Zrazok

Зразки юридичних документів

Угода про співпрацю

Угода ПРО СПІВПРАЦЮ № 1

м. Київ

"____"__________________р.

Фонд "____________________________________________", надалі Фонд, в особі директора _________________________, що діє на підставі _________________, з одного боку, та

Товариство з обмеженою відповідальністю "_______________________________________", надалі Аптека, в особізав. аптекою_______________________________, що діє на підставі _________________, з другого боку, уклали дану угоду про наведене нижче.

1. ПРЕДМЕТ УГОДИ

1.1. За даною угодою Аптека здійснює діяльність по інформуванню відвідувачів Аптеки про ефективністьтих чи інших препаратівбез рецептурної групи та необхідність консультацій з лікарем щодо їхнього застосування, а також збір і систематизацію (за допомогою комп’ютерної техніки) оцінок відвідувачів Аптеки про важливість такої роботи, а Фонд здійснює пошук підприємства (організації), яка надасть необхідну комп’ютерну техніку Аптеці в оренду з подальшим переходом у власність останньої.

2. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Обов’язки Фонду:

  1. разом з Аптекою узгоджувати тематику інформації, яка надається відвідувачам Аптеки (назви препаратів без рецептурної групи, інші відомості, подані в анотаціях до цих препаратів) ;
  2. здійснити пошук підприємства (організації), яка надасть комп’ютерну техніку Аптеці (необхідну для здійснення збору і систематизації оцінок відвідувачів Аптеки) в оренду з подальшим переходом у власність останньої, на умовах, визначених окремою угодою;
  3. ______________________________________________________________________;

2.2. Обов’язки Аптеки:

  1. узгоджувати разом з Фондом тематику інформації, яка надається відвідувачам Аптеки (назви препаратів без рецептурної групи, інші відомості, подані в анотаціях до цих препаратів) ;
  2. здійснювати діяльність по інформуванню відвідувачів Аптеки про ефективністьтих чи інших препаратів (узгоджених разом з Фондом) без рецептурної групи та необхідність консультацій з лікарем щодо їхнього застосування;
  3. здійснювати збір і систематизацію оцінок відвідувачів Аптеки за допомогою комп’ютерної техніки;
  4. на запит Фонду надавати в усній формі інформацію щодо виконання Аптекою даної угоди (на письмовий запит – в письмовій формі) ;
  5. ______________________________________________________________________;
3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

3.1. За невиконання або неналежне виконан ня обов'язків за договором Сторони несуть відпо відальність, передбачену чинним законодавством.

4. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

4.1. Всі спори між Сторонами, по яких не було досягнуто угоди, вирішуються відповідно до зако нодавства України в Господарському суді.

5. ІНШІ УМОВИ

5.1. Жодна із сторін не вправі передавати свої зобов'язання за цим договором третій стороні без письмової згоди іншої сторони.

5.2. У випадку зміни фактичної або юридичної адреси, банківських реквізитів або реорганізації, ліквідації однієї із сторін, вона зобов'язується повідомити іншу про це протягом семи календарних днів.

5.3. Будь-які зміни і доповнення до цього договору дійсні лише в тому випадку, якщо вони оформлені в письмовій формі і підписані обома сторонами.

5.4. Даний договір складений українською мовою у двох примірниках по одному для кожної сторони, причому обидва екземпляри мають однакову юридичну силу.

5.5. Дана угода набирає чинності з моменту підписання договору про передачу Аптеці необхідної комп’ютерної техніки в оренду з подальшим переходом у власність останньої (згідно п.п. 2 п. 2.1. даної угоди) та діє протягом _________________.

6. РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ФОНД

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_____________________

АПТЕКА

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

____________________

Договір
оренди майна з правом викупу

м. Київ

"_____"________________ р.

На виконання Угоди про співпрацю № 1 від "____"_________________ р. між Фондом "_____________________________" та ТОВ "________________________"

Приватний підприємець _______________________________, надалі Орендодавець, з одного боку, та

Товариство з обмеженою відповідальністю "____________________", надалі Орендар, в особі зав. аптекою ______________________, що діє на підставі _________________, з другого боку, уклали даний договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

Орендодавець передає‚ а Орендар бере в тимчасове володіння та користування наступне майно:

1.1. Найменування: ______________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

1.2. Вартість майна‚ що орендується: _________________________________________________.

1.4. Стан майна‚ що орендується‚ на момент передачі в оренду: ___________________________.

1.5. Недоліки майна‚ що орендується: _________________________________________________ _________________________________________________________________________________.

