Zrazok

Зразки юридичних документів

Контракт про управління підприємством

м. Київ

______________ р.

Спостережна рада Відкритого акціонерного товариства "_________________" (надалі іменується "Вищий орган") в особі Голови Спостережної ради _________________________, що діє на підставі Статуту з одного боку, та

_________________________________, що проживає за адресою: ________________________________, паспорт серія ___ N ____________, виданий __________________________________________ року, (надалі іменується "Керівник") з другого боку, уклали цей Контракт про управління підприємством (надалі іменується "Контракт") про таке:

1. ЗАГАЛЬНІПОЛОЖЕННЯ

1.1. За цим Контрактом Керівник зобов'язується безпосередньо здійснювати поточне управління (керівництво) Підприємством, забезпечувати його прибуткову діяльність, реалізацію предмета діяльності та досягнення статутних цілей Підприємства, а Вищий орган зобов'язується створювати необхідні умови для роботи Керівника, сплачувати йому грошову винагороду.

1.2. Цей Контрактє трудовим договором у розумінні чинного в Україні трудового законодавства (особливою формою трудового договору). На підставі цього Контракту виникають трудові відносини між Керівником і Підприємством, які з боку останнього реалізуються Вищим органом і працівниками Підприємства.

Терміном "Сторони" у цьому Контракті позначаються Керівник і Вищий орган, якщо зі змісту умови не випливає інше.

1.3. Керівник є повноважним представником Підприємства при реалізації прав, повноважень, функцій, обов'язків, що передбачені стосовно Підприємства чинним в Україні законодавством, іншими обов'язковими для Підприємства документами, якщо ними та Статутом Підприємства не визначено (або не витікає з них), що права, повноваження, функції і обов'язки здійснюються трудовим колективом, Вищим органом, іншими органами, підрозділами, службами, службовими особами і працівниками Підприємства.

1.4. Керівник підпорядкований Вищому органові Підприємства у межах, визначених Статутом Підприємства і цим Контрактом.

1.5. Рішення Вищого органу прийняті відповідно до їх компетенції, обов'язкові для Керівника.

1.6. Керівник має виконувати свої обов'язки сумлінно і з таким ступенем старанності, дбайливості і уміння, який виявляють за таких самих обставин і у такому самому становищі звичайні розсудливі люди відповідної кваліфікації.

2.ТРУДОВА ФУНКЦІЯ ТА ПОСАДОВІ ОБОВ'ЯЗКИ КЕРІВНИКА

2.1. Керівник здійснює поточне (оперативне) управління Підприємством, організує його виробничо-господарську, соціальну і іншу діяльність, забезпечує виконання статутних завдань Підприємства.

2.2. Керівник має наступні посадові обов'язки:

- організація виконання рішень Вищого органу Підприємства;

- організація виконання виробничих програм, договірних і інших зобов'язань, що прийняті Підприємством;

- впровадження у виробництво нової техніки і прогресивної технології;

- матеріально-технічне забезпечення діяльності Підприємства;

- реалізація (збут) продукції, робіт і послуг, що вироблені Підприємством;

- юридичне, економічне, бухгалтерське і інформаційне забезпечення діяльності Підприємства;

- забезпечення Підприємства кваліфікованими кадрами;

- впровадження нових прогресивних форм і методів господарювання, створення організаційних і економічних умов для високопродуктивної праці на Підприємстві;

- створення нормальних безпечних і сприятливих умов для роботи на Підприємстві;

- виконання інших функцій (обов'язків, робіт) з організації і забезпечення діяльності Підприємства, що випливають із положень чинного в Україні законодавства, інших обов'язкових актів.

2.4. Керівник виконує функції і несе обов'язки, які законодавством і іншими актами, що поширюються на Підприємство, закріплені за керівником, адміністрацією, дирекцією, іншим виконавчим керівним органом, якщо зі згаданих актів, Статуту Підприємства і умов цього Контракту не випливає інше.

2.5. Вищий орган не має права вимагати від Керівника виконання роботи, що не обумовлена цим Контрактом і Статутом Підприємства.

2.6. Керівник надає щорічно Вищому органові доповіді про результати роботи Підприємства за звітний рік і про плановані роботи на наступний.

