Zrazok

Зразки юридичних документів

Контракт комісії

м. ____________

"____" _____________ р.

Комітент:__________________________________, в особі _______________________,

який діє на підставі _______________________,зоднієї сторони, і

Комісіонер:__________________________________, особі ________________________, який діє на підставі______________________,здругої сторони,

уклали цей Контракт про нижченаведене.

1. Предмет Контракту

1.1.Комісіонер зобов'язується за дорученням Комітента за винагороду здійснити від свого імені за рахунок Комітента угоду продажу товарів.

1.2.Конкретні умови здійснення угоди, міні мальні ціни продажу, а також інші вказівки Ком ітента відносно угоди наводяться в додатку до цього Контракту.

2. Обов'язки Комісіонера

Комісіонер зобов'язаний відповідно до цього Контракту:

2.1.Здійснити необхідну комерційно-марке тингову роботу, знайти Покупця товару Комітен та, провести всю переддоговірну роботу й укла сти з Покупцем договір купівлі-продажу відпові дно до вказівок Комітента на найбільш вигідних для нього умовах у термін ____ днів з дати підпи сання Контракту.

2.2.Виконати всі обов'язки і здійснити всі права, які випливають з договору на продаж то вару, укладеного ним з третьою особою. Комі сіонер не відповідає перед Комітентом за вико нання третьою особою угоди, здійсненої з ним за рахунок Комітента.

2.3.Приймаючи товар на комісію, перевірити його якість і комплектність, стан тари й упаковки і пересвідчитися в його придатності для прода жу, придбання, навантаження, транспортування.

2.4.Ужити заходів щодо охорони прав Комітен та, зібрати необхідні докази і не гаючи часу спо вістити Комітента у випадку, якщо при прийманні

Комісіонером товарів, отриманих від Комітента, у цьому товарі виявляться пошкодження або недо ліки, які можуть бути помічені при зовнішньому огляді, а також у разі спричинення будь-ким шкоди майну Комітента, яке знаходиться у Комісіонера.

2.5.Повідомити Комітента у термін __ днів про укладення договору купівлі-продажу з Покупцем, а також надати Комітентові копію укладеного договору.

2.6.Передати товар Покупцеві і протягом __ днів після передачі подати звіт Комітентові.

3. Обов'язки Комітента

Комітент зобов'язаний відповідно до цього Контракту:

3.1.Своєчасно повідомити Комісіонеру про характер та умови здійснення угоди, згаданої у пункті 1.1 цього Контракту.

3.2.Прийняти від Комісіонера звіт, розгляну ти і затвердити його. Звільнити Комісіонера від зобов'язань, прийнятих ним на себе щодо вико нання доручення перед третьою особою, з мо менту подання звіту Комісіонером.

3.3.Після виконання доручення сплатити Ко місіонерові комісійну винагороду у розмірі, пе редбаченому в пункті 5.3 цього Контракту.

3.4.Відшкодувати Комісіонерові крім комісій ного винагороди витрачені останнім після вико нання доручення суми, передбачені в пункті 5.4 цього Контракту.

4. Терміни й умови поставки товарів

4.1.Комітент приймає на себе зобов'язання відвантажити товар протягом __ днів з моменту підписання Комісіонером договору купівлі-прода жу з Покупцем.

4.2.Комітент поставляє Комісіонерові товар на умовах _________________.

Товар поставляєтьсяв залізничних вагонах.

4.3.Комітент разом з товаром, який постав ляється, зобов'язаний направити Комісіонерові:

-рахунок-фактуру:

- залізничну накладну;

- сертифікат походження.

4.4.Комітент зобов'язаний сповістити Комі сіонера про проведене відвантаження товару за телефоном або факсом протягом24 годинз моменту відвантаження. Сповіщення повинне містити:номер вагона, номер залізничної наклад ної. дату відвантаження, кількість товару у вагоні, фактурну вартість товару.

4.5.Поставка товару за цим Контрактом здійснюється за відвантажувальними реквізитами Комісіонера.

5. Умова оплати товару. Комісійна винагорода і витрати, пов'язані з виконанням доручення

5.1.Комісіонер передає Комітентові суму, от риману від Покупця за проданий товару дола рах США.шляхом перерахування грошових коштів на рахунок, указаний Комітентом,не пізніше 80 днівздати отримання товару.

5.2.Усі банківські витрати у країні Комісіоне ра несе Комісіонер, а у країні Комітента - Комі тент.

5.3.Комісійна винагорода Комісіонера становить ___ %від вартості проданого товару.

5.4.До суми витрат Комісіонера щодо вико нання доручення Комітента входять підтверджені відповідними документами такі витрати:

транспортні, витрати на навантаження. розвантаження, страхування, сплату митних зборів і платежів.

5.5.Комісійна винагорода і суми, витрачені Комісіонером з виконання доручення Комітента, повинні бути виплачені Комісіонерові у _-денний термін із дня подання ним Комітентові письмово го звіту про виконання доручення.

6. Відповідальність Сторін

6.1.За прострочення перерахування Комісіо нером грошових сум за проданий товар Комітен тові Комісіонер сплачує пеню в розмірі __ % несплаченої суми за кожний день прострочення.

6.2.За несвоєчасну виплату винагороди Ко мітент сплачує Комісіонерові пеню в розмірі ______ % суми винагороди за кожний день прострочення.

6.3.За несвоєчасне подання звіту Комісіонер сплачує Комітентові штраф у розмірі ____% суми комісійної винагороди.

6.4.Сторони не несуть відповідальності, пе редбаченої Контрактом, якщо неможливість ви конання ними своїх зобов'язань через обстави ни, які не залежать від волі Сторін.

7. Арбітраж

7.1.Усі розбіжності, які виникають унаслідок або у зв'язку із цим Контрактом, повинні вирішу ватися шляхом переговорів між Сторонами.

7.2.Будь-який спір, який виникає за цим Кон трактом або у зв'язку з ним, підлягає передачі на розгляд і остаточне вирішенняв Міжнародно му комерційному арбітражі при Торгово-про мисловій палаті України.

Арбітражний суд складається з одного ар бітра.

Правом, яке регулює цей Контракт, є ма теріальне право України.

Місце проведення засідання арбітражного суду - м. Київ.

8. Дія Контракту

8.1.Контракт набуває чинності з дня його укладення і дієз "_____" _____________ по "_____" ________________ року.

8.2.Усі доповнення і зміни до цього Контрак ту дійсні, якщо вони здійснені у письмовій формі і підписані Сторонами.

8.3.Цей Контракт складений у чотирьох при мірниках по два для кожної зі сторін українською та англійською мовами.

8.4.До цього Контракту додається додаток на трьох листах, який є невід'ємною частиною Контракту.

Юридичні адреси, банківські реквізити і підписи Сторін

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Схожі новини

Україні варто чекати можливого потужного військового вторгнення з боку Росії через півроку, навесні 2015-

Систему охорони здоров'я України необхідно серйозно оновити за допомогою введення обов'язкового медичного

Група держав проти корупції (GRECO - Group of States against corruption) на 63-му пленарному засіданні,

Верховна Рада підтримала внесення змін до державного бюджету на 2014 рік. За проголосували 228 народних

Юлія Тимошенко запропонувала Раді на розгляд законопроект про розширення прав громадян України у питанні

Залишити коментар

Обовязкові поля для заповнення позначені *.

*


>