Zrazok

Зразки юридичних документів

Угода про соціальне економічне партнерство

на ______ - ______ роки

м.__________________                                                                                __________________р.

__________________________________ сільська рада, в особі _________________________________, діючого на підставі Закону України "Про місцеве самоврядування", далі – Сільстка Рада, з одного боку та

ТОВ "____________________" в особі директора _____________________________________, діючого на підставі _________________________, з іншого боку, далі - Товариство уклали цю Угоду про наступне:

1. ПРЕДМЕТ УГОДИ.

1.1. Предметом цієї угоди є взаємне соціальне економічне партнерство сторін щодо здійснення розвитку соціально-економічних умов сільської ради згідно програми:

№№

Рік виконання

Сума фінансування

1

_______ рік

_______ грн. (______________)

2

_______ рік

_______ грн. (______________)

3

_______ рік

_______ грн. (______________)

4

_______ рік

_______ грн. (______________)

5

_______ рік

_______ грн. (______________)

6

_______ рік

_______ грн. (______________)

1.2. Кошти сплачують на рахунок сільської ради на протязі року, або надаються послуги на зазначену суму.

2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ.

2.1. Здійснювати контроль за виконанням даної Угоди.

2.2. На початку кожного календарного року передавати Товариству заявку на фінансування із зазначенням, на які потреби будуть спрямовані кошти, надані послуги або роботи.

2.3. Всебічно сприяти та допомагати в виконанні зобов’язань передбачених цією Угодою.

2.4. Не перешкоджати своїми діями іншій стороні виконувати зобов’язання передбачені цією Угодою.

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ТОВАРИСТВА

3.1. Виконувати всі зобов’язання, передбачені даною Угодою.

3.2. Інформувати про хід виконання даної Угоди.

4. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ.

4.1. Перебіг терміну виконання сторонами зобов’язань за цією угодою може бути призупинений в разі настання обставин непереборної сили, а саме: пожежі, стихійного лиха, збройного конфлікту, перекриття шляхів руху автотранспорту з різних підстав.

4.2. Сторона, яка зазнала дії обставин непереборної сили, має негайно повідомити про це другу вповноважену сторону. Факт наявності та термін дії обставин непереборної сили підтверджується вповноваженим на те органом.

4.3. При настанні обставин непереборної сили, Сторони звільняються від відповідальності за невиконання своїх зобов’язань.

5. РОЗІРВАННЯ УГОДИ.

5.1. Угода може бути розірвана в односторонньому порядку у наступних випадках:

- при невиконанні або неналежному виконанні зобов’язань;

- за бажанням однієї сторони. При цьому сторона ініціатор зобов’язана письмово повідомити іншу сторону про розірвання угоди, але не менш ніж за місяць до передбачуваної дати розірвання угоди.

6. РОЗВ’ЯЗАННЯ СУПЕРЕЧОК.

6.1. При виникненні розбіжностей під час виконання умов угоди сторони вирішують їх за взаємною згодою.

6.2. У разі недосягнення взаємної згоди, спори розглядаються у відповідності з чинним законодавством.

7. ТЕРМІН ДІЇ УГОДИ.

7.1. Ця угода набирає чинності з моменту її підписання сторонами та діє до _____________ року.

7.2. У разі відсутності заяви однієї із сторін про припинення або зміну умов угоди за один місяць до закінчення дії, вона вважається продовженою на той самий термін і на тих самих умовах.

8. ІНШІ УМОВИ.

8.1. Усі зміни та доповнення до цієї Угоди вважаються дійсними, якщо вони здійсненні у письмовому вигляді та підписані повноважними представниками сторін.

8.2. У випадках, не передбачених цією угодою, сторони керуються чинним законодавством.

8.3. Ця угода укладена в двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із сторін.

9. РЕКВІЗИТИ СТОРІН.

Схожі новини

Україні варто чекати можливого потужного військового вторгнення з боку Росії через півроку, навесні 2015-

Систему охорони здоров'я України необхідно серйозно оновити за допомогою введення обов'язкового медичного

Група держав проти корупції (GRECO - Group of States against corruption) на 63-му пленарному засіданні,

Верховна Рада підтримала внесення змін до державного бюджету на 2014 рік. За проголосували 228 народних

Юлія Тимошенко запропонувала Раді на розгляд законопроект про розширення прав громадян України у питанні

Залишити коментар

Обовязкові поля для заповнення позначені *.

*


>