2.7. Керівник передає Вищому органові по одному примірнику виданих ним нормативних документів, наказів і розпоряджень, або їх копії (окрім кадрових).

2.8. На вимогу Вищого органу Керівник надає йому поточну інформацію про діяльність Підприємства.

2.9. Вищий орган має право вимагати від Керівника звіту про його дії, якщоКерівник:

- недбало поставився до виконання і не виконав належним чином свої обов'язки з управління Підприємством і розпорядження його майном;

- придбав сам, передав іншим особам, втратив або розтратив майно Підприємства в результаті недбалості, невиконання або неналежного виконання своїх посадових обов'язків.

2.10. Вищий орган має право заборонити потенційно передбачуване незаконне передавання, відчуження або поступки майна Підприємства, якщо наявні достатні доводи того, що ці дії будуть здійснені.

2.11. Керівник зобов'язаний зберігати комерційну таємницю Підприємства і його Вищого органу.

3. КОМПЕТЕНЦІЯ І ПРАВА КЕРІВНИКА

3.1. Керівник вирішує самостійно усі питання діяльності Підприємства, за винятком питань, що за Статутом Підприємства належатьдо відання Вищого органу і трудового колективу Підприємства (з урахуванням питань, що передані Вищим органом до компетенції Керівника).

3.2. Керівник:

- діє без уповноваження від імені Підприємства, представляє його інтереси на всіх вітчизняних і іноземних підприємствах, у фірмах і організаціях;

- розпоряджається майном Підприємства;

- укладає господарські і інші договори;

- видає доручення;

- відкриває убанках поточний й інші рахунки;

- користується правом розпорядження коштами Підприємства;

- накладає на працівників Підприємства стягнення у відповідності до законодавства і укладеними з ними контрактами і трудовими договорами;

- у межах своєї компетенції видає локальні нормативні документи, накази, розпорядження і дає вказівки, обов'язкові для всіх підрозділів і працівників Підприємства;

- вирішує інші питання, що за Статутом, документами Підприємства і цим Контрактом належать до компетенції Керівника.

4. ОПЛАТА ПРАЦІ І СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КЕРІВНИКА

4.1. За виконання обов'язків, що передбачені цим Контрактом, Керівникові сплачується грошова винагорода, розмір якої становить ____________________ грн.:

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. У випадку порушення своїх зобов'язань за цим Контрактом Сторони несуть відповідальність, визначену цим Контрактом та чинним в Україні трудовим законодавством.

5.2. Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов'язань за цим Контрактом, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов'язання.

5.3. Керівник відшкодовує збитки, заподіяні ним Підприємству, у розмірах і порядку, що визначені законодавством про працю.

5.4.Усі спори, що пов'язані із цим Контрактом, його укладанням або такі, що виникають в процесі виконання умов цього Контракту, вирішуються в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору у порядку, визначеному відповідним чинним в Україні законодавством.

6. ЗМІНА І РОЗІРВАННЯ КОНТРАКТУ

6.1. По закінченні року дії цього контракту його умови аналізуються з урахуванням практики діяльності Підприємства і обґрунтовані пропозиції сторін враховуються шляхом внесення до контракту відповідних змін і доповнень.

У випадку значних змін умов господарювання у зв'язку з прийняттям законодавчих актів і наказів, інших нормативних і подібних документів, у тому числі тих, що скеровані на перехід до ринкової економіки, кожна сторона має право ставити перед іншою стороною питання про зміну (уточнення) цього контакту.

Взаємоприйнятні зміни оформлюються додатковою угодою до контракту. При незгоді з пропозицією про зміну контракту сторона дає письмову мотивовану відмову.

6.2. Зміни й доповнення до цього контракту приймаються підписанням сторонами додаткових угод.

6.3. Цей контракт припиняється:

1) після закінчення терміну дії контракту;

2) за угодою сторін;

3) з ініціативи Органу управління до закінчення терміну дії контракту у випадках, передбачених пунктом 8.4 цього контракту:

4) з ініціативи Керівника до закінчення терміну дії контракту у випадках, передбачених пунктом 8.5 цього контракту;

5) з інших підстав, що передбачені законодавством.

