Zrazok

Зразки юридичних документів

Зразковий договір на створення (передання) науково-технічної продукції

м. Київ "____" ______ ____ р.

_______________________________________________________________________________

(назва об'єднання, організації, підприємства)

назване у подальшому виконавець, в особі __________________________________________

(посада, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі ___________________________________________ з однієї сторони, і ________________________________________________________________________________

(назва об'єднання, організації, підприємства)

_____________________________________________, назване у подальшому замовник, в особі _________________________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі _______________________________________ з другої сторони, уклали цей договір про подане нижче.

І. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Замовник доручає (приймає), а виконавець бере на себе (передає) _________________________________________________________________________________

(назва науково-технічної продукції)

1.2. Наукові, технічні, економічні і інші вимоги до науково-технічної продукції, що є предметом договору _____________________________________________________________________ (зміст вимог або назва, номер, дата документа, у якому вони відображені)

1.3. Термін здавання робіт за договором ___________ р.

1.4. Зміст і терміни виконання основних етапів визначають ся календарним планом, що є невід'ємною частиною цього договору.

1.5. Приймання і оцінка науково-технічної продукції здійс нюється згідно з вимогами технічного завдання або іншого документа на проведення робіт.

_______________________________________________________________________________

(назва, номер, число, місяць, рік затвердження)

_______________________________________________________________________________

від ________ ____ р. № _________,що є частиною договору.

1.6. Використання науково-технічної продукції здійсню ється замовником на _________________________________________________________________________________

(зазначити підприємство, організацію)

шляхом __________________________________________________________________________

(зазначити, яким способом, коли буде використана науково-технічна продукція - освоєння

_________________________________________________________________________________серійного випуску, застосування як засоби праці і т. ін.)

2. ВАРТІСТЬ РОБІТ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

2.1. За виконану науково-технічну продукцію згідно з цим договором замовник перераховує виконавцеві у відповідності до протоколу про договірну ціну ___________________________грн.

(сума літерами)

2.2. Оплата виконується __________________________________________________________ (одноразово за закінчену роботу, поетапно з авансовим платежем, на основі інших принципів

_______________________________________________________________________________

згідно з домовленістю замовника і виконавця)

2.3. Рахунки виконавця оплачуються замовником в уста новленому порядку.

3. ПОРЯДОК ЗДАВАННЯ І ПРИЙМАННЯ РОБІТ

3.1. Перелік наукової, технічної і іншої документації, що підлягає оформленню і здаванню виконавцем замовникові на окремих етапах виконання і по закінченні договору, порядок проведення приймальних випробувань дослідних зразків (партій) нової техніки, що виготовляються згідно з договором, визначено _______________________________________

(назва документа)

від _________________ № ________, що є частиною договору.

(число, місяць, рік)

3.2. Передання оформленої в установленому порядку доку ментації по окремих етапах договору здійснюється супроводжу вальними документами виконавця.

3.3. При завершенні робіт виконавець надає замовникові акт здавання-прийняття науково-технічної продукції з додат ком до нього:

комплекту наукової, технічної і іншої документації, перед баченої технічним завданням і умовами договору;

ПРОТОКОЛУ комісії з прийняття дослідних (партій) нової техніки, виготовлених за договором*;

копії протоколу науково-технічної ради виконавця з вис новком про відповідність виконаної роботи технічному зав данню (або іншому документові) на її проведення _________________________________________________________________________________

(назва, число, місяць і рік затвердження)

3.4.* Замовник зобов'язаний у термін до _______________

(число, місяць, рік)

затвердити і повідомити виконавцеві склад комісії з прове дення приймальних випробувань дослідних зразків, виготов лених згідно з планом робіт за договором.

3.5.* Виконавець зобов'язаний у термін __________________ повідомити замовника про

(число, місяць, рік)

готовність виготовлених зразків до проведення приймальних випробувань (розглядові результатів закінченої науково-дослідної роботи науково-технічною радою).

