Zrazok

Зразки юридичних документів

Контракт (трудовий договір) з іноземним громадянином

Контракт (трудовий договір) з іноземним громадяниномКОНТРАКТ

м. Київ

"____"_____________р.

Відкрите акціонерне товариство "___________________", у подальшому іменований "Роботодавець", в особі голови правління __________________________, що діє на підставі Статуту, з одного боку та

громадянин Республіки Бєларусь __________________________________, у подальшому "Працівник", з другого боку уклали цей контракт про наступне:

Працівник приймається (наймається) без випробувального строку на роботу в ВАТ "_______________" на посаду начальника відділу матеріально-технічного постачання.

  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.
  1. Цей контракт є трудовим договором. На підставі контракту виникають трудові стосунки між працівником і підприємством, які з боку останнього реалізуються роботодавцем.
  2. Терміном "сторони" в цьому контракті позначаються роботодавець і працівник.
  1. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН.

2.1. За цим контрактом працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену цим контрактом, а роботодавець зобов’язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством, колективним договором і угодою сторін.

2.2. Працівник зобов’язується дотримуватись мети та предметів діяльності передбачених Статутом ВАТ "_____________", правил охорони праці, правил внутрішнього трудового розпорядку, а також інших положень Статуту ВАТ "_____________"

2.3. Роботодавець зобов’язується організувати працю працівника, забезпечити безпечні і нешкідливі умови праці, обладнати робоче місце необхідним для ефективної праці обладнанням.

3. РОБОЧИЙ ЧАС.

3.1. Працівник зобов’язується виконувати Правила внутрішнього трудового розпорядку.

3.2. Особливості режиму робочого часу – не встановлені.

4. ОПЛАТА ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ.

4.1. За виконання обов’язків, передбачених цим контрактом, посадовою інструкцією працівнику встановлюється посадовий оклад у відповідності до штатного розкладу.

4.2. У разі використання працівником власного автомобіля для службових поїздок, йому може встановлюватися компенсація, вид та розмір якої встановлюється за домовленістю сторін.

4.3. Працівнику надається щорічна оплачувана відпустка тривалістю, що встановлена діючим законодавством України.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН, ВИРІШЕННЯ СПОРІВ.

5.1. У випадку невиконання чи неналежного виконання обов’язків, передбачених цим контрактом, сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства та цього контракту.

5.2. Спори між сторонами вирішуються у порядку, встановленому чинним законодавством України.

6. ІНШІ УМОВИ.

6.1. Зміни та доповнення до цього контракту вносяться тільки за угодою сторін, викладеною у письмовій формі.

6.2. Дія цього контракту припиняється у разі закінчення строку дії, за домовленістю сторін, у випадках передбачених діючим законодавством України.

6.3. При достроковому розірванні контракту, у разі невиконання або неналежного виконання сторонами зобов’язань, передбачених контрактом, він розривається з попередженням відповідної сторони за 2 тижні.

6.4. За два місяці до закінчення строку чинності контракту він може бути за згодою сторін продовжений або укладений на новий строк.

6.5. Строк дії контракту з ____________ року до _____________ року. Контракт набуває чинності з _______________, але не раніше отримання працівником дозволу на працевлаштування від Київського міського центру зайнятості. У разі не отримання працівником дозволу на працевлаштування контракт вважається неукладеним.

6.6. Цей контракт укладено українською мовою у двох примірниках, які зберігаються у кожної із сторін і мають однакову юридичну силу.

7. АДРЕСИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН.

7.1. Роботодавець:

7.2. Працівник:

РОБОТОДАВЕЦЬ

_________________

ПРАЦІВНИК

_________________

Схожі новини

Україні варто чекати можливого потужного військового вторгнення з боку Росії через півроку, навесні 2015-

Систему охорони здоров'я України необхідно серйозно оновити за допомогою введення обов'язкового медичного

Група держав проти корупції (GRECO - Group of States against corruption) на 63-му пленарному засіданні,

Верховна Рада підтримала внесення змін до державного бюджету на 2014 рік. За проголосували 228 народних

Юлія Тимошенко запропонувала Раді на розгляд законопроект про розширення прав громадян України у питанні

Залишити коментар

Обовязкові поля для заповнення позначені *.

*


>