6.4. Керівник може бути звільнений з посади, а цього контракту розірвано з ініціативи Органу управління до закінчення терміну його дії:

1) у випадку систематичного невиконання Керівником без поважних причин обов'язків, що покладені на нього цим контрактом;

2) у випадку одноразового грубого порушення Керівником законодавства або обов'язків, що передбачені контрактом, внаслідок чого для Підприємства настали значні негативні наслідки (зазнано збитків, сплачені штрафи, постраждала честь фірми) ;

3) з інших підстав, що передбачені законодавством

6.5. Керівник може зі своєї ініціативи розірвати контракт до закінчення терміну його дії:

1) у випадку систематичного невиконання Органом управління своїх обов'язків за контрактом або прийняття ним ухвал, що обмежують або порушують компетенцію і права Керівника, втручаються до його оперативно-розпорядчої діяльності, тих, що можуть призвести, або призвели до несприятливих економічних результатів діяльності Підприємства;

2) у випадку хвороби або інвалідності, що перешкоджають виконанню обов'язків за контрактом і з інших поважних причин

При цьому можливі два варіанти:

Керівник має право у будь-який час залишити посаду (розірвати цей контракт), письмово повідомивши про це Орган управління за 1 місяць; у інших випадках Керівник не має права за своєю ініціативою розірвати цей контракт до закінчення терміну його дії.

6.6. При залишенні посади з будь-якої підстави розрахунок з Керівником, виплата йому компенсації за невикористану відпустку виконується не пізніше ніж через 2 тижні після визначення цих сум.

7. ТЕРМІН ДІЇ І ІНШІ УМОВИ КОНТРАКТУ

7.1. Цей Контракт діє з "___" _________________ р. до "___" ________________ р.

7.2. З метою перевірки здатності виконання Керівником обов'язків, що передбачені цим Контрактом, визначається випробування на термін ______ міс. з початку дії Контракту.

У період випробування Керівник виконує обов'язки за Контрактом у повному обсязі.

Якщо Вищий орган визнає результати випробування незадовільними, він має право розірвати Контракт з Керівником не пізніше ніж через 10 днів після закінчення терміну випробування. При цьому Вищий орган не зобов'язаний обґрунтовувати свою ухвалу.

Якщо у згаданий термін Вищий орган не використає своє право на розірвання Контракту, Керівник вважається таким, що витримав випробування і продовжує роботу на умовах Контракту.

7.3. Трудова книжка Керівника ведеться і зберігається на Підприємстві.

7.4. Сторони зобов'язуються дотримуватись конфіденційності умов цього Контракту.

7.5. У частині, що не передбачена цим Контрактом, Сторони керуються чинним в Україні законодавством, Статутом Підприємства, іншими локальними актами Підприємства, обов'язковими для Сторін.

7.6. Цей Контракт складений українською мовою, на __ сторінках у двох примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу.

8. АДРЕСИ СТОРІН І ІНШІ ВІДОМОСТІ

8.1. Відомості про Підприємство:

повна назва ВАТ "_______________________"

адреса _________________________________

поточний рахунок N _____________________

у _____________________ МФО___________

8.2. Відомості про Вищий орган: повна назва Спостережгна Рада ВАТ "_____________________"

посада, прізвище, ім'я, по батькові керівника Голова спостережної Ради __________________________

робочий телефон керівника Вищого органу тел. _______________________,

8.3. Відомості про Керівника: домашня адреса _____________________________________________

робочий телефон _____________,

паспорт серія ____ N ___________, виданий ______________________________________________ року.

Від Вищого органу

Керівник

Голова Спостережної Ради

___________________/______________/

(підпис, печатка)

_________________/_________________/

(підпис)

Схожі новини

Україні варто чекати можливого потужного військового вторгнення з боку Росії через півроку, навесні 2015-

Систему охорони здоров'я України необхідно серйозно оновити за допомогою введення обов'язкового медичного

Група держав проти корупції (GRECO - Group of States against corruption) на 63-му пленарному засіданні,

Верховна Рада підтримала внесення змін до державного бюджету на 2014 рік. За проголосували 228 народних

Юлія Тимошенко запропонувала Раді на розгляд законопроект про розширення прав громадян України у питанні

Залишити коментар

Обовязкові поля для заповнення позначені *.

*


>