разі, якщо Покупець не вніс черговий платіж у встановлений згідно з п. 3.3 цього Договору термін.

7.3. У разі невиконання або неналежного виконання Покупцем обов'язків, покладених на нього цим Договором, Покупець відшкодовує органу приватизації або Працівникам збитки, завдані внаслідок порушення умов цього Договору.

8. ДОДАТКОВІ УМОВИ

8.1. Відступлення прав та обов'язків за цим Договором третім особам здійснюється за згодою сторін.

8.2. Усі спори, що виникають при виконанні умов цього Договору або у зв'язку з тлумаченням його пунктів, вирішуються шляхом переговорів.

8.3. Якщо сторони протягом 20 днів не досягли домовленості, то спір передається на розгляд судових органів у порядку, встановленому чинним законодавством.

8.4. Усі витрати, пов'язані з укладенням цього Договору та виконанням його умов, несе Покупець.

9. ЗМІНИ УМОВ ДОГОВОРУ ТА ЙОГО РОЗІРВАННЯ

9.1. Зміна умов Договору або внесення доповнень до нього можливі тільки за згодою сторін.

9.2. Усі зміни та доповнення до Договору здійснюються тільки в письмовій формі.

9.3. У випадку невиконання однією зі сторін умов цього Договору він може бути розірваний за рішенням судових органів у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

Договір складено в 4 примірниках, які мають рівнозначну юридичну силу.

МІСЦЕ РОЗТАШУВАННЯ, РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН:

Схожі новини

Україні варто чекати можливого потужного військового вторгнення з боку Росії через півроку, навесні 2015-

Систему охорони здоров'я України необхідно серйозно оновити за допомогою введення обов'язкового медичного

Група держав проти корупції (GRECO - Group of States against corruption) на 63-му пленарному засіданні,

Верховна Рада підтримала внесення змін до державного бюджету на 2014 рік. За проголосували 228 народних

Юлія Тимошенко запропонувала Раді на розгляд законопроект про розширення прав громадян України у питанні

Залишити коментар

Обовязкові поля для заповнення позначені *.

*