3.6. Замовник протягом ________ днів з дня отримання акту здавання-прийняття робіт і звітних документів, зазначених у п.З.З цього договору, зобов'язаний надіслати виконавцеві під писаний акт здавання-прийняття науково-технічної продук ції або мотивовану відмову від прийняття робіт.

3.7. У випадку мотивованої відмови замовника сторонами складається двосторонній акт з переліком необхідних доробок, термінів їх виконання.

3.8. У випадку дотермінового виконання робіт замовник вправі дотерміново прийняти і оплатити роботи за договірною ціною.

3.9. При скороченні термінів виконання робіт, поліпшенні техніко-економічних параметрів розробки, підвищенні екс портних можливостей замовника від впровадження роботи, за проведення виконавцем варіантних досліджень, екс периментів і робіт по дизайну з метою задоволення спеціальних вимог установлюється доплата до договірної ціни розміром _________________________________________________________________________________

(сума літерами)

3.10. Якщо у процесі виконання роботи з'ясовується неми нучість отримання негативного результату або недоцільність подальшого проведення роботи, виконавець зобов'язаний припинити її, довівши це до відома замовника у ______ денний термін після припинення роботи.

У цьому випадку сторони зобов'язані у ________ денний термін розглянути питання про доцільність і напрями продов ження робіт.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим договором виконавець і замовник несуть майнову від повідальність у відповідності до діючого законодавства.

4.2. Додаткові, не встановлені законодавством санкції за невиконання або неналежне виконання зобов'язань.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. ІНШІ УМОВИ

5.1. Умови дотримання прав сторін на створювану (що пере дається) науково-технічну продукцію

5.2. Інші умови на розсуд сторін.

6. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ І ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН.

6.1. Термін дії договору початок ________ ____ р. закінчення ________ ____ р.

6.2. Адреси і розрахункові рахунки сторін виконавця

6.3. До цього договору додається:

Виконавець Замовник

Печатка Печатка

Додаток І до договору

на створення (передання)

науково-технічної продукції

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН РОБОТИ

Назва робіт за дого- Термін виконання Розрахункова ціна вором і основних этапів початок-закінчення етапу, грн. етапів

його виконання (місяць, рік) у % до договірної ціни

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

від "ВИКОНАВЦЯ" від "ЗАМОВНИКА" Керівник розробки _________________________________________________________________

(посада)

_________________________прізвище ___________________________________прізвище

(підпис) (підпис)

Додаток 2 до договору на створення

(передання) науково-технічної продукції

ПРОТОКОЛ

угоди про договірну ціну на науково-технічну продукцію

_______________________________________________________________________________

(назва науково-технічної продукції)

за договором № _______ від ''__'' ________ ____ р.

Ми, нижчепідписані, від особи замовника ____________________________________________

(повна назва замовника)

і від особи виконавця _____________________________________________________________

(повна назва виконавця)

посвідчуємо, що сторонами досягнуто угоди про величину до говірної ціни на створення (передачу) науково-технічної про дукції у сумі ____________ грн.___________________________

(літерами)

При виконанні (невиконанні) виконавцем умов договору згідно з пунктами _________________________________________________________________________________ договірна ціна збільшується (зменшується) :

по пункту _______________________________________________________на____________%,

по пункту _______________________________________________________на____________%,

по пункту _______________________________________________________на____________%,

по пункту _______________________________________________________на____________%,

Цей протокол є підставою для проведення взаємних роз рахунків і платежів між виконавцем і замовником.

Від виконавця Від замовника

Печатка Печатка

Додаток З До договору на створення

(передання) науково-технічної продукції

Назва виконавця Назва замовника

______________________________ _____________________________

Адреса: ___________________________________ Адреса: __________________________ Розрахунковий рахунок Розрахунковий рахунок

_____________________________________ ___________________________________

У____________________________________ У__________________________________ місті___________________________________ місті________________________________

АКТ

здавання-прийняття науково-технічної продукції за договором № ____

складено ''__'' ________ ____ р.