2. МЕТА ТА ПОРЯДОК ОРЕНДИ

2.2. Орендодавець передає Орендарю вказане вище майно для виконання останнім своїх обов’язків за Угодою про співпрацю № 1 від "____"___________ р. між Фондом "____________________________" та ТОВ "___________________________________"

3. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧІ МАЙНА В ОРЕНДУ

3.1. Зазначене в п.1 Даного Договору майно повинно бути передане Орендодавцем та прийняте ОРЕНДАРЕМ протягом __________ з моменту підписання Даного Договору.

3.2. Передача майна в оренду здійснюється за актом прийому-передачі.

3.3. Сторони при передачі майна зобов’язані перевірити справність майна‚ що орендується‚ про що в акті передачі повинно бути зазначено.

4. ТЕРМІН ОРЕНДИ

4.1. Термін оренди складає _______________________ з моменту прийняття майна‚ що орендується‚ за актом прийому-передачі.

5. ОРЕНДНА ПЛАТА ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

5.1. Орендна плата за зазначене в п.1 Даного Договору майно складає ______________________

_________________________________________________________________________________.

5.2. Орендна плата сплачується шляхом передоплати в розмірі всієї суми оренди в безготівковому порядку на розрахунковий рахунок Орендодавця.

6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ОРЕНДОДАВЦЯ

6.1. Орендодавець має право здійснювати перевірку порядку використання Орендарем майна‚ що орендується‚ у відповідності до умов Даного Договору.

7. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ОРЕНДАРЯ

7.1. Орендар зобов’язується:

– використовувати майно‚ що орендується‚ за його цільовим призначенням у відповідності до п.2 Даного Договору;

– здійснювати за власний рахунок профілактичне обслуговування та поточний ремонт майна‚ що орендується;

– за власний рахунок усувати несправності та поломки майна.

8. ПОРЯДОК ПЕРЕХОДУ МАЙНА У ВЛАСНІСТЬ ОРЕНДАРЯ.

8.1. Майно‚ що орендується‚ переходить у власність Орендаря‚ якщо він вніс Орендодавцю всю належну йому орендну плату за орендоване майно, а також при умові реалізації ним зобов’язань по закупці препаратів компанії "____________________________________" в об’ємі не меншому ніж _________________________ в місяць, на протязі _________________.

8.2. Порядок передачі та оформлення права власності на майно‚ що орендується‚ здійснюється сторонами за актом протягом ____________________________ з моменту ____________________.

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

9.1. За невиконання або неналежне виконан ня обов'язків за договором Сторони несуть відпо відальність, передбачену чинним законодавством.

10. ПІДСТАВИ ДОСТРОКОВОГО РОЗІРВАННЯ ДАНОГО ДОГОВОРУ

10.1. Даний Договір розірванню в односторонньому порядку не підлягає‚ за винятком ви падків‚ коли одна із сторін систематично порушує умови договору та свої зобов’язання.

13. ІНШІ УМОВИ

13.1. Даний Договір укладено українською мовою у двох оригінальних примірниках‚ по одному для кожної із сторін.

13.2. У випадках, не передбачених Даним Договором, сторони керуються чинним цивільним законодавством.

13.3. Після підписання Даного Договору всі попередні переговори за ним‚ листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються Даного Договору, втрачають юридичну силу.

13.4. Усі виправлення за текстом Даного Договору мають юридичну силу лише при взаємному їх посвідченні представниками сторін у кожному окремому випадку.

13.5. Жодна зі сторін не вправі передавати свої зобов'язання за цим договором третій стороні без письмової згоди іншої сторони.

13.6. Будь-які зміни і доповнення до цього договору дійсні лише в тому випадку, якщо вони зроблені в писемній формі і підписані договірними сторонами.

14. РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ОРЕНДОДАВЕЦЬ

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

___________________

ОРЕНДАР

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________

Схожі новини

Україні варто чекати можливого потужного військового вторгнення з боку Росії через півроку, навесні 2015-

Систему охорони здоров'я України необхідно серйозно оновити за допомогою введення обов'язкового медичного

Група держав проти корупції (GRECO - Group of States against corruption) на 63-му пленарному засіданні,

Верховна Рада підтримала внесення змін до державного бюджету на 2014 рік. За проголосували 228 народних

Юлія Тимошенко запропонувала Раді на розгляд законопроект про розширення прав громадян України у питанні

Залишити коментар

Обовязкові поля для заповнення позначені *.

*


>