_______________________________________________________________________________ (назва науково-технічної продукції та етапу робіт)

Ми, нижчепідписані, представник виконавця_________________________________________ ___________________________________,з однієї сторони, і представник замовника

(посада, прізвище, ініціали)

______________________________________________ з другої сторони, склали цей акт у тім,

(посада, прізвище, ініціали) що науково-технічна продукція _________________________________________________________________________________ (задовольняє, не задовольняє умовам договору і технічного завдання того або іншого

_____________________________________________________________________________ документа, перевищує вимоги технічного або іншого документа)

_______________________________________________________________________________

(назва, дата затвердження)

і належним порядком оформлена.

Стислий опис науково-технічної продукції ____________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Ефективність науково-технічної продукції і посилання на документ, що її обґрунтовує __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Договірна ціна складає за договором ____________________________________________ грн.

При здаванні роботи з урахуванням виконання умов дого вору установлена набавка (знижка) до договірної ціни у роз мірі____________ %.

Загальна сума авансів, перерахована за виконані етапи, складає ____________________грн.

_______________________________________________________________________________

(літерами)

Належить до перерахування _______________________грн.____________________________

(літерами)

________________________грн., з урахуванням надбавки (знижки) до договірної ціни сумою __________________________________грн.___________________________________________

__________________________________грн.___________________________________________

Роботу здав: Роботу прийняв:

Від виконавця Від замовника

________________ __________________

(підпис) (підпис)

Печатка Печатка

Додаток 4 до договору

на створення (передання)

науково-технічної продукції

КОШТОРИС

видатків на виконання договірної роботи

на тему: ________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Замовник: Термін виконання ____________________

Стаття Назва статей видатків Сума видатків

_________________________________________________________________________________

Ст. І Вартість розробки (трудові видатки)

Ст. 2 Канцелярські і господарські видатки

Ст. З Виробничі видатки

а) матеріали, комплектуючі вироби

б) замовлення на сторону

в) виробничі відрядження

г) машинний час

д) інше

Ст. 4 Накладні видатки

Усього:

Виконавець _________________________ Замовник ___________________________ "___" ________ ____ р. "___"________ ____ р.

Печатка Печатка

Додаток 5

до договору на створення (передання)

науково-технічної продукції

ЗАМОВЛЕННЯ

на проведення науково-дослідних, дослідно-конструкторських

і технологічних робіт тощо

м. Київ ''__'' ________ ____ р.

І. Організація, що видає замовлення ________________________________________________

(назва організації та її місцезнаходження)

доручає організації-виконавцеві ___________________________________________________

(назва і місцезнаходження організації,

_______________________________________________________________________________

включно можливих співвиконавців)

виконати роботу _______________________________________________________________

(назва роботи)

2. Обсяг роботи з зазначенням результатів роботи в цілому і по етапах (розділах) _________________________________________________________________________________

3. Термін виконання роботи в цілому і по етапах (розділах) _____________________________

_______________________________________________________________________________

4. Вартість роботи, а у необхідних випадках і поетапна її вартість ________________________ _________________________________________________________________________________

5. Джерела і порядок фінансування _________________________________________________

_______________________________________________________________________________

6. Порядок здавання і прийняття виконаної роботи по ета пах (розділах) в цілому _________________________________________________________________________________

7. Відповідальність виконавця і замовника згідно з Типовим положенням про порядок укладання господарських договорів і видання замовлень на проведення науково-дослідних, до слідно-конструкторських і технологічних робіт.

8. Інші необхідні умови____________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

До замовлення додається технологічне завдання (вимоги) і інші документи, що визначають умови виконання робіт.

Замовник Виконавець

Схожі новини

Україні варто чекати можливого потужного військового вторгнення з боку Росії через півроку, навесні 2015-

Систему охорони здоров'я України необхідно серйозно оновити за допомогою введення обов'язкового медичного

Група держав проти корупції (GRECO - Group of States against corruption) на 63-му пленарному засіданні,

Верховна Рада підтримала внесення змін до державного бюджету на 2014 рік. За проголосували 228 народних

Юлія Тимошенко запропонувала Раді на розгляд законопроект про розширення прав громадян України у питанні

Залишити коментар

Обовязкові поля для заповнення позначені *.

*


>